89036.jpg

 

 

Suomen Sotahistoriallisen Seura ry:n toimintakertomus vuodelta 2021

1.       Koronaviruspandemian (COVID-19) vaikutukset seuran toimintaan

Toinen pandemiavuosi vaikutti edelleen merkittävästi seuran toimintaan. Hallitus seurasi tilannetta aktiivisesti ja sopeutti toimintaa kulloinkin vallitsevan tilanteen ja viranomaisohjeistusten mukaiseksi. Lähtökohtina olivat viranomaismääräysten ja -suositusten tinkimätön noudattaminen sekä vastuullisuus ja varovaisuus, jäsenistön ikärakenteen huomioon ottaen. Muun muassa edellisenä vuotena pilotoituja esitelmätallenteita kehitettiin ja laajennettiin edelleen.

1.1          Vuosikokous

Seuran vuosikokous pidettiin keskiviikkona 24. maaliskuuta etäkokouksena. Vuosikokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat kahden vuoden osalta. Edellisenä vuonna kokousta ei pidetty, minkä mahdollistivat väliaikaiset poikkeamislait (290/2020 5§ ja 677/2020 4§).

1.2          Jäsenmaksut

Vuosikokous vahvisti hallituksen esityksestä vuoden 2021 jäsenmaksuksi 33 euroa.

2           Hallitus ja toimihenkilöt

Seuran puheenjohtaja ja hallitus valittiin seuran vuosikokouksessa 24. maaliskuuta. Puheenjohtajana jatkamaan valittiin apulaisprofessori Mikko Karjalainen.

2.1          Seuran hallitus vuonna 2021:

·       valtiotieteiden tohtori Otto Aura

·       tietohallintojohtaja Jukka Heikkilä

·       majuri evp. Lassi Piirainen

·       dosentti Juuso Säämänen

·       filosofian maisteri Riitta Blomgren

·       yhteiskuntatieteiden maisteri Antti Kalliola

·       sotatieteiden tohtori Jussi Pajunen

·       tietokirjailija Johanna Pakola

·       filosofian maisteri Lauri Haavisto

·       sotatieteiden tohtori Heidi Ruotsalainen

·       suunnittelija Pertti Räisänen

·       dosentti Pasi Tuunainen

2.2          Seuran toimihenkilöt vuonna 2021:

·       Sihteeri: sotatieteiden maisteri Mikael Tammisalo

·       Verkkoesitelmien tuottaja: diplomi-insinööri Kalle Huhtala

·       Palkitsemistoimikunnan puheenjohtaja: sotatieteiden tohtori Max Sjöblom

·       Pro gradu -palkintotoimikunnan puheenjohtaja: filosofian tohtori Tapio Koskimies

2.3          Seuran tilin- ja toiminnantarkastajat vuonna 2021:

·       Varsinainen tilintarkastaja: kauppatieteiden lisensiaatti, KHT Seppo Pitkänen

·       Varatilintarkastaja: kauppatieteiden maisteri, KHT Jani Mantila

·       Toiminnantarkastaja: oikeustieteiden kandidaatti Petteri Snell

·       Toiminnantarkastajan sijainen: ekonomi Risto Korkka

3           Jäsenistö

Vuoden päättyessä seurassa oli 1214 jäsentä, hallituksen erotettua 44 henkilöä maksamattomien jäsenmaksujen johdosta, seuran sääntöjen mukaisesti.

Seuran jäsenistölle postitettiin vuonna 2021 kaksi varsinaista jäsenkirjettä, joissa tiedotettiin laajemmin Seuran toiminnasta. Jäsenkirjeet lähetettiin sähköpostitse noin 90 %:lle jäsenistöstä. Lisäksi jäsenistölle lähetettiin muita tiedotteita sähköpostitse ja seuran verkkosivuja sekä Facebook-sivua käytettiin tiedotuskanavina.

4           Seuran toiminta vuonna 2021

4.1          Hallituksen kokoukset

Seuran hallitus kokoontui vuoden 2021 aikana kymmenen kertaa, pääosin etäkokouksina.

4.2          Esitelmätilaisuudet 

Vuoden aikana Seura julkaisi kuusi esitelmätallennetta YouTubessa.

·       22.1.2021: Filosofian tohtori Jukka Partanen: Johan August Sandels, Suomen sodan 1808–1809 menestyksekkäin komentaja

·       25.2.2021: Filosofian tohtori Tuomas Hoppu: Gunnar Melin ja hyökkäys Näsilinnaan

·       4.6.2021: Valtiotieteiden tohtori Otto Aura: Salpalinja - Moskovan rauhan pääpuolustusaseman linnoittaminen 1940–1941

·       27.8.2021: Filosofian tohtori Olli Bäckström: Suomalaiset Kustaa II Aadolfin sotaretkellä 1630–1632

·       10.11.2021: Valtiotieteiden maisteri, everstiluutnantti evp. Ari Raunio: Talvisodan Taipale 1939–1940

·       4.12.2021: Dosentti Jussi Niinistö: Paavo Susitaival

Vuoden 2021 aikana videoluentoja katsottiin lähes 38 000 kertaa, yli 10 000 tuntia. Noin tunnin mittaisten luentojen keskimääräinen katseluaika yhdellä kerralla oli n. 18 minuuttia. Kaikilla videoluennoilla oli hyvä katsojamäärä. Yli 10 000 aloitusta kertyi Jatkosota 1941 -aiheiselle keskustelulle sekä 2020 lopulla julkaistulle ensimmäiselle, Oesch-aiheiselle luennolle. Luentojen lukumäärän kasvaessa YouTuben ja sosiaalisen median suosittelutoiminnot johtivat kanavan suosion ja seuraajien merkittävään nousuun loppukesästä 2022 alkaen. Seuran uusista jäsenistä suuri osa on ilmoittanut videoluennot liittymisen syyksi.

4.3          Seminaarit

Varsinaisia seminaareja ei järjestetty vuoden aikana. Miniseminaari-tyyppisenä tapahtumana julkaistiin YouTubessa tallenne keskustelutilaisuudesta, jossa käsiteltiin jatkosodan hyökkäysvaihetta vuonna 1941. Keskustelemassa olivat sotahistorian professori Petteri Jouko, merisotataidon historian dosentti Juuso Säämänen ja ilmasotataidon historian dosentti Jussi Pajunen.

Koronapandemian takia suunniteltua Kajaanin maakuntaseminaaria teemalla "Talvisota Kainuussa" ei tänäkään vuonna voitu toteuttaa.  Maakuntaseminaari toteutetaan vuonna 2022 pandemiatilanteen salliessa.

4.4          Matkat ja retket

Retki- ja matkatoiminta oli lähes kokonaan tauolla pandemiasta johtuen. Marraskuussa seura järjesti retken Taipaleenjoki-oopperan näytäntöön. Osa retkistä ja matkoista siirtyi tuleville vuosille, osa jouduttiin peruuttamaan kokonaan johtuen tapahtumajärjestäjistä ja matkatoimistojen epävarmoista tulevaisuudennäkymistä.

4.5          Julkaisutoiminta

Sotahistoriallinen Aikakauskirja n:o 41 ilmestyi joulukuussa. Kirjan toimituskunnan puheenjohtajana toimi filosofian maisteri Riitta Blomgren. Toimituskuntaan kuuluivat dosentti Pentti Airio, apulaisprofessori Mikko Karjalainen, professori emeritus Ohto Manninen, dosentti Pasi Tuunainen ja filosofian tohtori Tapio Koskimies. Aikakauskirjan tekemiseen on saatu taloudellista tukea Maanpuolustuksen kannatussäätiöltä.

4.6          Muu toiminta

Seura palkitsi 17. kerran ansioituneita sotahistorian alan pro gradu -tutkielmia. Kaatuneiden muistosäätiö tuki taloudellisesti gradukilpailun järjestämistä. Gradupalkintotoimikunnan puheenjohtajana toimi filosofian tohtori Tapio Koskimies sekä jäseninä sotatieteiden tohtori, eversti (evp.) Max Sjöblom, dosentti Pasi Tuunainen ja filosofian maisteri, everstiluutnantti Markus Wahlstein.

Vuonna 2021 palkittiin seuraavat tutkielmat:

·       1. palkinto ja 3000 euron stipendi Noora Viljamaan tutkielmalle Sotatoverit: Sotakoirat, sotilaat ja sodan kokemus talvi- ja jatkosodassa (Turun yliopisto, Suomen historian oppiaine)

·       2. palkinto ja 2000 euron stipendi Santtu Kauppisen tutkielmalle Olivatko Lapin kaukopartiomiehet pulassa? – Osasto Paatsalon taktiikoiden, tekniikoiden, toimintatapojen ja varusteiden tarkastelu jatkosodassa (Maanpuolustuskorkeakoulu, sotahistorian oppiaine)

·       3. palkinto (á 1000 euron stipendi) kahdelle tutkielmalle:

o   Leo Leskinen: ”Miehet elävät lomasta lomaan”. Mieliala 7. ja 11. divisioonan joukoissa jatkosodassa (Itä-Suomen yliopisto, Suomen historian oppiaine)

o   Iida Hallikainen: ”Kohta taitaa muuttua säännöstelyn alaiseksi sekin, että kenelle kirjoittaa” – Kotirintaman naisten suhtautuminen valtion säädöksiin, tiedotukseen ja sodankäynnin motiiveihin jatkosodan aikaisissa kirjeissä (Turun yliopisto, poliittisen historian oppiaine)

Seura on jäsenenä Sotavainajien muiston vaalimisyhdistys ry:ssä ja Tieteellisten Seurain Valtuuskunnassa.

5           Talous

Seuran tilinpäätös osoitti 207 417,48 euroa ylijäämää, josta testamenttilahjoituksen osuus on 183 750 euroa.

 

 

Suomen Sotahistoriallisen Seura ry:n toimintakertomus vuodelta 2020

1    Koronaviruspandemian (COVID-19) vaikutukset seuran toimintaan
Koronapandemia vaikutti merkittävästi seuran toimintaan vuoden aikana. Hallitus seurasi tilannetta aktiivisesti ja sopeutti toimintaa kulloinkin vallitsevan tilanteen ja viranomaisohjeistusten mukaiseksi. Lähtökohtina olivat viranomaismääräysten ja -suositusten tinkimätön noudattaminen sekä vastuullisuus ja varovaisuus, jäsenistön ikärakenteen huomioon ottaen. Toisaalta jäsenille pyrittiin tarjoamaan toimintaa ja sotahistoriallista aineistoa niin uusien digitaalisten julkaisujen kuin virtuaaliesitelmien muodossa.
1.1    Vuosikokous
Koronavirustilanteen takia seuran vuosikokousta ei voitu järjestää suunnitellusti maaliskuussa, vaan hallituksen päätöksillä vuosikokousta siirrettiin ensiksi syyskaudelle ja myöhemmin keväälle 2021. Siirron mahdollistivat väliaikaiset poikkeamislait (290/2020 5§, 677/2020 4§).
1.2    Jäsenmaksut
Hallitus päätti jättää perimättä jäsenmaksun vuodelta 2020, koska jäsenmaksua ei voitu vahvistaa sääntöjen mukaisesti vuosikokouksessa. Koronapandemian vuoksi seura ei myöskään voinut tarjota jäsenistölleen toimintaa suunnitellussa laajuudessa jäsenmaksun vastineeksi. Päätöstä tuki analyysi siitä, että supistuneen toiminnan takia myös seuran kulut olivat pienentyneet, jolloin seuran taloustilanne kestäisi yhden vuoden ilman jäsenmaksutuloja, tarvitsematta kajota sijoitusvarallisuuden pääomaan.

2    Hallitus ja toimihenkilöt
Hallituksessa ei tapahtunut muutoksia vuoden aikana.
2.1    Seuran hallitus vuonna 2020:
•    Puheenjohtaja: apulaisprofessori Mikko Karjalainen
•    Varapuheenjohtaja, kirjallisuustoimittaja: dosentti Pasi Tuunainen
•    Rahastonhoitaja: suunnittelija Pertti Räisänen
•    Jäsensihteeri ja kotisivuvastaava: tietohallintojohtaja Jukka Heikkilä
•    Matkasihteeri: tietokirjailija Johanna Pakola
•    Sotahistoriallisen aikakauskirjan toimituskunnan puheenjohtaja: filosofian maisteri Riitta Blomgren
•    Viestintävastaava: yhteiskuntatieteiden maisteri Antti Kalliola
•    Filosofian maisteri Lauri Haavisto
•    Sotatieteiden tohtori Jussi Pajunen
•    Majuri (evp.) Lassi Piirainen
•    Sotatieteiden tohtori Heidi Ruotsalainen
2.2    Seuran toimihenkilöt vuonna 2020:
•    Sihteeri:
o    Sotatieteiden maisteri Miro Palm 26.8. saakka
o    Sotatieteiden maisteri Mikael Tammisalo 27.8. lukien
•    Palkitsemistoimikunnan puheenjohtaja: sotatieteiden tohtori Max Sjöblom
•    Pro gradu -palkintotoimikunnan puheenjohtaja: filosofian tohtori Tapio Koskimies
2.3    Seuran tilin- ja toiminnantarkastajat vuonna 2020:
•    Varsinainen tilintarkastaja: kauppatieteiden lisensiaatti, KHT Seppo Pitkänen
•    Varatilintarkastaja: kauppatieteiden maisteri, KHT Jani Mantila
•    Toiminnantarkastaja: oikeustieteiden kandidaatti Petteri Snell
•    Toiminnantarkastajan sijainen: ekonomi Risto Korkka

3    Jäsenistö
Vuoden päättyessä seurassa oli 1227 jäsentä, mikä on seuran historian suurin jäsenmäärä.
Seuran jäsenistölle postitettiin vuonna 2020 kolme varsinaista jäsenkirjettä, joissa tiedotettiin Seuran toiminnasta. Jäsenkirjeet lähetettiin sähköpostitse lähes 90 %:lle jäsenistöstä. Lisäksi jäsenistölle lähetettiin muita tiedotteita sähköpostitse ja seuran verkkosivuja sekä Facebook-sivua käytettiin tiedotuskanavina.
Vuoden aikana toimeenpantiin jäsenkysely, jonka tulokset ohjaavat toiminnan kehittämistä ja strategiatyötä. Kyselyyn vastasi 283 seuran jäsentä.

4    Seuran toiminta vuonna 2020
4.1    Kokoukset
Seuran hallitus kokoontui vuoden 2020 aikana viisi kertaa, osittain etäkokouksina. Vuoden aikana toteutettiin jäsenkysely, jonka tulosten perusteella hallitus kehittää seuran toimintaa.
4.2    Esitelmätilaisuudet 
Suunniteltu syksyn miniseminaari teemalla "Onnistuneita sotilasjohtajia ja onnistuneita operaatioita" muutettiin koronapandemian takia sarjaksi virtuaaliesitelmiä. Joulukuussa julkaistiin näistä ensimmäinen, FT Vesa Määtän esitelmä Karl Lennart Oesch – Ylivoimaa vastassa. Julkaisukanavana toimi YouTube ja esitelmä keräsi nopeasti toista tuhatta katselukertaa.
4.3    Seminaarit
19. helmikuuta järjestettiin miniseminaari teemalla "Talvisodan pioneeritoimintaa". Seminaarissa kuultiin seuraavat alustukset:
•    Everstiluutnantti, sotilasprofessori Janne Mäkitalo: Kannaksen pioneeritoiminnan ratkaisukohdat talvisodassa
•    Sotakamreeri Aarno Söder: Laatokan Karjalan taistelupioneeritoiminta ja välineistö talvisodassa
•    FM Jarkko Koukkunen: Rajaseudut tulessa – Poltetun maan taktiikan käyttö talvisodassa
Koronapandemian takia suunniteltua Kajaanin maakuntaseminaaria teemalla "Talvisota Kainuussa" ei voitu toteuttaa.  Maakuntaseminaari toteutetaan vuonna 2021 pandemiatilanteen salliessa.
4.4    Matkat ja retket
Retki- ja matkatoiminta kärsi koronapandemiasta pahiten: Yhtään suunnitelluista retkistä ja matkoista ei voitu toteuttaa vuoden aikana. Osa retkistä ja matkoista siirtyi tuleville vuosille, osa jouduttiin peruuttamaan kokonaan johtuen matkatoimistojen epävarmoista tulevaisuudennäkymistä.
4.5    Julkaisutoiminta
Sotahistoriallinen Aikakauskirja n:o 40 ilmestyi joulukuussa. Kirjan toimituskunnan puheenjohtajana toimi filosofian maisteri Riitta Blomgren. Toimituskuntaan kuuluivat dosentti Pentti Airio, apulaisprofessori Mikko Karjalainen, professori emeritus Ohto Manninen, dosentti Pasi Tuunainen ja filosofian tohtori Tapio Koskimies. Aikakauskirjan tekemiseen on saatu taloudellista tukea Maanpuolustuksen kannatussäätiöltä. Aikakauskirja julkaistiin yhteistyössä Sotamuseon kanssa viimeistä kertaa (seura jatkaa aikakauskirjan julkaisemista).
4.6    Muu toiminta
Seura palkitsi 16. kerran ansioituneita sotahistorian alan pro gradu -tutkielmia. Kaatuneiden muistosäätiö tuki taloudellisesti gradukilpailun järjestämistä. Gradupalkintotoimikunnan puheenjohtajana toimi filosofian tohtori Tapio Koskimies sekä jäseninä sotatieteiden tohtori, eversti (evp.) Max Sjöblom, dosentti Pasi Tuunainen ja filosofian maisteri, everstiluutnantti Markus Wahlstein.
Vuonna 2020 kilpailun voittajaksi ja 3 000 euron stipendin saajaksi valittiin filosofian maisteri Erkki Hietaniemi Helsingin yliopistosta tutkielmallaan Pohjanmaan rykmentti Preussin sodassa 1626–1629. Rekryyteistä sotilaiksi ja selviytyminen sotaretkellä.
Toisen palkinnon ja 2 000 euron stipendin sai sotatieteiden maisteri Thomas Ruuhonen Maanpuolustuskorkeakoulusta tutkielmallaan Terrorismista sissisotaan – kriittinen siirtyminen kumouksellisen sodan toiseen vaiheeseen.
Kolmannen sijan jakavat filosofian maisteri Akseli Sopanen Itä-Suomen yliopistosta ja valtiotieteiden maisteri Lauri Vuorinen Helsingin yliopistosta, jotka kumpikin saivat 1 000 euron stipendin. Sopasen tutkielman otsikko on Itämeren pieni vaanija. Sukellusvene Saukko alkuideoista poistoon saakka 1921–1953 ja Vuorisen tutkielman ''Erikoistekniset laitteet'' – P-15-meritorjuntaohjusten hankinta Suomen ja Neuvostoliiton välisen asekaupan kontekstissa.
Seura on jäsenenä Sotavainajien muiston vaalimisyhdistys ry:ssä ja Tieteellisten Seurain Valtuuskunnassa.

5    Talous
Seuran tilinpäätös osoitti 13 439,46 euroa alijäämää.

Suomen Sotahistoriallisen Seura ry:n toimintakertomus vuodelta 2019

1. Vuosikokous

Suomen Sotahistoriallisen Seuran vuosikokous pidettiin Tieteiden talolla Helsingissä 19.3.2019. Kokouksen puheenjohtajana toimi eversti (evp.), professori Pasi Kesseli ja sihteerinä sotatieteiden maisteri Miro Palm.
Vuosikokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat. Ennen kokousta jaettiin 15. kerran seuran pro gradu -palkinnot, jolloin 1. palkinto jaettiin sotatieteiden maisteri Mikael Tammisalolle (Maanpuolustuskorkeakoulu, sotahistoria) tutkielmasta "Valvontakomission työkalusta puolueettomuusvartioinnin etulinjaan - Suomen merivalvonnan kehitys vuosina 1944-1960".
2. palkinnon sai filosofian maisteri Sebastian Schiavone (Itä-Suomen yliopisto, Suomen historian oppiaine) tutkielmasta "Palkkamiekat kirjeissä. Skotlantilaisten palkkasoturien näyttäytyminen Ruotsin kuninkaallisten ja aatelien kirjeissä 1570-1599"
Palkintoihin on saatu taloudellista tukea Kaatuneiden Muistosäätiöltä

2. Hallitus ja toimihenkilöt

Vuosikokous valitsi Seuran puheenjohtajaksi filosofian tohtori, apulaisprofessori Mikko Karjalaisen.

Seuran hallituksen ja toimihenkilöiden kokoonpano vuodelle 2019 muodostui seuraavaksi:

Seuran hallitus vuonna 2019:
Puheenjohtaja: filosofian tohtori, apulaisprofessori Mikko Karjalainen
Varapuheenjohtaja, kirjallisuustoimittaja: dosentti Pasi Tuunainen
Rahastonhoitaja: suunnittelija Pertti Räisänen
Jäsensihteeri ja kotisivuvastaava: tietohallintojohtaja Jukka Heikkilä
Matkasihteeri: tietokirjailija Johanna Pakola
Sotahistoriallisen Aikakauskirjan toimituskunnan puheenjohtaja: filosofian maisteri Riitta Blomgren
Yksikön johtaja, filosofian maisteri Lauri Haavisto
Viestintävastaava: yhteiskuntatieteiden maisteri Antti Kalliola
Filosofian maisteri Heidi Ruotsalainen
Sotatieteiden tohtori Jussi Pajunen
Majuri Lassi Piirainen
Filosofian tohtori Ida Suolahti
Erikoistutkija Aatos Peltoniemi

Seuran toimihenkilöt vuonna 2019:
Sihteeri: sotatieteiden maisteri Miro Palm
Palkitsemistoimikunnan puheenjohtaja: eversti (evp.), sotatieteiden tohtori Max Sjöblom
Pro gradu -palkintotoimikunnan puheenjohtaja: filosofian tohtori Tapio Koskimies

Seuran varsinaisena tilintarkastajana toimi kauppatieteiden lisensiaatti, KHT Seppo Pitkänen ja toiminnantarkastajana OTK Petteri Snell. Varatilintarkastajana toimi kauppatieteiden maisteri, KHT Jani Mantila ja toiminnantarkastajan sijaisena ekonomi Risto Korkka.

3. Jäsenmaksut

Vuosikokous hyväksyi jäsenmaksuksi 33 euroa.

4. Jäsenistö

Kertomusvuoden lopussa Seurassa oli 1193 jäsentä.
Seuran jäsenistölle postitettiin vuonna 2019 kolme jäsenkirjettä, joissa tiedotettiin Seuran järjestämistä matkoista ja muista tapahtumista. Jäsenkirjeet lähetettiin sähköpostitse yli 80 %:lle jäsenistöstä.

5. Seuran toiminta vuonna 2019

Seuran toiminta oli vuonna 2019 erittäin vilkasta. Seura juhli vuoden aikana 75-vuotista taivaltaan poikkeuksellisen laajan ohjelman puitteissa.
5.1. Kokoukset
Vuosikokous järjestettiin Tieteiden talolla Helsingissä 19.3.2019. Tilaisuuteen osallistui noin 100 jäsentä. Kokouksen jälkeen eversti (evp), sotatieteiden tohtori Hannu Liimatta esitelmöi aiheesta "Jalkaväkitaktiikan ja suomalaisen jalkaväen kehittäminen".

Seuran hallitus kokoontui vuoden 2019 aikana 9 kertaa ja jatkoi vuonna 2015 aloitettua, vuoteen 2020 ulottuvaa strategiatyötä.

5.2. Esitelmätilaisuudet
Vuosikokouksen yhteydessä pidetyn Hannu Liimatan esitelmän lisäksi vuonna 2019 järjestettiin yksi esitelmätilaisuus Tieteiden talolla 11.12.2019. Tilaisuudessa Jussi Jalonen esitelmöi aiheesta "Talvisodan alku ja Summa".

5.3. Seminaarit
Ahvenanmaa-aiheinen Turun maakuntaseminaari järjestettiin Merivoimien esikunnassa 9.3.2019. Tilaisuudessa esitelmöivät:
• Anders Gardberg: Ahvenanmaan strateginen merkitys Suomen sodasta 1808-1809 Kylmään sotaan
• Max Sjöblom: Suomen ja Ruotsin sotilaallinen yhteistoiminta 1918?1939 Ahvenanmaan näkökulmasta
• Jussi Pajunen: Ongelmallinen ilmavalvonta - ilmavalvonta Ahvenanmaalla talvi- ja jatkosodassa
• Juuso Säämänen: Ahvenanmaata koskevat Suomen puolustussuunnitelmat kylmän sodan aikana

Helsinki 1918-aiheinen Ikämiessuojeluskunnan säätiön kanssa yhteistyössä toteutettu seminaari järjestettiin Tieteiden talolla 16.5.2019. Tilaisuudessa esitelmöivät:
• Laura Kolbe: Helsinki Sisällissodassa - 16.toukokuuta 1918 helsinkiläisten silmin
• Touko Perko: Mannerheimin ja von der Goltzin suhde
• Aapo Roselius: Sisällissodan muistaminen Suojeluskunnissa
• Kari Selén: Mannerheimin ja kansan yleisestä suhtautumisesta voitonparaatiin vuosien 1928, 1933 ja 1938 silmin

Viena sodassa-aiheinen seminaari järjestettiin Tieteiden Talolla Helsingissä 17.9.2019. Tilaisuudessa esitelmöivät:
• Pekka Vaara: Vienan Karjala sotanäyttämönä 1918 - 1922
• Ari Raunio: Sotaa Pohjois-Vienassa1941-1944
• Tauno Oksanen: Rukajärven suunnan taistelut jatkosodassa

Tiedusteluhistoria-aiheinen Jyväskylän maakuntaseminaari järjestettiin Jyväskylän Yliopistolla 16.11.2019. Tilaisuudessa esitelmöivät:
• Heikki Roiko-Jokela: Suomen tiedusteluhistorian pahin tietovuoto: case rovasti Vladimir Mihailovitš Tsvetkov
• Mikko Porvali: Mielikuvat ja todellisuus: mitä kaukopartiokirjallisuudessa ei kerrota ja miksi?
• Vladimir Panschin: Suomen sotilasvastavakoilun kehitys 1920-1930-luvuilla
• Heidi Ruotsalainen: Suomen sotilastiedustelun venäläinen perintö
5.4. Retket ja matkat
Seura toteutti vuonna 2019 seuraavat sotahistoriateemaiset retket ja matkat:

• Rysäkari, 26.7.2019
• Tutustuminen Mannerheim-museoon ja luento Mannerheimin ruokaperinteistä sekä brunssi ravintola Saslikissa, 30.11.2019
• Retki Viipuriin, tutustumiskohteina sotavainajateeman mukaisesti kenttä- ja sankarihautausmaita sekä osallistuminen Viipurissa Pietari Paavalin kirkossa kentältä vuonna 2019 löydettyjen kaatuneiden siunaus- ja kotiuttamistilaisuuteen, 14.-15.10.2019

5.5. Julkaisutoiminta
Sotahistoriallinen Aikakauskirja n:o 39 ilmestyi joulukuussa. Kirjan toimituskunnan puheenjohtajana toimi filosofian maisteri Riitta Blomgren. Toimituskuntaan kuuluivat dosentti Pentti Airio, apulaisprofessori Mikko Karjalainen, professori Ohto Manninen, dosentti Pasi Tuunainen ja filosofian tohtori Tapio Koskimies. Aikakauskirjan tekemiseen on saatu taloudellista tukea Maanpuolustuksen kannatussäätiöltä.

5.6. Muu toiminta
Seuran 75-vuotisjuhlat järjestettiin Vanhalla Ylioppilastalolla 19.1.2019. Juhlallisuudet koostuivat juhlaseminaarista ja iltajuhlasta.
Juhlaseminaarin teemana oli suomalainen sotahistorian tutkimus. Seminaarissa neljä esitelmöitsijää (Vesa Tynkkynen, Pasi Tuunainen, Ville Kivimäki, Petteri Jouko) tarkastelivat aihetta itsenäisen Suomen eri ajanjaksojen näkökulmista. Tilaisuuden aluksi kuultiin puolustusministeri Jussi Niinistön tervehdys. Tilaisuudessa palkittiin seuran ansioituneita jäseniä ja yhteistyökumppaneita sekä julkistettiin, eversti (evp.) professori Pasi Kesselin kirjoittama seuran 75-vuotisjuhlateos.
Seura on jäsenenä Sotavainajien muiston vaalimisyhdistys ry:ssä ja Tieteellisten Seurain Valtuuskunnassa.

6. Talous
Seuran tilinpäätös osoitti 5 122,79 euroa alijäämää.

 

Suomen Sotahistoriallisen Seura ry:n toimintakertomus vuodelta 2018

1. Vuosikokous

Suomen Sotahistoriallisen Seuran vuosikokous pidettiin Tieteiden talolla Helsingissä 19.3.2018. Kokouksen puheenjohtajana toimi eversti, professori Pasi Kesseli ja sihteerinä filosofian maisteri Heidi Ruotsalainen.
Vuosikokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat.

Ennen kokousta jaettiin 14. kerran seuran pro gradu –palkinnot:
1. palkinto jaettiin valtiotieteen maisteri Mikko Virran (Helsingin yliopisto) tutkielman ”Hävittäjäseikkailu 1954 – Suomen MiG-suihkukonekaupan nousu ja tuho kylmän sodan kulisseissa” ja sotatieteiden maisteri Marko Siirtolan (Maanpuolustuskorkeakoulu) tutkielman ”Metsä – rajoite vai mahdollisuus? Uomaan ampumakokeilu suomalaisen metsätaistelun suunnannäyttäjänä vuonna 1934” kesken.
2. palkinnon sai filosofian maisteri Jenni Löppönen (Itä-Suomen yliopisto) tutkielmastaan: ”Lapsisotilaana Sri Lankan sisällissodan tamilitiikereissä 1987–2007”.

Palkintoihin saatiin taloudellista tukea Kaatuneiden Muistosäätiöltä.

2. Hallitus ja toimihenkilöt

Vuosikokous valitsi Seuran puheenjohtajaksi filosofian tohtori, dosentti Mikko Karjalaisen.

Suomen Sotahistoriallisen Seuran hallituksen ja toimihenkilöstön kokoonpano vuodelle 2018 muodostui seuraavanlaiseksi:

Seuran hallitus vuonna 2018:
Puheenjohtaja: filosofian tohtori, dosentti Mikko Karjalainen
Varapuheenjohtaja: eversti (evp.) Max Sjöblom
Rahastonhoitaja: suunnittelija Pertti Räisänen
Sihteeri: filosofian maisteri Heidi Ruotsalainen 10/2018 saakka
Jäsensihteeri ja kotisivuvastaava: tietohallintojohtaja Jukka Heikkilä
Matkasihteeri: kauppatieteiden kandidaatti Jari Forsblom 10/2018 saakka
Sotahistoriallisen Aikakauskirjan toimituskunnan puheenjohtaja: filosofian maisteri Riitta Blomgren
Kirjallisuustoimittaja: dosentti Pasi Tuunainen
Yksikön johtaja, filosofian maisteri Lauri Haavisto
Viestintävastaava yhteiskuntatieteiden maisteri Antti Kalliola
Tietokirjailija Johanna Pakola/ matkasihteeri 10/2018 alkaen
Diplomi-insinööri Petri Lonka
Sotatieteiden tohtori Jussi Pajunen 8/2018

Seuran toimihenkilöt vuonna 2018:
Palkitsemistoimikunnan puheenjohtaja: eversti (evp.) Max Sjöblom
Pro gradu -palkintotoimikunnan puheenjohtaja: filosofian tohtori Tapio Koskimies
Sihteeri: Sotatieteiden maisteri Miro Palm 10/2018 alkaen

Seuran varsinaisena tilintarkastajana toimi kauppatieteiden lisensiaatti, KHT Seppo Pitkänen ja toiminnantarkastajana OTK Petteri Snell. Varatilintarkastajana toimi kauppatieteiden maisteri, KHT Jani Mantila ja toiminnantarkastajan sijaisena ekonomi Risto Korkka.

3. Jäsenmaksut

Vuosikokous hyväksyi jäsenmaksuksi 33 euroa.

4. Jäsenistö

Kertomusvuoden lopussa Seurassa oli 1154 jäsentä.
Seuran jäsenistölle postitettiin vuonna 2018 kolme jäsenkirjettä, joissa tiedotettiin Seuran järjestämistä matkoista ja muista tapahtumista. Jäsenkirjeet lähetettiin sähköpostitse yli 80 %:lle jäsenistöstä.

5. Seuran toiminta vuonna 2018

5.1. Kokoukset
Vuosikokous järjestettiin Tieteiden talolla Helsingissä 19.3.2018. Tilaisuuteen osallistui noin 120 jäsentä. Kokouksen jälkeen Alpo Juntunen esitelmöi aiheesta ”Sveaborgin antautuminen geopoliittisessa kontekstissa”.

Seuran hallitus kokoontui vuoden 2018 aikana 10 kertaa ja jatkoi vuonna 2015 aloitettua, vuoteen 2020 ulottuvaa strategiatyötä. Seuran arkistointijärjestelmä uudistettiin.

5.2. Esitelmätilaisuudet 
Kevään esitelmäkokous pidettiin Tieteiden talolla 21.2.2018. Jarkko Koukkunen esitelmöi tilaisuudessa ”Goran taisteluista vuosina 1941–1942”.

Syksyn esitelmäkokous pidettiin Tieteiden talolla 12.12.2018. Tilaisuudessa tutkija Hannu Takala esitelmöi ”Puna-armeijan sotasaaliista”.

5.3. Seminaarit
”Suomen puolustusvoimat vuonna 0”-aiheinen miniseminaari järjestettiin Tieteiden talolla 18.4.2018.
Seminaarissa esitelmöivät
•    Max Sjöblom: Ruotsalaiset vapaaehtoiset valkoisen armeijan palveluksessa
•    Juha Ratinen: LKP-järjestelmän alku 1919 ”Suomen ja Saksan sotilaallinen yhteistyötä -aiheinen miniseminaari järjestettiin Tieteiden talolla 14.11.2018

Seminaarissa esitelmöivät:
•    Ohto Manninen: Suomen ja Saksan asevoimien yhteistyö jatkosodassa
•    Vladimir Panschin: Valvontaosaston yhteistoiminta saksalaisten kanssa
•    Ida Suolahti: Aseveljen monet kasvot

5.4. Retket ja matkat
22.–28.4.2018 Sotahistoriallinen seura toteutti matkan Englannin Kanaalin saarille. Matkalla tutustuttiin Kanaalisaarten historiaan, pääpainon ollessa saksalaisten toisen maailmansodan aikaisessa miehityksessä.

18.–20.5.2018 järjestettiin tutustumismatka Pietari Suuren linnoitusjärjestelmään Tallinnan ympäristössä. Matkalla tutustuttiin Pietari Suuren maalinnoitusjärjestelmään Länsi-Harjumaalla sekä Tallinnan länsiosissa, Naissaareen linnakesaarena sekä sotahistoriallisiin museoihin.

2.–6.8.2018 järjestettiin matka Ilomantsin taistelupaikoille ja Rukajärven suunnalle.

19.8.2018 toteutettiin Bengtskärin ja Tulliniemen retki. Oppaina toimivat Paula Wilson ja Jan Fast.

25.–26.8.2018 ja 8.–9.9.2018 järjestettiin kaksi DC 3 lentomatkaa Tarttoon.

5.5. Julkaisutoiminta
Sotahistoriallinen Aikakauskirja n:o 38 ilmestyi joulukuussa. Kirjan toimituskunnan puheenjohtajana toimi filosofian maisteri Riitta Blomgren. Toimituskuntaan kuuluivat dosentti Pentti Airio, dosentti Mikko Karjalainen, professori Ohto Manninen, toimituspäällikkö Pekka Saloranta, dosentti Pasi Tuunainen ja filosofian tohtori Tapio Koskimies. Aikakauskirjan tekemiseen saatiin taloudellista tukea Maanpuolustuksen kannatussäätiöltä.

5.6. Muu toiminta

Seuran arkistointiohje otetiin koekäyttöön vuosikokouksen jälkeen. Vuoden 2018 aikana koottiin kokemuksia ohjeen toimivuudesta ja tehtiin tarvittavat tarkistukset ja korjaukset.

Seuran viestintävastaavan johdolla perustettiin seuralle omat Facebook-sivut palvelemaan jäseniä ja sotahistoriasta kiinnostuneita henkilöitä. Vuoden 2018 lopussa seuraajia oli 186 henkilöä.

Seuran hallitus jatkoi koko vuoden Seuran 75-vuotisjuhlien suunnittelua ja valmisteluja erillisen suunnitelman mukaisesti.

Seura on jäsenenä Sotavainajien muiston vaalimisyhdistys ry:ssä ja Tieteellisten Seurain Valtuuskunnassa.

6. Talous

Seuran tilinpäätös osoitti 3716,25 euroa ylijäämää.

Suomen Sotahistoriallisen Seura ry:n toimintakertomus vuodelta 2017

1. Vuosikokous
Suomen Sotahistoriallisen Seuran vuosikokous pidettiin Tieteiden talolla Helsingissä 22.3.2017. Kokouksen puheenjohtajana toimi eversti, professori Pasi Kesseli ja sihteerinä filosofian maisteri Heidi Ruotsalainen.

Vuosikokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat. Ennen kokousta jaettiin 13. kerran seuran pro gradu -palkinnot, jolloin 1. palkinnon sai filosofian maisteri Olli Siitonen, 2. palkinnolla palkittiin filosofian maisteri Anna Warsell ja 3. palkinto jaettiin sotatieteiden maisterin Erik Stenströmin ja filosofian maisterin Jani Malmin kesken. Palkintoihin on saatu taloudellista tukea Kaatuneiden Muistosäätiöltä.

2. Hallitus ja toimihenkilöt
Vuosikokous valitsi Seuran puheenjohtajaksi filosofian tohtori, dosentti Mikko Karjalaisen.

Suomen Sotahistoriallisen Seuran hallituksen ja toimihenkilöstön kokoonpano vuodelle 2017 muodostui seuraavanlaiseksi:

Seuran hallitus vuonna 2017:
Puheenjohtaja: filosofian tohtori, dosentti Mikko Karjalainen
Varapuheenjohtaja: eversti (evp.) Max Sjöblom
Rahastonhoitaja: suunnittelija Pertti Räisänen
Sihteeri: filosofian maisteri Heidi Ruotsalainen
Jäsensihteeri ja kotisivuvastaava: tietohallintojohtaja Jukka Heikkilä
Matkasihteeri: kauppatieteiden kandidaatti Jari Forsblom
Sotahistoriallisen Aikakauskirjan toimituskunnan puheenjohtaja: filosofian maisteri Riitta Blomgren
Kirjallisuustoimittaja: dosentti Pasi Tuunainen
Yksikön johtaja, filosofian maisteri Lauri Haavisto
Everstiluutnantti Markus Wahlstein
Yhteiskuntatieteiden maisteri Antti Kalliola
Tietokirjailija Johanna Pakola
Diplomi-insinööri Petri Lonka

Seuran toimihenkilöt vuonna 2017:
Palkitsemistoimikunnan puheenjohtaja: eversti (evp.) Max Sjöblom
Pro gradu -palkintotoimikunnan puheenjohtaja: filosofian tohtori Tapio Koskimies

Seuran varsinaisena tilintarkastajana toimi kauppatieteiden lisensiaatti, KHT Seppo Pitkänen ja toiminnantarkastajana OTK Petteri Snell. Varatilintarkastajana toimi kauppatieteiden maisteri, KHT Jani Mantila ja toiminnantarkastajan sijaisena ekonomi Risto Korkka.

3. Jäsenmaksut
Vuosikokous hyväksyi jäsenmaksuksi 33 euroa.

4. Jäsenistö
Kertomusvuoden lopussa Seurassa oli 1140 jäsentä. Uusia jäseniä liittyi vuoden aikana 63 ja poistui 71.

Seuran jäsenistölle postitettiin vuonna 2017 kolme jäsenkirjettä, joissa tiedotettiin Seuran järjestämistä matkoista ja muista tapahtumista. Jäsenkirjeet lähetettiin sähköpostitse yli 80 %:lle jäsenistöstä.

5. Seuran toiminta vuonna 2017
5.1. Kokoukset
Vuosikokous järjestettiin Tieteiden talolla Helsingissä 22.3.2017. Tilaisuuteen osallistui 130 jäsentä. Kokouksen jälkeen professori Kimmo Rentola esitelmöi aiheesta: "Stalin ja Suomen kohtalo".

Seuran hallitus kokoontui vuoden 2017 aikana 11 kertaa ja jatkoi vuonna 2015 aloitettua, vuoteen 2020 ulottuvaa strategiatyötä. Lisäksi järjestettiin seuran vanhempi arkistoaineisto Kansallisarkistoon.

5.2. Esitelmätilaisuudet
Kevään esitelmäkokous pidettiin Tieteiden talolla 15.2. Tutkija Mikko Tyni esitelmöi aiheesta: "Kenttäsairaaloista ja sotakirurgiasta jatkosodassa". Tilaisuuteen osallistui 133 henkilöä.

Kevään toinen esitelmäkokous pidettiin Tieteiden talolla 19.4. Sotatieteiden tohtori, kapteeni Jussi Pajunen esitelmöi aiheesta: "Valtakunnan rajojen vartijat - Suomen ilmavalvonnan ensivuodet 1930-1942." Tilaisuuteen osallistui 83 henkilöä.

Syksyn esitelmäkokous pidettiin Tieteiden talolla 13.12. Kenraalimajuri (evp.) Jukka Pennanen esitelmöi aiheesta "Jääkärit 100 vuotta sitten". Tilaisuudessa oli 62 osallistujaa.

5.3. Seminaarit
Espanjan sisällissotaa käsittelevä miniseminaari järjestettiin Tieteiden talolla 13.9. Tilaisuudessa esitelmöi filosofian tohtori Kari Selén aiheesta "Sisällissodan eurooppalainen tausta" ja professori Jukka Kekkonen aiheesta "Mikä synnyttää poliittista väkivaltaa? Espanjan ja Suomen kokemusten vertailua". Tilaisuudessa oli 87 henkilöä.

Maakuntaseminaari järjestettiin Rovaniemellä Tiroli-salissa 16.9. Seminaarissa esitelmöivät:
• Dosentti, prikaatikenraali (evp.) Pentti Airio: "Jatkosodan sotatoimet Rovaniemen näkökulmasta"
• Dosentti Marianne Junila: "Normaalihommaa" -Suomalaiset ja saksalaiset Rovaniemellä 1940-1944".
• Kadetti Eetu Happonen: "Rovaniemen valtaussuunnitelmat lokakuussa 1944"
• Everstiluutnantti (evp.) Olli Dahl: "Sturmbock-linja."

Tiroli sali oli ääriään myöten täynnä, paikalla oli 99 henkilöä.

"Sodankuva 1900-luvulla" -miniseminaari järjestettiin 22.11.2017 Tieteiden talolla. Samassa yhteydessä julkistettiin Maanpuolustuskorkeakoulun julkaisusarjassa 1 julkaistu teos "Tuleva sota - ennustamisen sietämätön vaikeus". Seminaarissa esitelmöivät:
• Professori, kenraalimajuri (evp) Vesa Tynkkynen: "Daavid vastaan Goljat - suomalaiset näkemykset tulevasta sodasta ja talvisodan todellisuus".

• Sotilasprofessori, everstiluutnantti Petteri Lalu: "Näkikö puna-armeija ja sen kehittäjät tulevan sodan kuvan oikein".

• Dosentti, eversti Petteri Jouko: "Sienipilven suojissa - brittiläisiä näkemyksiä ydinaseisen käytöstä taistelukentällä".

Tilaisuuteen oli ennakkoilmoittautuminen, paikalla oli 108 henkilöä.

5.4. Retket ja matkat
Seura järjesti 4.-7.5.2017 matkan Puolaan "Marskin jalanjäljissä". Matkalla seurattiin Mannerheimin vaiheita Puolassa ensimmäisen maailmansodan aikana ja tutustuttiin paikkoihin, joissa hän tuolloin palveli. Matkalle osallistui 42 henkilöä.

Seura järjesti maastomatkan Syvärin alueen taistelupaikoille 18.-21.5.2017. Matkan aikana kuljettiin jalkaisin vaihtelevissa maastoissa ja tutustuttiin alueen taistelupaikkoihin. Matkalle osallistui 40 henkilöä.

Seura järjesti 19.-20.8.2017 retken Örön ja Gyltön linnakkeille. Oppaana toimivat tietokirjailija Johanna Pakola ja Gyltön saaren yrittäjä Daniel Wilson. Matkalle osallistui 56 henkilöä.

Rovaniemen maakuntaseminaarin jälkeisenä päivänä 17.9.2017 järjestettiin päiväretki Itä-Lapin taistelupaikoille. Retken asiantuntijaoppaana toimi prikaatikenraali (evp.), dosentti Pentti Airio. Matkalle osallistui 48 henkilöä.

Espanjan sisällissodan jäljillä -matka järjestettiin 13.-18.10.2017, jonka aikana tutustuttiin sotahistoriallisiin ja kulttuurikohteisiin Andalusiasta Madridiin. Matkan oppaina toimi kotimaisia ja paikallisia asiantuntijoita. Matkalle osallistui 47 henkilöä.

5.5. Julkaisutoiminta
Sotahistoriallinen Aikakauskirja n:o 37 ilmestyi joulukuussa. Kirjan toimituskunnan puheenjohtajana toimi filosofian maisteri Riitta Blomgren. Toimituskuntaan kuuluivat dosentti Pentti Airio, dosentti Mikko Karjalainen, professori Ohto Manninen, toimituspäällikkö Pekka Saloranta ja dosentti Pasi Tuunainen. Aikakauskirjan tekemiseen on saatu taloudellista tukea Maanpuolustuksen kannatussäätiöltä.

Seura on digitoinut aikakauskirjan numerot 16-30 (vuoteen 2010 asti) ja julkaissut ne kotisivuillaan.

5.6. Muu toiminta
Seuran julkaisemat skannatut Kansa Taisteli -lehdet saivat jatkoa. Seura julkaisi kotisivuillaan 13.12.2017 kaikki ne 4283 kirjoitusta, joita Kansa Taisteli -lehden toimitus ei eri syistä julkaissut lehdissä. Kaikki kirjoitukset eivät mahtuneet lehteen ja ne arkistoitiin Sotamuistoyhdistys ry:n arkistoon. Nämä kirjoitukset ovat luettavissa ja ladattavissa sähköisinä SSHS:n sivustoilla osoitteessa kansataisteli.sshs.fi.

Kävijöitä sivuilla oli seuraavasti:
Sotahistorialliset kohteet: 100 000 kävijää ja kohteita 1401 vuoden 2017 loppuun mennessä
Kansa Taisteli: 110 000 kävijää vuoden 2017 loppuun mennessä

Seura on jäsenenä Sotavainajien muiston vaalimisyhdistys ry:ssä ja Tieteellisten Seurain Valtuuskunnassa.

6. Talous
Seuran tilinpäätös osoitti 9407,31 euroa ylijäämää.

Suomen Sotahistoriallisen Seura ry, Krigshistoriska Samfundet i Finland rf

Toimintakertomus vuodelta 2017

1. Vuosikokous
Suomen Sotahistoriallisen Seuran vuosikokous pidettiin Tieteiden talolla Helsingissä 22.3.2017. Kokouksen puheenjohtajana toimi eversti, professori Pasi Kesseli ja sihteerinä filosofian maisteri Heidi Ruotsalainen.

Vuosikokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat. Ennen kokousta jaettiin 13. kerran seuran pro gradu -palkinnot, jolloin 1. palkinnon sai filosofian maisteri Olli Siitonen, 2. palkinnolla palkittiin filosofian maisteri Anna Warsell ja 3. palkinto jaettiin sotatieteiden maisterin Erik Stenströmin ja filosofian maisterin Jani Malmin kesken. Palkintoihin on saatu taloudellista tukea Kaatuneiden Muistosäätiöltä.

2. Hallitus ja toimihenkilöt
Vuosikokous valitsi Seuran puheenjohtajaksi filosofian tohtori, dosentti Mikko Karjalaisen.

Suomen Sotahistoriallisen Seuran hallituksen ja toimihenkilöstön kokoonpano vuodelle 2017 muodostui seuraavanlaiseksi:

Seuran hallitus vuonna 2017:
Puheenjohtaja: filosofian tohtori, dosentti Mikko Karjalainen
Varapuheenjohtaja: eversti (evp.) Max Sjöblom
Rahastonhoitaja: suunnittelija Pertti Räisänen
Sihteeri: filosofian maisteri Heidi Ruotsalainen
Jäsensihteeri ja kotisivuvastaava: tietohallintojohtaja Jukka Heikkilä
Matkasihteeri: kauppatieteiden kandidaatti Jari Forsblom
Sotahistoriallisen Aikakauskirjan toimituskunnan puheenjohtaja: filosofian maisteri Riitta Blomgren
Kirjallisuustoimittaja: dosentti Pasi Tuunainen
Yksikön johtaja, filosofian maisteri Lauri Haavisto
Everstiluutnantti Markus Wahlstein
Yhteiskuntatieteiden maisteri Antti Kalliola
Tietokirjailija Johanna Pakola
Diplomi-insinööri Petri Lonka

Seuran toimihenkilöt vuonna 2017:
Palkitsemistoimikunnan puheenjohtaja: eversti (evp.) Max Sjöblom
Pro gradu -palkintotoimikunnan puheenjohtaja: filosofian tohtori Tapio Koskimies

Seuran varsinaisena tilintarkastajana toimi kauppatieteiden lisensiaatti, KHT Seppo Pitkänen ja toiminnantarkastajana OTK Petteri Snell. Varatilintarkastajana toimi kauppatieteiden maisteri, KHT Jani Mantila ja toiminnantarkastajan sijaisena ekonomi Risto Korkka.

3. Jäsenmaksut
Vuosikokous hyväksyi jäsenmaksuksi 33 euroa.

4. Jäsenistö
Kertomusvuoden lopussa Seurassa oli 1140 jäsentä. Uusia jäseniä liittyi vuoden aikana 63 ja poistui 71.

Seuran jäsenistölle postitettiin vuonna 2017 kolme jäsenkirjettä, joissa tiedotettiin Seuran järjestämistä matkoista ja muista tapahtumista. Jäsenkirjeet lähetettiin sähköpostitse yli 80 %:lle jäsenistöstä.

5. Seuran toiminta vuonna 2017
5.1. Kokoukset
Vuosikokous järjestettiin Tieteiden talolla Helsingissä 22.3.2017. Tilaisuuteen osallistui 130 jäsentä. Kokouksen jälkeen professori Kimmo Rentola esitelmöi aiheesta: "Stalin ja Suomen kohtalo".

Seuran hallitus kokoontui vuoden 2017 aikana 11 kertaa ja jatkoi vuonna 2015 aloitettua, vuoteen 2020 ulottuvaa strategiatyötä. Lisäksi järjestettiin seuran vanhempi arkistoaineisto Kansallisarkistoon.

5.2. Esitelmätilaisuudet
Kevään esitelmäkokous pidettiin Tieteiden talolla 15.2. Tutkija Mikko Tyni esitelmöi aiheesta: "Kenttäsairaaloista ja sotakirurgiasta jatkosodassa". Tilaisuuteen osallistui 133 henkilöä.

Kevään toinen esitelmäkokous pidettiin Tieteiden talolla 19.4. Sotatieteiden tohtori, kapteeni Jussi Pajunen esitelmöi aiheesta: "Valtakunnan rajojen vartijat - Suomen ilmavalvonnan ensivuodet 1930-1942." Tilaisuuteen osallistui 83 henkilöä.

Syksyn esitelmäkokous pidettiin Tieteiden talolla 13.12. Kenraalimajuri (evp.) Jukka Pennanen esitelmöi aiheesta "Jääkärit 100 vuotta sitten". Tilaisuudessa oli 62 osallistujaa.

5.3. Seminaarit
Espanjan sisällissotaa käsittelevä miniseminaari järjestettiin Tieteiden talolla 13.9. Tilaisuudessa esitelmöi filosofian tohtori Kari Selén aiheesta "Sisällissodan eurooppalainen tausta" ja professori Jukka Kekkonen aiheesta "Mikä synnyttää poliittista väkivaltaa? Espanjan ja Suomen kokemusten vertailua". Tilaisuudessa oli 87 henkilöä.

Maakuntaseminaari järjestettiin Rovaniemellä Tiroli-salissa 16.9. Seminaarissa esitelmöivät:
• Dosentti, prikaatikenraali (evp.) Pentti Airio: "Jatkosodan sotatoimet Rovaniemen näkökulmasta"
• Dosentti Marianne Junila: "Normaalihommaa" -Suomalaiset ja saksalaiset Rovaniemellä 1940-1944".
• Kadetti Eetu Happonen: "Rovaniemen valtaussuunnitelmat lokakuussa 1944"
• Everstiluutnantti (evp.) Olli Dahl: "Sturmbock-linja."

Tiroli sali oli ääriään myöten täynnä, paikalla oli 99 henkilöä.

"Sodankuva 1900-luvulla" -miniseminaari järjestettiin 22.11.2017 Tieteiden talolla. Samassa yhteydessä julkistettiin Maanpuolustuskorkeakoulun julkaisusarjassa 1 julkaistu teos "Tuleva sota - ennustamisen sietämätön vaikeus". Seminaarissa esitelmöivät:
• Professori, kenraalimajuri (evp) Vesa Tynkkynen: "Daavid vastaan Goljat - suomalaiset näkemykset tulevasta sodasta ja talvisodan todellisuus".

• Sotilasprofessori, everstiluutnantti Petteri Lalu: "Näkikö puna-armeija ja sen kehittäjät tulevan sodan kuvan oikein".

• Dosentti, eversti Petteri Jouko: "Sienipilven suojissa - brittiläisiä näkemyksiä ydinaseisen käytöstä taistelukentällä".

Tilaisuuteen oli ennakkoilmoittautuminen, paikalla oli 108 henkilöä.

5.4. Retket ja matkat
Seura järjesti 4.-7.5.2017 matkan Puolaan "Marskin jalanjäljissä". Matkalla seurattiin Mannerheimin vaiheita Puolassa ensimmäisen maailmansodan aikana ja tutustuttiin paikkoihin, joissa hän tuolloin palveli. Matkalle osallistui 42 henkilöä.

Seura järjesti maastomatkan Syvärin alueen taistelupaikoille 18.-21.5.2017. Matkan aikana kuljettiin jalkaisin vaihtelevissa maastoissa ja tutustuttiin alueen taistelupaikkoihin. Matkalle osallistui 40 henkilöä.

Seura järjesti 19.-20.8.2017 retken Örön ja Gyltön linnakkeille. Oppaana toimivat tietokirjailija Johanna Pakola ja Gyltön saaren yrittäjä Daniel Wilson. Matkalle osallistui 56 henkilöä.

Rovaniemen maakuntaseminaarin jälkeisenä päivänä 17.9.2017 järjestettiin päiväretki Itä-Lapin taistelupaikoille. Retken asiantuntijaoppaana toimi prikaatikenraali (evp.), dosentti Pentti Airio. Matkalle osallistui 48 henkilöä.

Espanjan sisällissodan jäljillä -matka järjestettiin 13.-18.10.2017, jonka aikana tutustuttiin sotahistoriallisiin ja kulttuurikohteisiin Andalusiasta Madridiin. Matkan oppaina toimi kotimaisia ja paikallisia asiantuntijoita. Matkalle osallistui 47 henkilöä.

5.5. Julkaisutoiminta
Sotahistoriallinen Aikakauskirja n:o 37 ilmestyi joulukuussa. Kirjan toimituskunnan puheenjohtajana toimi filosofian maisteri Riitta Blomgren. Toimituskuntaan kuuluivat dosentti Pentti Airio, dosentti Mikko Karjalainen, professori Ohto Manninen, toimituspäällikkö Pekka Saloranta ja dosentti Pasi Tuunainen. Aikakauskirjan tekemiseen on saatu taloudellista tukea Maanpuolustuksen kannatussäätiöltä.

Seura on digitoinut aikakauskirjan numerot 16-30 (vuoteen 2010 asti) ja julkaissut ne kotisivuillaan.

5.6. Muu toiminta
Seuran julkaisemat skannatut Kansa Taisteli -lehdet saivat jatkoa. Seura julkaisi kotisivuillaan 13.12.2017 kaikki ne 4283 kirjoitusta, joita Kansa Taisteli -lehden toimitus ei eri syistä julkaissut lehdissä. Kaikki kirjoitukset eivät mahtuneet lehteen ja ne arkistoitiin Sotamuistoyhdistys ry:n arkistoon. Nämä kirjoitukset ovat luettavissa ja ladattavissa sähköisinä SSHS:n sivustoilla osoitteessa kansataisteli.sshs.fi.

Kävijöitä sivuilla oli seuraavasti:
Sotahistorialliset kohteet: 100 000 kävijää ja kohteita 1401 vuoden 2017 loppuun mennessä
Kansa Taisteli: 110 000 kävijää vuoden 2017 loppuun mennessä

Seura on jäsenenä Sotavainajien muiston vaalimisyhdistys ry:ssä ja Tieteellisten Seurain Valtuuskunnassa.

6. Talous
Seuran tilinpäätös osoitti 9407,31 euroa ylijäämää.

 

 

Toimintakertomus vuodelta 2016

1.Vuosikokous

Suomen Sotahistoriallisen Seuran vuosikokous pidettiin Tieteiden talolla Helsingissä 16.3.2016. Kokouksen puheenjohtajana toimi eversti, professori Pasi Kesseli ja sihteerinä kauppatieteiden kandidaatti Jari Forsblom.

Vuosikokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat. Ennen kokousta jaettiin kahdennentoista kerran seuran pro gradu -palkinnot, 1. palkinnon sai Olli Joukio (Turun yliopisto), 2. palkinnolla palkittiin Anna Huhtala (Tampereen yliopisto) ja 3. palkinto jaettiin Elina Yli-Luukon (Jyväskylän yliopisto) ja Tero Sakalan (Maanpuolustuskorkeakoulu) kesken.

2.Hallitus ja toimihenkilöt

Vuosikokous valitsi Seuran puheenjohtajaksi jatkamaan filosofian tohtori, dosentti Mikko Karjalaisen.
Suomen Sotahistoriallisen Seuran hallituksen ja toimihenkilöstön kokoonpano vuodelle 2016 muodostui seuraavanlaiseksi:

Seuran hallitus vuonna 2016
Puheenjohtaja: filosofian tohtori, dosentti Mikko Karjalainen
Varapuheenjohtaja: eversti (evp.) Max Sjöblom
Sihteeri: kauppatieteiden kandidaatti Jari Forsblom (hallituksen kokouksesta 11/2016 alkaen Heidi Ruotsalainen)
Jäsensihteeri ja kotisivuvastaava: tietohallintojohtaja Jukka Heikkilä
Matkasihteeri: sihteeri Pirjo Pesonen (11/2016 alkaen Jari Forsblom)
Rahastonhoitaja: suunnittelija Pertti Räisänen
Sotahistoriallisen Aikakauskirjan toimituskunnan puheenjohtaja: filosofian maisteri Riitta Blomgren
Filosofian maisteri Lauri Haavisto
Majuri Vladimir Panschin
Dosentti Pasi Tuunainen
Diplomi-insinööri Ville Vuolle
Majuri Markus Wahlstein

Seuran toimihenkilöt vuonna 2016
Palkitsemistoimikunnan puheenjohtaja: eversti (evp.) Max Sjöblom
Pro gradu -toimikunnan puheenjohtaja: filosofian tohtori Tapio Koskimies

Suomen Sotahistoriallinen Seura ry:n varsinaisena tilintarkastajana toimi kauppatieteiden lisensiaatti, KHT Seppo Pitkänen ja toiminnantarkastajana OTK Petteri Snell. Varatilintarkastajana toimi kauppatieteiden maisteri, KHT Jani Mantila ja toiminnantarkastajan sijaisena ekonomi Risto Korkka.

3.Jäsenmaksut

Vuosikokous hyväksyi jäsenmaksuksi 33 euroa.

4.Jäsenistö

Kertomusvuoden lopussa Sotahistoriallisessa Seurassa oli 1153 jäsentä. Uusia jäseniä liittyi vuoden aikana 66, poistui 45 ja jäsenmäärä lisääntyi edellisvuoteen verrattuna 21 henkilöllä.

Seuran jäsenistölle postitettiin vuonna 2016 kolme (3) jäsenkirjettä, joissa tiedotettiin Seuran järjestämistä matkoista ja muista tapahtumista. Jäsenkirjeet lähetettiin sähköpostitse yli 80 % jäsenistöstä.

5.Seuran toiminta vuonna 2016

5.1. Kokoukset

Vuosikokous järjestettiin Tieteiden talolla Helsingissä 16.3. Siihen osallistui 87 jäsentä. Kokouksen jälkeen Esko Vuorisjärvi piti esitelmän aiheesta J.O. Söderhjelm - Talvisodan oikeusministeri ja jatkosodan rauhantekijä.

Seuran hallitus kokoontui vuoden 2016 aikana yksitoista (11) kertaa ja jatkoi vuonna 2015 aloitettua vuoteen 2020 ulottuvaa strategiatyötä.


5.2. Retket ja matka

Seura järjesti 28.2.-9.3.2016 sotahistoriallisen matkan Vietnamiin, jossa asiantuntija oppaana toimi eversti evp Ahti Lappi. Matkalle osallistui 38 henkilöä.

Retki pääkaupunkiseudun maalinnoitteisiin toteutettiin 15.5. Retken oppaana toimi arkeologi John Lagerstedt. Retkellä oli mukana myös sotahistoriasta innostuneita nuoria. Retkelle osallistui 38 henkilöä.

Seura järjesti kaksi samansisältöistä matkaa Venäjälle, Pietariin, 11-14.8. ja 1-4.9.2016. Matkojen teemana oli Leningradin piiritys. Matkalla tutustuttiin mm. Kronstadtiin Valkeasaaren bunkkerimuseoon sekä Pähkinäsaareen. Asiantuntijaoppaana toimi Bair Irincheev. Matkoille osallistui 88 henkilöä.

Seura järjesti 20.8 retken Isosaaren linnakesaarelle. Retken oppaana toimivat kapteeniluutnantti Klaus Fromholz ja Anu Vuorinen. Retkelle osallistui 85 henkilöä.


5.3. Esitelmätilaisuudet

Kevään ensimmäinen esitelmä pidettiin Tieteiden talolla 17.2.2016. Erkki-Sakari Harju esitelmöi aiheesta Karttatietojen salassapito ja Kylmä sota. Paikalla oli noin 73 kuulijaa.

Dosentti filosofian tohtori Marko Paavilainen esitelmöi 14.9 Tieteiden talolla aiheesta Punainen ja valkoinen terrori Uudellamaalla vuona 1918. Paikalla oli noin 81 kuulijaa.

Filosofian tohtori Jussi Jalosen aiheena 14.12. oli Suomen kaarti Puolan kapinaa kukistamassa 1831. Tilaisuudessa oli noin 67 kuulijaa.

5.4. Seminaarit

Sotahistoriallinen Seura järjesti Vietnam-miniseminaarin 10.2. Tieteiden talolla. Miniseminaarin aiheena oli "Vietnamin sodasta 50 vuotta - Mekong-joen suistolta Laosiin ja demilitarisoidulle vyöhykkeelle"

Miniseminaarissa luennoivat seuraavat tutkijat:

Professori Pasi Kesseli Yhdysvallat ja Vietnamin sota ja Asevoimat, hallitus ja kansa. Mikä petti?
Dosentti Pasi Tuunainen Vastakumouksellisen sodankäynnin doktriinin soveltaminen Vietnamin sodassa
Everstiluutnantti Yrjö Lehtonen Yhdysvaltain merivoimien operaatiot Etelä-Vietnamin rannikolla ja sisävesillä
Eversti (evp.) Ahti Lappi Vietnam sotahistoriallisena matkakohteena

Seura järjesti Oulussa sotahistoriallisen seminaarin 18.9.2016. Oulun pääkirjaston Pakkala-salissa järjestetyssä Oulunseudun sota- ja sotilashistoriaa käsittelevässä seminaarissa luennoivat seuraavat tutkijat;

Professori Martti Häikiö P. E. Svinhufvud, jääkärit ja Suomen itsenäistyminen
Professori Matti Lackman Jääkäriliike ja Oulu
Professori Tiina Kinnunen Sotahistoria tutkimuskohteena
Professori Ohto Manninen Suomussalmelta Ouluun-Neuvostoliiton tavoitteena Suomen katkaisu 1939.
Seminaariin osallistui noin 85 henkilöä.

Seura järjesti 26.10.2016 Merisotaseminaarin Kansallisarkiston vanhassa tutkijasalissa. Esitelmöitsijät ja aiheet olivat:

Komentajakapteeni Ville Vänskä Laivaston sotapelit 1920-ja 1940-luvuilla
Komentajakapteeni Lari Pietiläinen Merisotaa Itäisellä Suomenlahdella 1941
Eversti, dosentti Petri Jouko Itämeren lukko-suunnitelmat Ahvenanmaan puolustamiseksi kylmän sodan aikana
Seminaariin osallistui noin 120 henkilöä.

5.5. Julkaisutoiminta

Sotahistoriallinen Aikakauskirja n:o 36 ilmestyi joulukuussa. Kirjan toimituskunnan puheenjohtajana toimi filosofian maisteri Riitta Blomgren. Toimituskuntaan kuuluivat dosentti Pentti Airio, dosentti Mikko Karjalainen, professori Ohto Manninen, toimituspäällikkö Pekka Saloranta ja dosentti Pasi Tuunainen. Aikakauskirjan tekemiseen on saatu taloudellista tukea Maanpuolustuksen kannatussäätiöltä.

Seura on digitoinut aikakauskirjan numerot 16-30 (vuoteen 2010 asti) ja julkaissut ne kotisivuillaan.

5.6. Muu toiminta

Kävijöitä Suomen Sotahistoriallisen Seuran verkkosivuilla oli seuraavasti:
Sotahistorialliset kohteet: 80 000 kävijää vuoden 2016 loppuun mennessä, jolloin kohteita on ollut 978.
Kansa Taisteli: noin 100 000 kävijää vuoden 2016 loppuun mennessä.

Seura on jäsenenä Sotavainajien muiston vaalimisyhdistys ry:ssä ja Tieteellisten Seurain Valtuuskunnassa.

6.Talous

Seuran tilinpäätös osoitti 1276,14 euroa ylijäämää.

 

Suomen Sotahistoriallisen Seura ry:n toimintakertomus vuodelta 2015

1.  Vuosikokous

Suomen Sotahistoriallisen Seuran vuosikokous pidettiin Tieteiden talolla Helsingissä 18.3.2015. Kokouksen puheenjohtajana toimi eversti, professori Pasi Kesseli ja sihteerinä kauppatieteiden kandidaatti Jari Forsblom.

Vuosikokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat. Ennen kokousta jaettiin yhdennentoista kerran seuran Pro gradu -palkinnot, 1. palkinnon sai Niilo Kivistö, 2. palkinnolla palkittiin Matti Kauppila ja 3. palkinto jaettiin Juha Kontturin sekä Lasse Salosen kesken. Palkintoihin on saatu taloudellista tukea Kaatuneiden Muistosäätiöltä.

2.  Hallitus ja toimihenkilöt

Vuosikokous valitsi Seuran uudeksi puheenjohtajaksi filosofian tohtori, dosentti Mikko Karjalaisen.
Suomen Sotahistoriallisen Seuran hallituksen ja toimihenkilöstön kokoonpano vuodelle 2015 muodostui seuraavanlaiseksi:
Seuran hallitus vuonna 2015
Puheenjohtaja: filosofian tohtori, dosentti Mikko Karjalainen
Varapuheenjohtaja: eversti Max Sjöblom
Jäsensihteeri ja kotisivuvastaava: tietohallintojohtaja Jukka Heikkilä
Sihteeri: kauppatieteiden kandidaatti Jari Forsblom
Matkasihteeri: sihteeri Pirjo Pesonen
Rahastonhoitaja: suunnittelija Pertti Räisänen
Sotahistoriallisen Aikakauskirjan toimituskunnan puheenjohtaja: filosofian maisteri Riitta Blomgren
Kirjallisuustoimittaja: dosentti Pasi Tuunainen
Ilmailuasiantuntija diplomi-insinööri Carl-Fredrik Geust
Yksikön johtaja, filosofian maisteri Lauri Haavisto
Everstiluutnantti Yrjö Lehtonen
Filosofian maisteri Heidi Ruotsalainen
Diplomi-insinööri Ville Vuolle
Seuran toimihenkilöt vuonna 2015
Palkitsemistoimikunnan puheenjohtaja: eversti Max Sjöblom
Pro gradu -toimikunnan puheenjohtaja: valtiotieteen tohtori Esko Vuorisjärvi (alkuvuoden)  /         
filosofian tohtori Tapio Koskimies (loppuvuoden)

 

Suomen Sotahistoriallinen Seura ry:n varsinaisena tilintarkastajana toimi kauppatieteiden lisensiaatti, KHT Seppo Pitkänen ja toiminnantarkastajana OTK Petteri Snell. Varatilintarkastajana toimi kauppatieteiden maisteri, KHT Jani Mantila ja toiminnantarkastajan sijaisena ekonomi Risto Korkka
.

3.  Jäsenmaksut

Vuosikokous hyväksyi jäsenmaksuksi 33 euroa.

4.  Jäsenistö

Kertomusvuoden lopussa Sotahistoriallisessa Seurassa oli 1128 jäsentä. Uusia jäseniä liittyi vuoden aikana 77, poistui 55 ja jäsenmäärä lisääntyi edellisvuoteen verrattuna 22 henkilöllä.
Seuran jäsenistölle postitettiin vuonna 2015 kolme (3) jäsenkirjettä, joissa tiedotettiin Seuran järjestämistä matkoista ja muista tapahtumista. Lisäksi postitettiin erillinen Vietnamin matkaa koskenut kirje kesäkuun alussa. Jäsenkirjeet lähetettiin sähköpostitse yli 80 % jäsenistöstä.

5.  Seuran toiminta vuonna 2015

5.1. Kokoukset

Vuosikokous järjestettiin Tieteiden talolla Helsingissä 18.3. Siihen osallistui 76 jäsentä. Kokouksen jälkeen filosofian tohtori Kari Selén piti esitelmän aiheesta: "Suojeluskuntajärjestön lakkauttaminen ja sen omaisuuden kohtalo 1944-1958".

Kevään esitelmäkokous pidettiin Tieteiden talolla 15.4. Kenraali Jaakko Valtanen esitelmöi aiheesta "YYA-Suomi idän ja lännen ristivedossa". Paikalla oli noin 90 kuulijaa.

Syksyn ensimmäinen esitelmäkokous pidettiin 16.9. Tieteiden talolla. FT Henrik Tala luennoi aiheesta: "Talvisodan ranskalaiset ratkaisijat". Paikalla oli noin 85 kuulijaa.

Syksyn toinen esitelmäkokous pidettiin Tieteiden talolla 9.12. Tuolloin DI Carl-Fredrik Geustin aiheena oli " Vlasovin armeija ja Suomi". Tilaisuudessa oli noin 110 kuulijaa.

5.2. Retket ja matkat

Seura järjesti kaksi saman sisältöistä sotahistoriallista matkaa Viroon 8.-10.5. ja 22.-24.5. Matkojen teemana oli "Viron taistelut 1941-1944".  Asiantuntijaoppaana toimi everstiluutnantti, VTM Ari Raunio. Matkoille osallistui 74 henkilöä.

Pohjois-Ruotsin (Kalix, Boden) ja -Norjan (Narvik, Harstad, Tromssa) matka järjestettiin 1.-5.9., jossa perehdyttiin mm. pohjoisen Ruotsin linnoitusjärjestelmiin, Narvikin taisteluun 1940, maailman suurimpiin maissa oleviin tykkeihin Harstadin Trondenesissä ja saksalaisten Lyngen vuonon asemiin 1944-1945 . Matkan oppaana toimi prikaatikenraali Pentti Airio ja matkalle osallistui 50 henkilöä.

Retki Itä-Suomen maalinnoitteisiin tehtiin 20.9. Retki oli jatkoa lauantaina 19.9. Kouvolassa pidettyyn  Kaakonkulman linnoittamisseminaariin. Retkikohteina oli muun muassa Ruotsulan redutti, Keltin redutti, Villikkalan linnoitus, Liikkalan linnoitus, Utin linnoitus ja Järvitaipaleen linnoitus. Oppaana toimi prikaatikenraali, dosentti Pentti Airio ja osallistujia oli 43.

5.3. Esitelmätilaisuudet ja seminaarit

Seura järjesti helmi-maaliskuun vaihteessa 2015 yhteistyössä Sotamuseon talvisotaa käsitelleen esitelmäsarjan. Esitelmät pidettiin keskiviikkoisin Sotamuseon juhlasalissa, Liisankatu 1, Helsinki seuraavasti:

  • 18.2. Kapteeni Juha Hollanti: Alivoimaisen taktiikkaa vapaussodasta talvisotaan
  • 25.2. Eversti (evp) Ari Rautala: Talvisodan taistelut Laatokan Karjalassa
  •   4.3. Dosentti Pentti Airio: Jääkärieverstiluutnantti Ragnar Nordström ja talvisota

Kolmea esitystä oli kuuntelemassa yhteensä noin 530 henkilöä.

Seura järjesti Kouvolan kasarmialueella 19.9. seminaarin, joka käsitteli Kaakonkulman linnoittamista ja jossa esiintyivät seuraavat luennoitsijat:

  • Dosentti Pentti Airio: Kaakonkulma sotatoimialueena ja linnoittaminen ennen Kustaan sotaa
  • Erikoistutkija Ulla-Riitta Kauppi: Suvorovin linnoitteet ja kanavat Pietarin suojavyöhykkeellä
  • Erikoistutkija John Lagerstedt: Suomeen rakennetut maalinnoitteet 1900-luvun alussa
  • Sotatieteiden tohtori Janne Mäkitalo Salpa-asema Moskovan rauhan rajalle

Seminaariin osallistui noin 110 henkilöä.

Seura järjesti loka-marraskuussa "Lappi sodassa" käsittelevän kolmen luennon yleisöluentosarjan. Esitelmät pidettiin keskiviikkoisin Sotamuseon juhlasalissa, Liisankatu 1, Helsinki. Esitelmöitsijät ja aiheet olivat:

  • 21.10. Filosofian maisteri Mika Kulju: Tornion maihinnousu
  • 28.10. Everstiluutnantti Yrjö Lehtonen: Petsamon-Kirkkoniemen operaatio 1944 -

Neuvostoliiton suur-hyökkäys arktisella alueella

  • 4.11. Dosentti Marianne Junila: Suomalais-saksalaista rinnakkaineloa Rovaniemellä 1941-1944

Luentosarjan kävijämäärä oli yhteensä noin 480 henkilöä.

5.4. Julkaisutoiminta

Sotahistoriallinen Aikakauskirja n:o 35 ilmestyi joulukuussa. Kirjan toimituskunnan puheenjohtajana toimi filosofian maisteri Riitta Blomgren. Toimituskuntaan kuuluivat dosentti Pentti Airio, dosentti Mikko Karjalainen, professori Ohto Manninen, toimituspäällikkö Pekka Saloranta ja dosentti Pasi Tuunainen. Aikakauskirjan tekemiseen on saatu taloudellista tukea Maanpuolustuksen kannatussäätiöltä.

Kenraali Jaakko Valtasen artikkelista painettiin 200 kpl:een eripainos.

Seura on digitoinut aikakauskirjan numerot 16-30 (vuoteen 2010 asti) ja julkaissut ne kotisivuillaan.

5.5. Muu toiminta

Seuran hallitus kokoontui vuoden 2015 aikana yksitoista (11) kertaa ja käynnisti marraskuun suunnitteluseminaarissaan vuoteen 2020 ulottuvaa strategiatyötä ja jatkaa siinä yhteydessä todettujen toimenpiteiden kehittämistä eri työryhmissä.

Vuonna 2015 kehitettiin edelleen Seuran kotisivujen yhteyteen liitettyjen ulkomailla olevien sotahistoriallisten kohteiden paikkatietokantaa lisäämällä uutena palveluna ns. POI-latausominaisuus. Sen avulla käyttäjä voi ladata valitsemansa alueen tai valtion sisällä olevat kohteet esimerkiksi omaan tietokoneeseensa, älypuhelimeensa tai navigaattoriinsa ja sillä tavoin löytää kohteelle helposti.

Kävijöitä sivuilla oli seuraavasti:
Sotahistorialliset kohteet: yli 70.000 kävijää vuoden 2015 loppuun mennessä
Kansa Taisteli: yli 100.000 kävijää vuoden 2015 loppuun mennessä
Seura on jäsenenä Sotavainajien muiston vaalimisyhdistys ry:ssä ja Tieteellisten Seurain Valtuuskunnassa
.

6.  Talous

Seuran tilinpäätös osoitti 7 636,41 euroa ylijäämää.

Suomen Sotahistoriallisen Seura ry:n toimintakertomus vuodelta 2014

1. Vuosikokous

Suomen Sotahistoriallisen Seuran vuosikokous pidettiin Tieteiden talolla Helsingissä 26.3.2014. Kokouksen puheenjohtajana toimi eversti, professori Pasi Kesseli ja sihteerinä kauppatieteiden kandidaatti Jari Forsblom.
Vuosikokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat. Ennen kokousta palkittiin seuran hopeisella ansiomerkillä toiminnanjohtaja Markku Seppä ja FL Juho Kotakallio sekä jaettiin kymmenen kerran seuran Pro gradu -palkinnot, 1. palkinnon sai Antti-Veikko Haimila, 2. palkinto jaettiin Juho Annala sekä Jussi Pekka Hiltunen kesken.

2. Hallitus ja toimihenkilöt

Vuosikokous valitsi Seuran puheenjohtajaksi prikaatikenraali, dosentti Pentti Airion.
Suomen Sotahistoriallisen Seuran hallituksen ja toimihenkilöstön kokoonpano vuodelle 2014 muodostui seuraavanlaiseksi:

Seuran hallitus vuonna 2014
Puheenjohtaja: prikaatikenraali, dosentti Pentti Airio
Varapuheenjohtaja: dosentti Mikko Karjalainen
Jäsensihteeri ja kotisivuvastaava: tietohallintojohtaja Jukka Heikkilä
Sihteeri: kauppatieteiden kandidaatti Jari Forsblom
Matkasihteeri: sihteeri Pirjo PesonenRahastonhoitaja: suunnittelija Pertti Räisänen
Sotahistoriallisen Aikakauskirjan toimituskunnan puheenjohtaja: filosofian maisteri Riitta Blomgren
Kirjallisuustoimittaja: dosentti Pasi Tuunainen
Ilmailuasiantuntija diplomi-insinööri Carl-Fredrik Geust
Sotamuseon johtaja Harri Huusko
Eversti Max Sjöblom
Everstiluutnantti Yrjö Lehtonen
Erikoissairaanhoitaja Eeva Tammi
Seuran toimihenkilöt vuonna 2014

Palkitsemistoimikunnan puheenjohtaja: valtiotieteen maisteri Markku Palokangas
Pro gradu -toimikunnan puheenjohtaja: valtiotieteen tohtori Esko Vuorisjärvi
Suomen Sotahistoriallinen Seura ry:n varsinaisena tilintarkastajana toimi kauppatieteiden lisensiaatti, KHT Seppo Pitkänen ja toiminnantarkastajana OTK Petteri Snell. Varatilintarkastajana toimi kauppatieteiden maisteri, KHT Jani Mantila ja toiminnantarkastajan sijaisena ekonomi Risto Korkka.

3. Jäsenmaksut

Vuosikokous hyväksyi jäsenmaksuksi 33 euroa.

4. Jäsenistö

Kertomusvuoden lopussa Sotahistoriallisessa Seurassa oli 1106 jäsentä. Uusia jäseniä liittyi vuoden aikana 103, poistui 36 ja jäsenmäärä lisääntyi edellisvuoteen verrattuna 51 henkilöllä. Seuran jäsenistölle postitettiin vuonna 2014 neljä (4) jäsenkirjettä, joissa tiedotettiin Seuran järjestämistä matkoista ja muista tapahtumista. Jäsenkirjeet lähetettiin sähköpostitse lähes 80 % jäsenistöstä.

5. Seuran toiminta vuonna 2014

5.1. Seuran 70 -vuotisjuhlallisuudet

Seura juhli 70-vuotista toimintaansa järjestämällä juhlaseminaarin ja iltajuhlan 17. tammikuuta 2014. Juhlaseminaari järjestettiin Valkoisessa salissa Helsingissä ja seminaarin teemana oli "Tammikuu 1944 - Suomi 70 vuotta sitten".
Seminaarin yhteydessä palkittiin seuraavat henkilöt tai yhteisöt:
· Seuran kultainen ansiomerkki nro 21: Seuran puheenjohtajana toiminut sotilasprofessori Pasi Kesseli
· Seuran hopeinen ansiomerkki: nro 64 FM Anssi Saari, nro 65 FT Juho Kotakallio, nro 66 Kapteeni Juha Hollanti, nro 67 FT Touko Perko, nro 68 Kapteeniluutnantti Juuso Säämänen, nro 69 Kaatuneitten Omaisten Liiton puheenjohtaja Ahti Sirkiä ja nro 70 Suomen Sotaveteraaniliiton toiminnanjohtaja Markku Seppä
· Seuran pöytästandaari: Komentaja, ST Ove Enqvist ja Helsingin Sotilaskotiyhdistys ry.

Seminaari koostui seuraavasta neljästä esitelmästä, jotka käsittelivät Suomen sotilaallista tilannetta tammikuussa 1944:
1. Professori Vesa Tynkkynen: Suomalainen näkökulma
2. VTT Markku Jokisipilä: Saksalainen näkökulma
3. Professori Ohto Manninen: Neuvostoliittolainen näkökulma
4. Professori Pasi Kesseli: Länsiliittoutuneiden näkökulma
Tähän juhlaseminaariin osallistui 248 seuran jäsentä. Iltajuhla järjestettiin Ostrobotnialla Helsingissä ja osallistui 142 seuran jäsentä.

5.2. Kokoukset

Vuosikokous järjestettiin Tieteiden talolla Helsingissä 26.3.. Siihen osallistui 64 jäsentä. Kokouksen jälkeen dosentti FT Jukka Kulomaa piti esitelmän aiheesta "Kaappaushyökkäys Afganistaniin vuonna 1979".
Kevään esitelmäkokous pidettiin Tieteiden talolla 23.4.. Professori Jussi T. Lappalainen esitelmöi aiheesta "Sodankäynnin ongelmia Kustaa III:n sodan Savossa 1788-1790 ". Paikalla oli n. 110 kuulijaa.
Syksyn ensimmäinen esitelmäkokous pidettiin 17.9. Tieteiden talolla. Yleisesikuntamajuri ST Marko Palokangas luennoi aiheesta: "Sissitoiminta suomalaisessa sotataidossa". Paikalla oli n. 90 kuulijaa.
Syksyn toinen esitelmäkokous pidettiin Tieteiden talolla 10.12.. Tuolloin dosentti, FT Matti Lackmannin aiheena oli "Jääkäriliikkeen alkuvaiheet". Tilaisuudessa oli n. 110 kuulijaa.

5.3. Matkat

Seura järjesti kaksi saman sisältöistä matkaa Karjalan kannaksen taistelupaikoille 16.-18.5. ja 23.-25.5.2014. Matkojen teemana oli "Jatkosodan hyökkäysvaihe 1941 ja torjuntataistelut kesällä 1944 kannaksella". Asiantuntijaoppaana toimi everstiluutnantti, VTM Ari Raunio. Matkoille osallistui 67 henkilöä.
Seura järjesti kaksi samansisältöistä sota- ja kulttuurihistoriamatkan Italiaan 13 - 17.9. ja 23 -27.9. Matkojen pääteemoina olivat Anzion maihinnousu sekä Monte Cassinon sekä alueen monipuolinen historia Pompeijineen. Matkojen oppaana toimi eversti Sampo Ahto. Matkoille osallistui 58 henkilöä.

5.4. Esitelmätilaisuudet

Seura järjesti helmikuussa 2014 yhteistyössä Sotamuseon ja Ilmatorjuntayhdistyksen kanssa Helsingin suurpommituksia käsittelevän esitelmäsarjan. Esitelmät pidettiin keskiviikkoisin (kaksi samansisältöistä esitystä per ilta) Sotamuseon juhlasalissa, Liisankatu 1, Helsinki seuraavasti:
• 5.2. Eversti Ahti Lappi: Helsingin ilmapuolustuskyvyn parantaminen 1943-1944.
• 12.2. Diplomi-insinööri Carl-Fredrik Geust: Helsinki Neuvostoliiton kaukopommitusilmavoimien (ADD) strategisena kohteena
• 19.2. Eversti Ahti Lappi: Helsingin ilmapuolustuksen torjuntavoitto 1944
• 26.2. Filosofian kandidaatti, erikoistutkija Martti Helminen Helsingin pommitustuhot helmikuussa 1944
Kahdeksaa esitystä oli kuuntelemassa yhteensä lähes 900 henkilöä.

Seura järjesti Lahdessa Hennalan varuskunnassa 13.9. seminaarin, jossa esiintyivät seuraavat luennoitsijat:
• Everstiluutnantti Seppo Toivonen: Lahti 1918
• Filosofian tohtori Vesa Määttä: Kenraaliluutnantti K. L. Oesch ja Lahti
• Eversti Keijo Suominen: IV AK:n huolto jatkosodassa
• Ekonomi Ahti Saarinen: Pyhäniemen ja Vesivehmaan lentotukikohdat talvi- ja jatkosodassa
Seminaariin osallistui noin 120 henkilöä.

Seura järjesti jatkosodan kesän 1944 taisteluja käsittelevän viiden luennon yleisöluentosarjan 15.10-12.11.2014. . Esitelmät pidettiin keskiviikkoisin (kaksi samansisältöistä esitystä per ilta) Sotamuseon juhlasalissa, Liisankatu 1, Helsinki ja esitelmien kävijämäärä oli 150-200 henkilöä esitystä kohti. Esitelmöitsijät ja aiheet olivat:

• 15.10. Everstiluutnantti, ST Janne Mäkitalo: Valkeasaaren läpimurto
• 22.10. Professori Ohto Manninen: Viipurin menetys
• 29.10. Everstiluutnantti, VTM Ari Raunio: Tali-Ihantalan ja Vuosalmen torjuntataistelut
• 5.11. Dosentti Pasi Tuunainen: Ilomantsin mottitaistelut
• 12.11. FM Antti Karila: Saksalaisten viivytystaistelut Sallan ja Petsamon suunnilla syksyllä 1944

Luentosarjan kävijämäärä oli yhteensä n. 900 henkilöä.

5.5. Muu toiminta

Seuran hallitus kokoontui vuoden 2014 aikana kymmenen (10) kertaa.
Vuonna 2014 jatkettiin Seuran kotisivujen yhteyteen liitettyjen ulkomailla olevien sotahistoriallisten kohteiden paikkatietokannan kehittämistä ja laajentamista. Sivusto julkaistiin 17.1.2014. Juhannukseksi 2014 julkaistiin seuran sivuilla Kansa Taisteli -lehden kaikki ilmestyneet numerot sähköisessä muodossa sisältäen myös hakemisto-ominaisuuden. Kävijöitä sivuilla oli seuraavasti:

Sotahistorialliset kohteet: 21.000 kävijää vuoden 2014 loppuun mennessä.                                                                                                              Kansa Taisteli: 25.000 kävijää vuoden 2014 loppuun mennessä

Seura on jäsenenä Sotavainajien muiston vaalimisyhdistys ry:ssä.

6. Julkaisutoiminta

Sotahistoriallinen Aikakauskirja n:o 34 ilmestyi joulukuussa. Kirjan toimituskunnan puheenjohtajana toimi filosofian maisteri Riitta Blomgren. Toimituskuntaan kuuluivat professori Ohto Manninen, dosentti Mikko Karjalainen, toimituspäällikkö Pekka Saloranta ja dosentti Pasi Tuunainen. Aikakauskirjan kustannuksiin on saatu tukea Maanpuolustuksen kannatussäätiöltä.

7. Talous

Seuran tilinpäätös osoitti 15 539,52 euroa ylijäämää. Tilivuoden ylijäämä muodostuu Pohjola Pankin lunastamista osakkeista.

Suomen Sotahistoriallisen Seura ry:n toimintakertomus vuodelta 2013

1.        Vuosikokous

Suomen Sotahistoriallisen Seuran vuosikokous pidettiin Tieteiden talolla Helsingissä 20.3.2013. Kokouksen puheenjohtajana toimi eversti, professori Pasi Kesseli ja sihteerinä kapteeniluutnantti Juuso Säämänen.

Vuosikokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat. Kokouksen alussa jaettiin yhdeksännen kerran Seuran gradupalkinnot. Ensimmäisen palkinnon sai Atte Honkaniemi ja toisen palkinnon Otto Aura. Kolmas palkinto annettiin Marjo Kapaselle.

2.        Hallitus ja toimihenkilöt

Vuosikokous valitsi Seuran puheenjohtajaksi prikaatikenraali, dosentti Pentti Airion.

Suomen Sotahistoriallisen Seuran hallituksen ja toimihenkilöstön kokoonpano vuodelle 2013 muodostui seuraavanlaiseksi:

Seuran hallitus vuonna 2013

Puheenjohtaja: prikaatikenraali, dosentti Pentti Airio
Varapuheenjohtaja: dosentti Mikko Karjalainen
Jäsensihteeri ja kotisivuvastaava: tietohallintojohtaja Jukka Heikkilä
Matkasihteeri: sihteeri Pirjo Pesonen
Rahastonhoitaja: suunnittelija Pertti Räisänen
Palkitsemistoimikunnan puheenjohtaja: valtiotieteen maisteri Markku Palokangas
Sotahistoriallisen Aikakauskirjan toimituskunnan puheenjohtaja: filosofian maisteri Riitta Blomgren
Kirjallisuustoimittaja: dosentti Pasi Tuunainen
Kauppatieteiden kandidaatti Jari Forsblom
Diplomi-insinööri Carl-Fredrik Geust
Professori Ohto Manninen
Eversti Max Sjöblom
Erikoissairaanhoitaja Eeva Tammi
Seuran toimihenkilöt vuonna 2013
Sihteeri: kapteeniluutnantti Juuso Säämänen
Pro gradu -toimikunnan puheenjohtaja: valtiotieteiden tohtori Esko Vuorisjärvi

Suomen Sotahistoriallinen Seura ry:n varsinaisena tilintarkastajana toimi KHT ekonomi Arto Sopanen ja toiminnantarkastajana kauppatieteiden lisensiaatti Seppo Pitkänen. Varatilintarkastajana toimi KHT kauppatieteiden maisteri Jani Mantila ja toiminnantarkastajan sijaisena oikeustieteiden kandidaatti Petteri Snell.

3.        Jäsenmaksut

Vuosikokous hyväksyi jäsenmaksuksi 33 euroa.

4.        Jäsenistö

Kertomusvuoden lopussa Sotahistoriallisessa Seurassa oli 1056 jäsentä. Uusia jäseniä liittyi vuoden aikana 96, poistui 69  ja jäsenmäärä lisääntyi edellisvuoteen verrattuna 27 henkilöllä.

Seuran jäsenistölle postitettiin vuonna 2013 kolme jäsenkirjettä, joissa tiedotettiin Seuran järjestämistä matkoista ja muista tapahtumista. Jäsenkirjeet lähetettiin sähköpostitse yli 70 % jäsenistöstä.

5.        Seuran toiminta vuonna 2013

5.1. Kokoukset

Vuosikokous järjestettiin Tieteiden talolla Helsingissä 20.3.2013. Siihen osallistui 70 jäsentä. Kokouksen jälkeen eversti (evp.) Ahti Lappi piti esitelmän aiheesta "Tutkat toisessa maailmansodassa"

Kevään esitelmäkokous pidettiin Tieteiden talolla 27. helmikuuta. Kokousesitelmän piti Kenraalimajuri Jaakko Aatolainen aiheesta "Hitler, Stalin ja Stalingrad". Paikalla oli 130 kuulijaa.

Syksyn ensimmäinen esitelmäkokous pidettiin Tieteiden talolla 11.9.2013. Kapteeni Pasi Pirttikoski esitelmöi aiheesta "ERNA-miehet ja suomalainen laskuvarjohyppykoulutus". Paikalla oli 98 kuulijaa.

Syksyn toinen esitelmäkokous pidettiin Tieteiden talolla 11. joulukuuta. Tuolloin dosentti Pekka Nevalainen esitelmöi aiheesta "Inkeriläiset 1900-luvun sodissa" Tilaisuudessa oli 70 kuulijaa.

5.2. Matkat

Seura järjesti yhteistyössä Sotamuseon kanssa retken Suomenlinnaan 19.5.2013. Retkellä tutustuttiin entisöityyn sukellusvene Vesikkoon ja Suomenlinnakeskuksen sukellusvenenäyttelyyn. Retkelle osallistui 40 henkilöä. Asiantuntijaoppaana toimi  Juha Joutsi.

Seura järjesti matkan Aunuksen Karjalan taistelupaikoille 6.-10. kesäkuuta. Matkalla seurattiin Karjalan Armeijan hyökkäysreittiä Syvärille, Petroskoihin, Karhumäkeen ja Poventsaan sekä tutustuttiin Maaselän kannaksen taisteluihin. Asiantuntijaoppaana toimi everstiluutnantti, VTM Ari Raunio. Matkalle osallistui 50 henkilöä.

Seura järjesti sota- ja kulttuurihistoriamatkan Saarenmaalle 22.-25. elokuuta. Matkan pääteemana olivat puna-armeijan ja saksalaisten joukkojen taistelut toisessa maailmansodassa. Matkalla tutustuttiin taistelupaikkoihin muun muassa Sörven niemimaalla ja käytiin Saarenmaan museossa. Matkan oppaina toimivat VTM Markku Palokangas ja Johannes Törs. Matkalle osallistui 47 henkilöä.

Seura järjesti syksyllä kaksi matkaa Berliinin taistelupaikoille. Ne toteutettiin 8.-11. lokakuuta sekä 6.-9. marraskuuta. Ensimmäisen matkan asiantuntijaoppaana toimi eversti, ST h.c.  Sampo Ahto ja toisella matkalla opastuksesta vastasi eversti Seppo Lehto. Matkoille osallistui yhteensä 94 (48+46) henkilöä.

5.3. Esitelmätilaisuudet

Seura järjesti yhdessä Pälkäneen kunnan kanssa kaikille avoimen Suurta pohjan sotaa  ja Kostianvirran taistelua käsittelevän seminaarin Pälkäneen Nuijantalossa 26. heinäkuuta 2013. Tilaisuudessa esiintyivät seuraavat henkilöt sotahistoriallisen seuran puolesta:

-          dosentti Antti Kujala, aiheenaan Suuri pohjan sota Suomen rajojen ulkopuolella,

-          Valtiotieteen kandidaatti Matti J. Kankaanpää, aiheenaan Suuri pohjan sota ja isovihan aika Suomessa,

-          Sotilasprofessori Aki-Mauri Huhtinen, aiheenaan Kostianvirran taistelun kulku ja merkitys

Seminaariin osallistui noin 200 henkilöä.

Seura järjesti jatkosodan asemasotavaihetta käsittelevän viiden luennon yleisöluentosarjan 16.10-13.11.2013. Esitelmien kävijämäärä oli 155-210 henkilöä esitelmää kohti. Esitelmöitsijät ja aiheet olivat:

-          Everstiluutnantti  Juhani Porvali: Linnoittaminen Kaukokarjalan kannaksilla päävastarinta-aseman takana

-          Valtiotieteen maisteri Markku Palokangas: Taistelukentän välineet ja niiden taistelutekninen käyttö

-          Professori Ohto Manninen: Radiotiedustelu - Takalinjan taistelijat

-          Oikeustieteen maisteri Mikko Porvali: Sotaa puna-armeijan univormuissa - jatkosodan asiamiestiedustelu

-          Filosofian tohtori Ville Kivimäki: Suomalaissotilaiden psyykkiset häiriöt toisessa maailmansodassa

Luentosarjan kävijämäärä oli yhteensä 949 henkilöä.

5.4. Muu toiminta

Seuran hallitus kokoontui vuoden 2013 aikana kymmenen (10) kertaa.

Vuoden 2013 aikana Seuran kotisivujen yhteyteen liitettiin sotahistoriallisten kohteiden paikkatietokanta. Paikkatietokannan toteuttajina olivat tietohallintojohtaja Jukka Heikkilä ja teknikko Matti Keinänen. Tietokannan teknisestä toteutuksesta vastasi Sitefactory Oy. Sivusto-osio julkaistaan 17.1.2014.

Dosentti Mikko Karjalainen esitelmöi Savon Sotilasperinneyhdistys Porrassalmen seminaarissa 25.4.2013 aiheesta "Stalingradista Valkeasaareen - Suomen sodanjohdon ajatukset Päämajassa ennen suurhyökkäystä 1944".

Professori Ohto Manninen esitelmöi Tammenlehvän perinneliiton seminaarissa 21.11. aiheesta "Suomen 1939-1945 sotien tutkimuksen nykytila ja tulevaisuus".  Pro gradu -toimikunnan puheenjohtaja VTT Esko Vuorisjärvi piti tilaisuudessa esitelmän "Onko sotien tutkimus veteraanien perinnetyötä ?".

6.        Julkaisutoiminta

Sotahistoriallinen Aikakauskirja n:o 33 ilmestyi joulukuussa. Kirjan toimituskunnan puheenjohtajana toimi filosofian maisteri Riitta Blomgren. Toimituskuntaan kuuluivat professori Ohto Manninen, dosentti Mikko Karjalainen, toimituspäällikkö Pekka Saloranta ja dosentti Pasi Tuunainen.

7.        Talous

Seuran tilinpäätös osoitti 4.781,60 euroa ylijäämää.

Suomen Sotahistoriallisen Seuran toimintakertomus vuodelta 2012

1. Vuosikokous

Suomen Sotahistoriallisen Seuran vuosikokous pidettiin Tieteiden talolla Helsingissä 21.3.2012. Kokouksen puheenjohtajana toimi everstiluutnantti, FM Ari Raunio ja sihteerinä kapteeniluutnantti Juuso Säämänen.
Vuosikokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat. Kokouksen alussa jaettiin kahdeksannen kerran Seuran vuoden 2012 gradupalkinnot. Ensimmäisen palkinnon sai Liisa Vuonokari ja toisen palkinnon Aki Aunala. Kolmas palkinto jaettiin Sampsa Hatakan sekä Simo Hiilamon kesken. Kunniamaininnan kilpailussa saivat: Olli Kleemola, Heidi Ruotsalainen sekä Juha Saarimaa.

2. Hallitus ja toimihenkilöt

Vuosikokous valitsi Seuran puheenjohtajaksi prikaatikenraali, ST Pentti Airion.
Suomen Sotahistoriallisen Seuran hallituksen ja toimihenkilöstön kokoonpano vuodelle 2012 muodostui seuraavanlaiseksi:

Seuran hallitus vuonna 2012
Puheenjohtaja: prikaatikenraali, sotatieteiden tohtori Pentti Airio
Varapuheenjohtaja: filosofian tohtori Mikko Karjalainen
Jäsensihteeri ja kotisivuvastaava: tietohallintojohtaja Jukka Heikkilä
Matkasihteeri: sihteeri Pirjo Pesonen Rahastonhoitaja: suunnittelija Pertti Räisänen
Palkitsemistoimikunnan puheenjohtaja: valtiotieteen maisteri Markku Palokangas
Sotahistoriallisen Aikakauskirjan toimitussihteeri: filosofian maisteri Riitta Blomgren
Kirjallisuustoimittaja: dosentti Pasi Tuunainen
Kauppatieteiden kandidaatti Jari Forsblom
Diplomi-insinööri Carl-Fredrik Geust
Professori Ohto Manninen
Eversti Max Sjöblom
Erikoissairaanhoitaja Eeva Tammi
Seuran toimihenkilöt vuonna 2012
Sihteeri: kapteeniluutnantti Juuso Säämänen
Sotahistoriallisen Aikakauskirjan päätoimittaja: dosentti, filosofian tohtori Touko Perko
Pro gradu -toimikunnan puheenjohtaja: valtiotieteiden tohtori Esko Vuorisjärvi
Suomen Sotahistoriallinen Seura ry:n varsinaisena tilintarkastajan toimi KHT ekonomi Arto Sopanen ja toiminnantarkastajana kauppatieteiden lisensiaatti Seppo Pitkänen. Varatilintarkastajana toimi KHT kauppatieteiden maisteri Jani Matila ja toiminnantarkastajan sijaisena Hannu Siniharju.

3. Jäsenmaksut

Vuosikokous hyväksyi jäsenmaksuksi 33 euroa.

4. Jäsenistö

Kertomusvuoden lopussa Sotahistoriallisessa Seurassa oli 1037 jäsentä. Lisäystä edellisvuoteen verrattuna oli 31 henkilöä.
Seuran jäsenistölle postitettiin vuonna 2012 kolme jäsenkirjettä, joissa tiedotettiin Seuran järjestämistä matkoista ja muista tapahtumista. Jäsenkirjeet lähetettiin sähköpostitse yli puolelle jäsenistöstä.

5. Seuran toiminta vuonna 2012

5.1. Kokoukset

Vuosikokous järjestettiin Tieteiden talolla Helsingissä 21.3.2012. Siihen osallistui 80 jäsentä. Kokouksen jälkeen VTM Torsten Ekman piti esitelmän aiheesta "Keisarin suomalaiset sotajoukot - Suomen sotalaitoksen uudelleenjärjestely vuoden 1809 jälkeen."
Kevään esitelmäkokous pidettiin Tieteiden talolla 6. kesäkuuta. Kokousesitelmän piti insinööri Karri Airola aiheesta "Saksalaisten V-aseiden kehittäminen II maailmansodan aikana". Paikalla oli 72 kuulijaa.
Syksyn ensimmäinen esitelmäkokous pidettiin Tieteiden talolla 19.9. Kokousesitelmän piti Pasi Tuunainen. Esitelmässään "Alpo K. Marttisen kylmä sota". Tuunainen käsitteli Marttisen toimintaa vuosina 1947-1975 ja se perustui lokakuussa 2012 julkaistuun elämäkertateokseen "Marttinen - kahden armeijan soturi". Paikalla oli 85 kuulijaa.
Syksyn toinen esitelmäkokous pidettiin Tieteiden talolla 12. joulukuuta. Kokousesitelmän piti everstiluutnantti sotatieteiden tohtori Janne Mäkitalo aiheenaan "Yhdistetty operaatio jugoslavialaisessa sotataidossa kylmän sodan loppupuolella - Olisiko siitä otettavissa meille oppia?" Esitelmä perustui Mäkitalon toukokuussa hyväksyttyyn väitöskirjaan "Partisaanisodasta alueelliseen puolustusjärjestelmään - Jugoslavialaisen sotataidollisen ajattelun kehittyminen toisen maailmansodan jälkeen". Tilaisuudessa oli 70 kuulijaa.

5.2. Matkat

Seura järjesti matkan Vienan karjalan taistelupaikoille 7.-11. kesäkuuta. Asiantuntijaoppaana toimi everstiluutnantti, FM Ari Raunio. Matkalle osallistui 43 henkilöä.
Kesäretket Helsingin edustan linnakesaarille, Vallisaareen ja Kuninkaansaareen toteutettiin 26. toukokuuta ja 16. kesäkuuta. Oppaana retkillä toimi everstiluutnantti Jarmo Nieminen. Linnakesaariin tutustui yhteensä 103 henkilöä.
Syksyn matka toteutettiin Itä-Preussin taistelupaikoille 7.-15. elokuuta. Asiantuntijaoppaana toimi eversti Sampo Ahto. Matkalle osallistui 48 henkilöä.

5.3. Esitelmätilaisuudet

Seura järjesti Kansallisarkistossa 10. lokakuuta esitelmän entisen Sota-arkiston materiaalin hyödyntämismahdollisuuksista uuden palveluntarjoajan toteuttamana. Tilaisuuteen osallistui 65 jäsentä.
Seura järjesti "Sotiemme elokuvadokumentit"- yleisöseminaarin Lappeenrannan Maasotakoululla 1. syyskuuta. Seminaarissa pidettiin neljä esitelmää. Professori Ohto Manninen luennoi aiheesta "Elokuva-aineistot sotahistorian lähteinä" ja filosofian tohtori Vesa-Matti Määttä puhui aiheesta "Vapaussota ja vallankumous 1918". Arkiston hoitaja Tommi Partanen kertoi yleisesti talvi- ja jatkosodan uutiskatsauksista ja tutkija Kauko Rumpunen käsitteli esitelmässään Suursaaren vuoden 1942 valtauksen ilmenemistä kotirintaman uutisfilmeissä. Tilaisuuteen osallistui noin 120 henkilöä.
Seura järjesti jatkosodan asemasotavaihetta käsittelevän viiden luennon yleisöluentosarjan 17.10-14.11.2012. Esitelmien kävijämäärä oli 91-116 henkilöä esitelmää kohti. Esitelmöitsijät ja aiheet olivat:
­ Vesa Tynkkynen; Motinteosta mottimetsään - yritys palata rauhanajan organisaatioon talvella 1942
­ Lauri Tykkyläinen; Filmimiehet mobilisoituina - TK-kuvaus jatkosodassa
­ Seppo Hovi; Hengen asein - tarinaa sota-ajan tiedotuksesta ja viihteestä
­ Mikko Karjalainen; Suomalainen sotamies on kekseliäs - jatkosodan keksintöjä
­ Pasi Kesseli; Sankarit kuriin - sotapoliisit jatkosodassa.

5.4. Muut toiminta

Seuran hallitus kokoontui vuoden 2012 aikana yksitoista (11) kertaa.
Pentti Airio ja Pasi Tuunainen osallistuivat kutsuttuina esitelmöitsijöinä Kuhmossa 30. marraskuuta järjestettyyn talvisotaseminaariin.

6. Julkaisutoiminta

Sotahistoriallinen Aikakauskirja n:o 32 ilmestyi joulukuussa. Kirjan päätoimittajana toimi dosentti Touko Perko. Toimituskuntaan kuuluivat professori Ohto Manninen, toimituspäällikkö Pekka Saloranta, dosentti Pasi Tuunainen ja komentaja Ove Enqvist sekä toimitussihteerinä filosofian maisteri Riitta Blomgren.

7. Talous

Seuran tilinpäätös osoitti 4.522,81 euroa ylijäämää.

Suomen Sotahistoriallisen Seuran toimintakertomus vuodelta 2011


1. Vuosikokous

Suomen Sotahistoriallisen Seuran vuosikokous pidettiin Tieteiden talolla Helsingissä 23.3.2011. Kokouksen puheenjohtajana toimi professori Martti Turtola ja sihteerinä kapteeni Juha Hollanti.

Vuosikokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat. Lisäksi kokouksen alussa jaettiin Seuran vuoden 2011 gradupalkinnot.

2. Hallitus

Seuran puheenjohtajaksi valittiin uudelleen yleisesikuntaeversti, dosentti Pasi Kesseli.

Suomen Sotahistoriallisen Seuran hallituksen ja toimihenkilöstön kokoonpano vuodelle 2011 muodostui seuraavanlaiseksi:

Seuran hallitus vuonna 2011

Puheenjohtaja: yleisesikuntaeversti, dosentti Pasi Kesseli

Varapuheenjohtaja: prikaatikenraali, sotatieteiden tohtori Pentti Airio

Jäsensihteeri: tietohallintojohtaja Jukka Heikkilä

Matkasihteeri: sihteeri Pirjo Pesonen

Aseasiantuntija: valtiotieteen maisteri Markku Palokangas

Rahastonhoitaja: suunnittelija Pertti Räisänen

Kirjallisuustoimittaja: dosentti Pasi Tuunainen

Sotahistoriallisen Aikakauskirjan toimitussihteeri: filosofian maisteri Riitta Blomgren

Filosofian tohtori Mikko Karjalainen

Diplomi-insinööri Carl-Fredrik Geust

Erikoissairaanhoitaja Eeva Tammi

Professori Ohto Manninen

Eversti Max Sjöblom.

Seuran toimihenkilöt vuonna 2011

Sihteeri: kapteeni Juha Hollanti

Kotisivuista vastaava: myyntipäällikkö Timo Kuusinen

Sotahistoriallisen Aikakauskirjan päätoimittaja: dosentti, filosofian tohtori Touko Perko

Pro gradu -toimikunnan puheenjohtaja: valtiotieteiden tohtori Esko Vuorisjärvi 

Palkitsemistoimikunnan puheenjohtaja: varatuomari Heikki Pohjolainen.

Tilintarkastajat:

Aikaisemmat tilintarkastajat kauppatieteiden maisteri KHT Hannu Siniharju ja kauppatieteiden lisensiaatti KHT Seppo Pitkänen jatkoivat toiminnantarkastajina. Aikaisempi varatilintarkastaja pankinjohtaja Kari Salo jatkoi varatoiminnantarkastajana.

3. Jäsenmaksut

Vuosikokous hyväksyi jäsenmaksuksi 33 euroa.

4. Jäsenistö

Kertomusvuoden lopussa Sotahistoriallisessa Seurassa oli 996 jäsentä. Lisäystä edellisvuoteen verrattuna oli 15 henkilöä.

Seuran jäsenistölle postitettiin vuonna 2011 neljä jäsenkirjettä. Sama kirje lähetettiin sähköpostina niille henkilöille, joilla oli sähköpostiosoite. Noin puolet jäsenistä oli ilmoittanut sähköpostiosoitteensa.

5. Seuran toiminta vuonna 2011

Vuosikokoukseen Tieteiden talolla Helsingissä 23.3. osallistui 92 jäsentä. Kokouksen jälkeen filosofian tohtori Tapio Koskimies piti kokousesitelmän tuoreen väitöskirjansa aihealueesta otsikolla ”Suomen sotilasstrategisesta asemasta kylmän sodan alkuvaiheessa”.

Ensimmäinen syyskokous pidettiin 14.9. kello 18.00 Tieteiden talolla. Kokousesitelmän piti tutkija Juha Joutsi aiheenaan Englannin armeija Suomessa 1919. Paikalla oli 78 kuulijaa.

Toinen syyskokous pidettiin 14.12. kello 18.00 alkaen Tieteiden talolla. Kokousesitelmän piti yliluutnantti, sotatieteiden maisteri Juha Saarimaa aiheenaan Siilasvuon joukkojen huollon järjestelyt Suomussalmella 1939–1940. Tilaisuudessa oli 83 kuulijaa.

Seura järjesti 13.–17.4. matkan Normandian taistelupaikoille. Oppaana toimi eversti Sampo Ahto. Matkalle osallistui 31 henkilöä.

Seuran toisella kevätmatkalla tutustuttiin Tolvajärven sotatantereisiin 20.–22.5. Asiantuntijaoppaina toimivat everstiluutnantti Anssi Vuorenmaa ja Bair Irincheev. Matkalle osallistui 47 jäsentä.

Lauantaina 27.8. seura teki retken Kotkaan. Retkellä tutustuttiin Kotkan alueen maa- ja merilinnoituksiin. Retkelle osallistui 56 henkilöä.

Syysmatka tehtiin 28.9.3.10. Hollantiin, Belgiaan, Ranskaan ja Saksaan. Asiantuntijaoppaana toimi eversti Sampo Ahto. Matkalle osallistui 47 henkilöä.

Suomen Sotahistoriallinen Seura ja Savon sotilasperinneyhdistys Porrassalmi järjestivät yhteisseminaarin 10.9.2011 Mikkelin Lyseolla. Alustajina seminaarissa olivat filosofian tohtori Mikko Karjalainen, dosentti Pasi Tuunainen, everstiluutnantti, dosentti Petteri Jouko ja professori Karl-Erik Michelsen. Seminaarissa oli 185 kuulijaa.

Seuran hallitus kokoontui vuoden 2011 aikana 11 kertaa.

Seura järjesti ns. välirauhan aikaa ja jatkosodan alkua käsittelevän yleisöluentosarjan vuonna 2011. Luentosarja jakaantui kolmeen osaan: kevään luentosarjaan Helsingissä, alkusyksyn yleisöseminaariin Mikkelissä sekä loppusyksyn luentosarjaan Helsingissä. Luentosarjan tarkka ohjelma on esitelty liitteissä 1-3.

Kävijämäärä oli 185–400 henkilöä / esitelmätilaisuus.

Seuran kotisivut uudistettiin huhtikuussa 2011.

6. Julkaisutoiminta

Sotahistoriallinen Aikakauskirja n:o 31 ilmestyi jouluksi. Kirjan päätoimittajana toimi dosentti Touko Perko (pj). Toimituskuntaan kuuluivat professori Ohto Manninen, toimituspäällikkö Pekka Saloranta, dosentti Pasi Tuunainen, komentaja Ove Enqvist sekä toimitussihteerinä filosofian maisteri Riitta Blomgren.

7. Muu toiminta

Vuosikokouksen alussa jaettiin seitsemännen kerran seuran pro gradu -palkinto. 1. palkinnon, 2 500 euron stipendin, sai Noora Wilms tutkielmastaan “Ryssän heilat ja pikku-iivanat”, Sanomalehti- ja muistitietotutkimus suhtautumisesta neuvostoliittolaisten sotavankien kanssa seurustelleisiin naisiin ja heidän lapsiinsa.

Toisen palkinnon, 2 000 euron stipendin, sai Mikko Mäkinen tutkielmastaan “Meidän taistomme käydään rauhan puolesta” Irakin kriisi ja sodanuhka Ranskan parlamentin debateissa vuosina 2002–03.

Kolmannen palkinnon, 750 euron stipendin saivat Thomas Jokinen tutkielmastaan ” Kenen Kosovo? Albaaniseparatismin vaiheet ja vaikutus Kosovon itsenäistymiskehitykseen vuosina 1945–2008” ja Antti Saarelainen tutkielmastaan: ” Suomalainen sotilasidentiteetti yhteiskunnan muutoksessa toisen maailmansodan jälkeen.”

8. Talous

Seuran tilinpäätös osoittaa 178,80 € ylijäämää

LIITE 1


VÄLIRAUHA- JA JATKOSOTALUENTOSARJA

Sotahistoriallinen Seura järjestää ns. välirauhan aikaa ja jatkosodan alkua käsittelevän yleisöluentosarjan kuluvana vuonna. Tilaisuuksiin on vapaa pääsy. Luentosarja jakaantuu kolmeen osaan: kevään luentosarjaan Helsingissä, alkusyksyn yleisöseminaariin Mikkelissä sekä loppusyksyn luentosarjaan Helsingissä. Kevään luentosarja pidetään Sibelius-lukion juhlasalissa, osoite Liisankatu 13 keskiviikosta 16.2. klo 18 alkaen.

Ohjelma:

16.02. Sarjan avaus. Avauspuheenvuoro - Dosentti Pasi Kesseli
Itärajan linnoittaminen - Salpalinja - Tutkija John Lagerstedt

23.02. "Panttipataljoona" Jääkärien jäljille - Professori Ohto Manninen

02.03. Ihmisten välirauha - Eversti Erkki Nordberg

Ylioppilaskirjoitusten aiheuttama tauko

31.03. ( Huom ! torstai ) Miinoja Kronstadtiin – pommeja Turkuun – Tutkija Carl-Fredrik Geust

06.04. Meriaseveljeyden synty – Professori Ohto Manninen

13.04. Yleisradio mukana sotatoimissa – Arkistopäällikkö emeritus Lasse Vihonen
20.04. Pysäytetäänkö hyökkäys Syvärille ? – Tohtori Mikko Karjalainen.

 

LIITE 2

JATKOSOTA -SEMINAARI MIKKELISSÄ 10.9.2011

Suomen Sotahistoriallinen Seura ja Savon sotilasperinneyhdistys Porrassalmi järjestävät yhteisseminaarin 10.9.2011. Paikkana on Mikkelin Lyseo, Porrassalmenkatu 30, Mikkeli.

Tilaisuuteen on vapaa pääsy. Seminaarilaiset voivat tutustua Jalkaväkimuseoon ennen seminaarin alkua.

Klo 12.00                   - Avaus SSHS:n puheenjohtaja eversti, dosentti Pasi Kesseli

- Suomen ja Saksan operatiivinen koordinaatiosuunnitelma – sotatoimet Syvärille ja Vienan kanavalle. Tohtori Mikko Karjalaine

- Osasivatko suomalaiset hyökätä vuonna 1941. Dosentti Pasi Tuunainen

Klo 13.45–14.15        - Virkistäytymistauko - Sotilaskodin myyntipiste

Klo 14.15–16.00       - Savon miehet hyökkäyssodassa. Everstiluutnantti, dosentti Petteri Jouko

         - Sotatalous osana hyökkäyssotaa. Professori Karl-Erik Michelsen.

LIITE 3

VÄLIRAUHA- JA JATKOSOTALUENTOSARJA

Sotahistoriallinen Seura järjestää ns. välirauhan aikaa ja jatkosodan alkua käsittelevän yleisöluentosarjan kuluvana vuonna. Tilaisuuksiin on vapaa pääsy. Luentosarja jakaantuu kolmeen osaan: kevään luentosarjaan Helsingissä, alkusyksyn yleisöseminaariin Mikkelissä sekä loppusyksyn luentosarjaan Helsingissä.

Jatkosotaluentosarja jatkuu Sibelius-lukion juhlasalissa Liisankatu 13. Esitelmät ovat keskiviikkoiltaisin klo 18.00 – 19.00.


26.10. Ohto Manninen; ”Suomi saa menettämänsä alueet takaisin korkojen kera”

2.11.             Jukka Kulomaa; Metsäkaarti ja Pärmin pirut

9.11.             Ari Raunio; Aseveljet kanssasotijoina – Pohjois-Suomen operaatiot 1941

16.11.           Mikko Karjalainen; Hyökkäys Kannaksella 1941 – Leningradin valtaus?

23.11.           Carl-Fredrik Geust; Ilmavoimat iskee

30.11.           Antero Uitto; Hangon rintama.