Venekulljetus.jpg

 Suomen Sotahistoriallinen Seura ry:n vuoden 2021 vuosikokouksen pöytäkirja

Paikka: Etäkokous, Zoom-palvelu (tekninen kokouspaikka Döbelninkatu 2, Helsinki)
Aika: 24.3.2021 klo 18.00
Kokoukseen osallistui yhteensä 45 seuran jäsentä, joista 39 tietoliikenneyhteydellä ja 6 kokouspaikalla.

 Ennen kokouksen alkua julkistettiin seuran pro gradu -palkinnot:

1. palkinto ja 3000 euron stipendi Noora Viljamaan tutkielmalle Sotatoverit: Sotakoirat, sotilaat ja sodan kokemus talvi- ja jatkosodassa (Turun yliopisto, Suomen historian oppiaine)

2. palkinto ja 2000 euron stipendi Santtu Kauppisen tutkielmalle Olivatko Lapin kaukopartiomiehet pulassa? – Osasto Paatsalon taktiikoiden, tekniikoiden, toimintatapojen ja varusteiden tarkastelu jatkosodassa (Maanpuolustuskorkeakoulu, sotahistorian oppiaine)

3. palkinto (á 1000 euron stipendi) kahdelle tutkielmalle:

Leo Leskinen: ”Miehet elävät lomasta lomaan”. Mieliala 7. ja 11. divisioonan joukoissa jatkosodassa (Itä-Suomen yliopisto, Suomen historian oppiaine)

Iida Hallikainen: ”Kohta taitaa muuttua säännöstelyn alaiseksi sekin, että kenelle kirjoittaa” – Kotirintaman naisten suhtautuminen valtion säädöksiin, tiedotukseen ja sodankäynnin motiiveihin jatkosodan aikaisissa kirjeissä (Turun yliopisto, poliittisen historian oppiaine)

Kilpailun voittaja Noora Viljamaa esitti kiitospuheenvuoron ja kertoi lyhyesti tutkielmastaan. Seuran puheenjohtaja Mikko Karjalainen onnitteli kaikkia palkittuja ja kiitti Kaatuneiden muistosäätiötä, jonka taloudellinen tuki mahdollisti kilpailun järjestämisen jo 17. kerran.

 1 Kokouksen puheenjohtajan vaali

Vuosikokouksen puheenjohtajaksi valittiin Suomen Sotahistoriallisen Seuran jäsen professori emeritus, eversti evp. Pasi Kesseli. Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18.12.

Seuran sihteerin ollessa poikkeuksellisesti sidottuna kokouksen tekniseen ylläpitoon, kutsui puheenjohtaja kokouksen sihteeriksi seuran hallituksen jäsenen, yhteiskuntatieteiden maisteri Antti Kalliolan.

2 Kahden (2) pöytäkirjantarkastajan ja kahden (2) ääntenlaskijan vaali

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Juhani Pulkkinen ja Pekka Jokela.

Ääntenlaskijoiksi valittiin Jukka Heikkilä ja Kalle Huhtala.

3 Kokouksen laillisuuden toteaminen

Sääntöjen mukaan kutsu vuosikokoukseen on julkaistava ainakin kymmenen (10) päivää ennen kokousta joko yhdessä (1) suomenkielisessä Helsingissä ilmestyvässä päivälehdessä tai lähetettävä joko kirjeitse tai sähköpostitse niille jäsenille, jotka ovat ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa.

Laki väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista covid-19-epidemian leviämisen rajoittamiseksi, 4§ (677/2020) mahdollistaa osallistumisen tietoliikenneyhteydellä sekä pakollisen ennakkoilmoittautumisen. Lain perusteella kokouskutsun määräaika lasketaan kokouskutsusta ennakkoilmoittautumisen päättymiseen, ei itse kokoukseen (molemmat toteutuvat).

Kokouskutsu ennakkoilmoittautumisohjeineen on lähetetty sähköpostitse jäsenille 3.3.2021 ja julkaistu lisäksi internetissä seuran kotisivuilla.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu ja työjärjestys pöytäkirjan liitteenä 1.

4 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Seuran sääntöjen mukaan jäsenten tulee ilmoittaa vuosikokouksen käsiteltäviksi tuotavista asioista hallitukselle tammikuun loppuun mennessä.

Puheenjohtaja totesi, että jäsenistö ei ollut jättänyt hallitukselle tammikuun loppuun mennessä ilmoitusta vuosikokouksessa käsiteltäväksi tuotavista asioista. Näin ollen työjärjestyksen kohdassa 15 käsiteltäviä asioita ei ole. Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin.

5 Vuoden 2019 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen (sis. tuloslaskelma, tase sekä tilintarkastuskertomus)

Seuran puheenjohtaja Mikko Karjalainen esitteli vuoden 2019 toimintakertomuksen, joka on ollut etukäteen nähtävillä seuran kotisivuilla. Toimintakertomus hyväksyttiin sellaisenaan. Vuoden 2019 toimintakertomus on pöytäkirjan liitteenä 2.

Seuran puheenjohtaja Mikko Karjalainen esitteli vuoden 2019 tilinpäätöksen, joka osoitti 5122,79 euroa alijäämää. Lisäksi esiteltiin tase ja tilintarkastuskertomus, jossa tilintarkastajat esittivät vastuuvapauden myöntämistä. Tasekirja ja tilintarkastuskertomus ovat pöytäkirjan liitteenä 3.

6 Hallituksen jäsenten ja muiden vastuuvelvollisten vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2019 osalta

Hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille myönnettiin vastuuvapaus vuoden 2019 osalta.

7 Vuoden 2020 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen (sis. tuloslaskelma, tase sekä tilintarkastuskertomus)

Seuran puheenjohtaja Mikko Karjalainen esitteli vuoden 2020 toimintakertomuksen, joka on ollut etukäteen nähtävillä seuran kotisivuilla. Toimintakertomus hyväksyttiin sellaisenaan. Vuoden 2020 toimintakertomus on pöytäkirjan liitteenä 4.

Seuran tämänhetkisen jäsenmäärän toteamisen jälkeen pidettiin minuutin hiljainen hetki seuran poisnukkuneiden jäsenten muistolle.

Seuran puheenjohtaja Mikko Karjalainen esitteli vuoden 2020 tilinpäätöksen, joka osoitti 13 439,46 euroa alijäämää. Lisäksi esiteltiin tase ja tilintarkastuskertomus, jossa tilintarkastaja esittivät vastuuvapauden myöntämistä. Tasekirja ja tilintarkastuskertomus ovat pöytäkirjan liitteenä 5.

8 Hallituksen jäsenten ja muiden vastuuvelvollisten vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2020 osalta

Hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille myönnettiin vastuuvapaus.

9 Yhdistyksen puheenjohtajan vaali

Yhdistyksen puheenjohtajaksi vuodelle 2021 valittiin apulaisprofessori Mikko Karjalainen, joka esitti valinnan jälkeen kiitossanat.

10 Hallituksen erovuoroisten jäsenten vaali

Seuran puheenjohtaja Mikko Karjalainen totesi, että kaikki hallituksen erovuoroiset jäsenet ovat valmiita jatkamaan hallituksessa. Lisäksi hallituksesta eronneiden tilalle ehdotetaan valittavaksi valtiotieteiden tohtori Otto Aura sekä yleisesikuntakomentajakapteeni, dosentti Juuso Säämänen.

Puheenjohtaja esitti, että hallituksen erovuoroiset jäsenet viime ja tältä vuodelta valittaisiin uudelleen sekä lisäksi uusiksi hallituksen jäseniksi valittaisiin Aura ja Säämänen.

Vuosikokous hyväksyi esityksen.

Vuoden 2021 hallitus erovuoroineen:

Nimi

Erovuoro (vuosi)

valtiotieteiden tohtori Otto Aura

2022

tietohallintojohtaja Jukka Heikkilä

2022

majuri evp. Lassi Piirainen

2022

ye-komentajakapteeni, dosentti Juuso Säämänen

2022

filosofian maisteri Riitta Blomgren

2023

yhteiskuntatieteiden maisteri Antti Kalliola

2023

sotatieteiden tohtori Jussi Pajunen

2023

tietokirjailija Johanna Pakola

2023

filosofian maisteri Lauri Haavisto

2024

sotatieteiden tohtori Heidi Ruotsalainen

2024

suunnittelija Pertti Räisänen

2024

dosentti Pasi Tuunainen

2024

 

11 Kahden (2) tilintarkastajan sekä kahden (2) varamiehen vaali

Puheenjohtaja totesi, että aikaisemmin tilintarkastajana toiminut KHT kauppatieteiden lisensiaatti Seppo Pitkänen ja toiminnantarkastajana toiminut OTK Petteri Snell ovat ilmoittaneet olevansa käytettävissä edellä mainittuihin tehtäviin.

Puheenjohtaja totesi, että aikaisemmin varatilintarkastajana toiminut KHT kauppatieteiden maisteri Jani Mantila ja toiminnantarkastajan sijaisena toiminut kauppatieteiden maisteri, kauppaneuvos Risto Korkka ovat lupautuneet jatkamaan tehtävissään.

Varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin KHT kauppatieteiden lisensiaatti Seppo Pitkänen ja toiminnantarkastajaksi OTK Petteri Snell. Varatilintarkastajaksi valittiin KHT kauppatieteiden maisteri Jani Mantila ja toiminnantarkastajan sijaiseksi kauppatieteiden maisteri, kauppaneuvos Risto Korkka.

12 Vuoden 2021 toimintasuunnitelman hyväksyminen

Seuran puheenjohtaja Mikko Karjalainen esitteli toimintasuunnitelman vuodelle 2021. Toimintasuunnitelma hyväksyttiin sellaisenaan. Toimintasuunnitelma vuodelle 2021 on pöytäkirjan liitteenä 6.

Lisäksi seuran puheenjohtaja kertoi, että helmikuussa 2021 Suomen Sotahistoriallinen Seura sai mittavan testamenttilahjoituksen. Espoolainen Irma Ruuskanen-Sere oli testamentannut seuralle 25% omaisuudestaan, joka oli 183 750 euroa. Seuran hallitus on perustanut lahjoitukselle erillisen tilin ja vuoden 2021 aikana suunnitellaan rahaston käyttöä pitkäjänteisesti sotahistoriallisen tutkimuksen tukemiseksi lahjoittajan tahdon mukaisesti. Suunnitelma esitellään vuoden 2022 vuosikokouksessa.

13 Vuosi- ja liittymismaksun määrääminen

Vuosi- ja liittymismaksuksi vuodelle 2021 päätettiin 33 euroa.

14 Vuoden 2021 talousarvion hyväksyminen

Seuran puheenjohtaja Mikko Karjalainen esitteli vuoden 2021 talousarvion, joka hyväksyttiin sellaisenaan. Vuoden 2021 talousarvio on pöytäkirjan liitteenä 7.

15 Muut kokouskutsussa mainitut ja hallituksen tai jäsenten kokoukselle jättämät asiat

Ei muita asioita.

16 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti vuosikokouksen kello 18.45.

 

Vuosikokouksen puheenjohtaja                      ________________________________________

Professori emeritus, eversti evp.                  Pasi Kesseli

 Vuosikokouksen sihteeri                             ________________________________________

Yhteiskuntatieteiden maisteri                      Antti Kalliola

 

Pöytäkirjantarkastaja                                   ________________________________________

                                                                  Juhani Pulkkinen

 

Pöytäkirjantarkastaja                                   ________________________________________

                                                                 Pekka Jokela

Pöytäkirja Suomen Sotahistoriallisen Seuran vuosikokouksesta, tiistaina 19.3.2019 Tieteiden talolla (Kirkkokatu 6, Helsinki).

Ennen kokousta jaettiin seuran Pro gradu -palkinnot,

1. palkinto (3 000 euron stipendi) kahdelle tutkielmalle:

Mikael Tammisalo: ”Valvontakomission työkalusta puolueettomuusvartioinnin etulinjaan – Suomen merivalvonnan kehitys vuosina 1944-1960” (Maanpuolustus-korkeakoulu, sotahistoria)

2. palkinto (2 500 euron stipendi) tutkielmalle:

Sebastian Schiavone: ”Palkkamiekat kirjeissä. Skotlantilaisten palkkasoturien näyttäytyminen Ruotsin kuninkaallisten ja aatelien kirjeissä 1570-1599” (Itä-Suomen yliopisto, Suomen historian oppiaine)

Kokoukseen osallistui 83 seuran jäsentä.

Kokouksessa käsiteltiin sääntöjen 14 §:n mukaiset asiat:

1)    Kokouksen puheenjohtajan vaali

Vuosikokouksen puheenjohtajaksi valittiin Suomen Sotahistoriallisen Seuran jäsen emeritusprofessori, eversti (evp.) Pasi Kesseli. Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18.00.

2)    Kahden (2) pöytäkirjan tarkastajan ja kahden (2) ääntenlaskijan vaali

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Pertti Heinonen ja Pirjo Lamminen.

3)    Kokouksen laillisuuden toteaminen

Puheenjohtaja totesi, että Suomen Sotahistoriallisen Seuran sääntöjen mukaan kutsu vuosikokoukseen on julkaistava yhdessä suomenkielisessä Helsingissä ilmestyvässä päivälehdessä tai lähetettävä joko kirjeitse tai sähköpostitse niille jäsenille, jotka ovat ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa ainakin kymmenen päivää ennen kokousta.

Puheenjohtaja totesi, että jäsenille oli lähetetty kokouskutsu viikolla 4/2019 postitse, jonka lisäksi kokouksesta on ilmoitettu internetissä seuran kotisivuilla. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu ja työjärjestys pöytäkirjan liitteenä yksi (1).

4)    Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Puheenjohtaja totesi, jäsenistö ei ollut jättänyt hallitukselle tammikuun loppuun mennessä ilmoitusta vuosikokouksessa käsiteltäviä asioita, joten työjärjestyksessä ei ollut muita poikkeuksia.

5)    Toimintakertomus ja tilinpäätös, joka sisältää tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot sekä tilintarkastuskertomus.

Seuran puheenjohtaja apulaisprofessori, filosofian tohtori Mikko Karjalainen esitteli vuoden 2018 toimintakertomuksen. Toimintakertomus hyväksyttiin sellaisenaan. Toimintakertomus vuodelta 2018 on pöytäkirjan liitteenä kaksi (2).

Ajasta ikuisuuteen siirtyneiden jäsenten muistoksi pidettiin hiljainen hetki.

Rahastonhoitaja Pertti Räisänen esitteli vuoden 2018 tilinpäätöksen, joka osoitti 3716,25 euroa ylijäämää. Lisäksi esiteltiin tase ja tilintarkastuskertomus, jossa tilintarkastajat esittivät vastuuvapauden myöntämistä. Tasekirja ja tilintarkastuskertomus pöytäkirjan liitteenä kolme (3)

6)    Hallituksen ja muiden vastuuvelvollisten vastuuvapaus

Hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille myönnettiin vastuuvapaus.  

7)    Yhdistyksen puheenjohtajan vaali

Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin apulaisprofessori, filosofian tohtori Mikko Karjalainen. Hän esitti valinnastaan kiitos-sanat.

8)    Hallituksen erovuoroisten jäsenten vaali

Puheenjohtaja totesi, että edellisen hallituksen erovuoroisista jäsenistä Petri Lonka, Jari Forsblom eivät ole enää käytettävissä. Lisäksi Max Sjöblom on ilmoittanut, ettei ole enää käytettävissä. Erovuorossa oleva hallituksenjäsen Jukka Heikkilä on halukas jatkamaan hallituksessa. 

 

Puheenjohtaja Karjalainen esitteli mahdolliset uudet hallituksen jäsenet; Forsblomin ja Lonkan tilalle valittaisiin filosofian tohtori Ida Suolahti ja erikoistutkija Aatos Peltoniemi, sekä Max Sjöblomin tilalle valittaisiin majuri Lassi Piirainen.

 

Kokous hyväksyi hallituksen esityksen.

Hallituksessa jatkavat:

-                        Tietohallintojohtaja Jukka Heikkilä, erovuoro 2021

-                        Filosofian maisteri Lauri Haavisto, erovuoro 2021

-                        Filosofian maisteri Heidi Ruotsalainen, erovuoro 2022

-                        Suunnittelija Pertti Räisänen, erovuoro 2020

-                        Dosentti Pasi Tuunainen, erovuoro 2020

-                        Filosofian maisteri Riitta Blomgren, erovuoro 2021

-                        Tietokirjailija Johanna Pakola, erovuorossa 2020

-                        Informaatikko Antti Kalliola, erovuorossa 2020

-                        Sotatieteiden tohtori Jussi Pajunen 2020

-                        Sotatieteiden maisteri Miro Palm 2020

 

9)    Kahden (2) tilintarkastajan, joista toisen tulee olla hyväksytty, ja kahden (2) varamiehen, joista toisen tulee olla hyväksytty, vaali

Puheenjohtaja totesi, että aikaisemmin tilintarkastajana toiminut KHT kauppatieteiden lisensiaatti Seppo Pitkänen ja toiminnantarkastajana toiminut OTK Petteri Snell ovat ilmoittaneet olevansa käytettävissä edellä mainittuihin tehtäviin.

Puheenjohtaja totesi, että varatilintarkastajana toiminut KHT kauppatieteiden maisteri Jani Mantila oli lupautunut jatkamaan tehtävässään. Toiminnantarkastajan sijaisena on toiminut kauppatieteiden maisteri, kauppaneuvos Risto Korkka. Hän on myös lupautunut jatkamaan.

Varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin KHT kauppatieteiden lisensiaatti Seppo Pitkänen ja toiminnantarkastajaksi OTK Petteri Snell. Varatilintarkastajaksi valittiin KHT kauppatieteiden maisteri Jani Mantila ja toiminnantarkastajan sijaiseksi kauppatieteiden maisteri, kauppaneuvos Risto Korkka.

10) Toimintasuunnitelma

Seuran puheenjohtaja Mikko Karjalainen esitteli toimintasuunnitelman vuodelle 2019. Toimintasuunnitelma hyväksyttiin sellaisenaan. Toimintasuunnitelma vuodelle 2019 on pöytäkirjan liitteenä neljä (4).

11) Vuosi- ja liittymismaksu

Vuosimaksuksi päätettiin 33 euroa.

12) Talousarvio

Rahastonhoitaja Pertti Räisänen esitteli seuran vuoden 2019 talousarvion, joka hyväksyttiin sellaisenaan. Talousarvio vuodelle 2019 pöytäkirjan liitteenä viisi (5).

13) Muut kokouskutsussa mainitut ja hallituksen tai jäsenten kokoukselle jättämät asiat

Ei muita asioita

14) Vuosikokouksen päättäminen

     Vuosikokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.34.

 

Vuosikokouksen puheenjohtaja                                Pasi Kesseli

Professori, eversti evp                                         ____________________________________                                                     

 

Vuosikokouksen sihteeri                                           Miro Palm

Sotatieteiden maisteri                                          ____________________________________

 

 

Pöytäkirjan tarkastaja                                                Pertti Heinonen

                                                                              ____________________________________

 

 

Pöytäkirjan tarkastaja                                                Pirjo Lamminen

                                                                              ____________________________________

Pöytäkirja Suomen Sotahistoriallisen Seuran vuosikokouksesta, keskiviikkona 19.3.2018 Tieteiden talolla (Kirkkokatu 6, Helsinki).

Ennen kokousta jaettiin seuran Pro gradu -palkinnot,

1. palkinto (á 3 000 euron stipendi) kahdelle tutkielmalle:

Mikko Virta: "Hävittäjäseikkailu 1954 - Suomen MiG-suihkukonekaupan nousu ja tuho kylmän sodan kulisseissa" (Helsingin yliopisto, poliittinen historia)

Marko Siirtola: "Metsä - rajoite vai mahdollisuus? Uomaan ampumakokeilu suomalaisen metsätaistelun suunnannäyttäjänä vuonna 1934" (Maanpuolustus-korkeakoulu, sotahistoria)

3. palkinto (1 000 euron stipendi) tutkielmalle:

Jenni Löppönen: "Lapsisotilaana Sri Lankan sisällissodan tamilitiikereissä 1987-2007" (Itä-Suomen yliopisto, yleinen historia)

Kokoukseen osallistui 92 seuran jäsentä.

Kokouksessa käsiteltiin sääntöjen 14 §:n mukaiset asiat:

1)      Kokouksen puheenjohtajan vaali

Vuosikokouksen puheenjohtajaksi valittiin Suomen Sotahistoriallisen Seuran jäsen emeritusprofessori, eversti (evp.) Pasi Kesseli. Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18.00.

2)      Kahden (2) pöytäkirjan tarkastajan ja kahden (2) ääntenlaskijan vaali

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Risto Koskinen ja Esko Vuorisjärvi.

3)      Kokouksen laillisuuden toteaminen

Puheenjohtaja totesi, että Suomen Sotahistoriallisen Seuran sääntöjen mukaan kutsu vuosikokoukseen on julkaistava yhdessä suomenkielisessä Helsingissä ilmestyvässä päivälehdessä tai lähetettävä joko kirjeitse tai sähköpostitse niille jäsenille, jotka ovat ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa ainakin kymmenen päivää ennen kokousta.

Puheenjohtaja totesi, että jäsenille oli lähetetty kokouskutsu viikolla 4/2018 postitse, jonka lisäksi kokouksesta on ilmoitettu internetissä seuran kotisivuilla. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4)      Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Työjärjestyksessä on kohtaan 13 lisätty hallituksen toimesta kunniajäsenten hyväksyminen. Puheenjohtaja totesi, jäsenistö ei ollut jättänyt hallitukselle tammikuun loppuun mennessä ilmoitusta vuosikokouksessa käsiteltäviä asioita, joten työjärjestyksessä ei ollut muita poikkeuksia.

5)      Toimintakertomus ja tilinpäätös, joka sisältää tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot sekä tilintarkastuskertomus.

Seuran puheenjohtaja dosentti, filosofian tohtori Mikko Karjalainen esitteli vuoden 2017 toimintakertomuksen. Toimintakertomus hyväksyttiin sellaisenaan. Toimintakertomus vuodelta 2017 on yhdistyksen sivuilla.

Ajasta ikuisuuteen siirtyneiden jäsenten muistoksi pidettiin hiljainen hetki.

Rahastonhoitaja Pertti Räisänen esitteli vuoden 2017 tilinpäätöksen, joka osoitti 9407,31 euroa ylijäämää. Lisäksi esiteltiin tase ja tilintarkastuskertomus, jossa tilintarkastajat esittivät vastuuvapauden myöntämistä. Tasekirja ja tilintarkastuskertomus on yhdistyksen sivuilla.

6)      Hallituksen ja muiden vastuuvelvollisten vastuuvapaus

Hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille myönnettiin vastuuvapaus.  

7)      Yhdistyksen puheenjohtajan vaali

Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin dosentti, filosofian tohtori Mikko Karjalainen. Hän esitti valinnastaan kiitossanat.

8)      Hallituksen erovuoroisten jäsenten vaali

Puheenjohtaja totesi, että edellisen hallituksen jäsenistä Markus Wahlsteinei ole enää halukas jatkamaan hallituksessa. Muut erovuoroiset hallitusjäsenet ovat halukkaita jatkamaan. 

Puheenjohtaja Karjalainen esitteli mahdollisen uuden hallituksen jäsenen:

-   Sotatieteiden tohtori kapteeni Jussi Pajunen - Markus Wahlsteinin tilalle

Kokous hyväksyi hallituksen esityksen.

Hallituksessa jatkavat:

-        Kauppatieteiden kandidaatti Jari Forsblom, erovuoro 2019

-        Tietohallintojohtaja Jukka Heikkilä, erovuoro 2019

-     Filosofian maisteri Lauri Haavisto, erovuoro 2018

-        Filosofian maisteri Heidi Ruotsalainen, erovuoro 2018

-        Suunnittelija Pertti Räisänen, erovuoro 2018

-        Dosentti Pasi Tuunainen, erovuoro 2018

-        Eversti Max Sjöblom, erovuoro 2020

-        Filosofian maisteri Riitta Blomgren, erovuoro 2020

-        Diplomi-insinööri Petri Lonka, erovuoro 2019

-        Tietokirjailija Johanna Pakola, erovuorossa 2020

-        Informaatikko Antti Kalliola, erovuorossa 2020

-        Sotatieteiden tohtori Jussi Pajunen 2020

9)      Kahden (2) tilintarkastajan, joista toisen tulee olla hyväksytty, ja kahden (2) varamiehen, joista toisen tulee olla hyväksytty, vaali

Puheenjohtaja totesi, että aikaisemmin tilintarkastajana toiminut KHT kauppatieteiden lisensiaatti Seppo Pitkänen ja toiminnantarkastajana toiminut OTK Petteri Snell ovat ilmoittaneet olevansa käytettävissä edellä mainittuihin tehtäviin.

Puheenjohtaja totesi, että varatilintarkastajana toiminut KHT kauppatieteiden maisteri Jani Mantila oli lupautunut jatkamaan tehtävässään. Toiminnantarkastajan sijaisena on toiminut ekonomi Risto Korkka. Hän on myös lupautunut jatkamaan.

Varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin KHT kauppatieteiden lisensiaatti Seppo Pitkänen ja toiminnantarkastajaksi OTK Petteri Snell.  Varatilintarkastajaksi valittiin KHT kauppatieteiden maisteri Jani Mantila ja toiminnantarkastajan sijaiseksi ekonomi Risto Korkka.

10)  Toimintasuunnitelma

Seuran puheenjohtaja Mikko Karjalainen esitteli toimintasuunnitelman vuodelle 2018. Toimintasuunnitelma hyväksyttiin sellaisenaan. Toimintasuunnitelma vuodelle 2018 on pöytäkirjan liitteenä neljä (4).

11)  Vuosi- ja liittymismaksu

Vuosimaksuksi päätettiin 33 euroa.

12)  Talousarvio

Rahastonhoitaja Pertti Räisänen esitteli seuran vuoden 2018 talousarvion, joka hyväksyttiin sellaisenaan.

13)  Muut kokouskutsussa mainitut ja hallituksen tai jäsenten kokoukselle jättämät asiat

Sihteeri ilmoitti kokouksen puheenjohtaja Kesselille jääviysongelmasta. Pasi Kesseli siirtyi sivuun, puhetta tuli johtamaan seuran puheenjohtaja Mikko Karjalainen.

Palkkiotoimikunnan puheenjohtaja Max Sjöblom esitteli hallituksen esityksen kunniajäseniksi kutsuttavista. Puheenjohtaja Karjalainen avasi keskustelun kunniajäsenten kutsumisesta. Rainila teki lisäesityksen. Todettiin, että sääntöjen mukaan esitykset olisi pitänyt jättää etukäteen. Hallituksen esitys kunniajäsenistä hyväksyttiin.

14)Vuosikokouksen päättäminen

Vuosikokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.41.

Vuosikokouksen puheenjohtaja                               Pasi Kesseli

Professori, eversti                                                    ____________________________________                                                    

Vuosikokouksen sihteeri                                          Heidi Ruotsalainen

Filosofian maisteri                                                   ____________________________________

Pöytäkirjan tarkastaja                                              Esko Vuorisjärvi

____________________________________

Pöytäkirjan tarkastaja                                              Risto Koskinen

____________________________________

Pöytäkirja Suomen Sotahistoriallisen Seuran vuosikokouksesta, keskiviikkona 22.3.2017 Tieteiden talolla (Kirkkokatu 6, Helsinki).

Ennen kokousta jaettiin seuran Pro gradu -palkinnot,

I.palkinto:

FM Olli Siitonen: ”It don’t mean nothing.” – Yhdysvaltalaissotilaiden kertomukset ja tappamisen psykologia Vietnamin sodassa. (Helsingin yliopisto, yleinen historia)

 

II palkinto:

FM Anna Warsell: ”Isä kuollut kapinassa”. Ruoveden punaorpohuolto ja sodan muisteltu lapsuus vuosina 1918–1924. (Jyväskylän yliopisto, Suomen historia)

 

III palkinto kahdelle tutkimukselle:

SM Erik Stenström: Syvän ja aktiivisen puolustuksen puolestapuhuja. Y. A. Järvisen vaikutus suomalaisen taktiikan kehitykseen ennen talvisotaa. (Maanpuolustuskorkeakoulu, sotahistoria)

 

FM Jani Malmi: Kranaatteja ja korvikkeita Itärajalla. Talvisodan ja jatkosodan historiakuva Itä-Suomen sotahistoriallisissa museoissa. (Itä-Suomen yliopisto, Suomen historia)

 

Kokoukseen osallistui 130 seuran jäsentä.

Kokouksessa käsiteltiin sääntöjen 14 §:n mukaiset asiat:

1)      Kokouksen puheenjohtajan vaali

Vuosikokouksen puheenjohtajaksi valittiin Suomen Sotahistoriallisen Seuran jäsen professori, eversti Pasi Kesseli. Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18.05.

2)     Kahden (2) pöytäkirjan tarkastajan ja kahden (2) ääntenlaskijan vaali

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Risto Koskinen ja Juuso Säämänen.

3)     Kokouksen laillisuuden toteaminen

Puheenjohtaja totesi, että Suomen Sotahistoriallisen Seuran sääntöjen mukaan kutsu vuosikokoukseen on julkaistava yhdessä suomenkielisessä Helsingissä ilmestyvässä päivälehdessä tai lähetettävä joko kirjeitse tai sähköpostitse niille jäsenille, jotka ovat ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa ainakin kymmenen päivää ennen kokousta.

Puheenjohtaja totesi, että jäsenille oli lähetetty kokouskutsu viikolla 4/2017 postitse, jonka lisäksi kokouksesta on ilmoitettu internetissä seuran kotisivuilla.. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu ja työjärjestys pöytäkirjan liitteenä yksi (1).

4)     Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Työjärjestys hyväksyttiin sellaisenaan. Puheenjohtaja totesi, ettei työjärjestyksen kohdassa kolmetoista ole käsiteltäviä asioita, sillä jäsenistö ei ollut jäätänyt hallitukselle tammikuun loppuun mennessä ilmoitusta vuosikokouksessa käsiteltävistä asioista.

5)      Toimintakertomus ja tilinpäätös, joka sisältää tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot sekä tilintarkastuskertomus.

Seuran puheenjohtaja dosentti, filosofian tohtori Mikko Karjalainen esitteli vuoden 2016 toimintakertomuksen. Toimintakertomus hyväksyttiin sellaisenaan. Toimintakertomus vuodelta 2016 on pöytäkirjan liitteenä kaksi (2).

Ajasta ikuisuuteen siirtyneiden jäsenten muistoksi pidettiin hiljainen hetki.

Rahastonhoitaja Pertti Räisänen esitteli vuoden 2017 tilinpäätöksen, joka osoitti 1276,14 euroa ylijäämää. Lisäksi esiteltiin tase ja tilintarkastuskertomus, jossa tilintarkastajat esittivät vastuuvapauden myöntämistä. Tasekirja ja tilintarkastuskertomus pöytäkirjan liitteenä kolme (3)

6)      Hallituksen ja muiden vastuuvelvollisten vastuuvapaus

Hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille myönnettiin vastuuvapaus.

 

7)      Yhdistyksen puheenjohtajan vaali

Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin dosentti, filosofian tohtori Mikko Karjalainen. Hän esitti valinnastaan kiitossanat.

8)      Hallituksen erovuoroisten jäsenten vaali

Puheenjohtaja totesi, että edellisen hallituksen erovuoroisista jäsenistä Pirjo Pesonenei ole enää halukas jatkamaan hallituksessa. Samaten diplomi-insinööri Ville Vuolle ja apulaissotilasasiamies majuri Vladimir Panschin lopettavat hallituksen jäsenenä. Muut erovuoroiset hallitusjäsenet ovat halukkaita jatkamaan. 

 

Puheenjohtaja Karjalainen esitteli mahdolliset uudet hallituksen jäsenet:

 

-        Yhteiskuntatieteiden maisteri Antti Kalliola – Ville Vuolleen tilalle

-        Filosofian maisteri Johanna Pakola - Pirjo Pesosen tilalle

-        Diplomi-insinööri Petri Lonka - Vladimir Panchinin tilalle

 

Kokous hyväksyi hallituksen esityksen.

 

Hallituksessa jatkavat:

-        Kauppatieteiden kandidaatti Jari Forsblom, erovuoro 2019

-       Tietohallintojohtaja Jukka Heikkilä, erovuoro 2019

-       Majuri Vladimir Panschin, erovuoro 2019

-       Majuri Markku Wahlstein, erovuoro 2017

-       Filosofian maisteri Lauri Haavisto, erovuoro 2018

-       Filosofian maisteri Heidi Ruotsalainen, erovuoro 2018

-       Suunnittelija Pertti Räisänen, erovuoro 2018

-       Dosentti Pasi Tuunainen, erovuoro 2018

-       Eversti Max Sjöblom, erovuoro 2017

-       Filosofian maisteri Riitta Blomgren, erovuoro 2017

 

9)     Kahden (2) tilintarkastajan, joista toisen tulee olla hyväksytty, ja kahden (2) varamiehen, joista toisen tulee olla hyväksytty, vaali

Puheenjohtaja totesi, että aikaisemmin tilintarkastajana toiminut KHT kauppatieteiden lisensiaatti Seppo Pitkänen ja toiminnantarkastajana toiminut OTK Petteri Snell ovat ilmoittaneet olevansa käytettävissä edellä mainittuihin tehtäviin.

Puheenjohtaja totesi, että varatilintarkastajana toiminut KHT kauppatieteiden maisteri Jani Mantila oli lupautunut jatkamaan tehtävässään. Toiminnantarkastajan sijaisena on toiminut ekonomi Risto Korkka. Hän on myös lupautunut jatkamaan.

Varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin KHT kauppatieteiden lisensiaatti Seppo Pitkänen ja toiminnantarkastajaksi OTK Petteri Snell.  Varatilintarkastajaksi valittiin KHT kauppatieteiden maisteri Jani Mantila ja toiminnantarkastajan sijaiseksi ekonomi Risto Korkka.

10)  Toimintasuunnitelma

Seuran puheenjohtaja Mikko Karjalainen esitteli toimintasuunnitelman vuodelle 2017. Toimintasuunnitelma hyväksyttiin sellaisenaan. Toimintasuunnitelma vuodelle 2017 on pöytäkirjan liitteenä neljä (4).

11)  Vuosi- ja liittymismaksu

Vuosimaksuksi päätettiin 33 euroa.

12)  Talousarvio

Rahastonhoitaja Pertti Räisänen esitteli seuran vuoden 2017 talousarvion, joka hyväksyttiin sellaisenaan. Talousarvio vuodelle 2017 pöytäkirjan liitteenä viisi (5).

13)  Muut kokouskutsussa mainitut ja hallituksen tai jäsenten kokoukselle jättämät asiat

Ei muita asioita.

Vuosikokouksen päättäminen

Vuosikokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.51.

 

 

Vuosikokouksen puheenjohtaja                               Pasi Kesseli

Professori, eversti                                                    ____________________________________                                                    

 

 

Vuosikokouksen sihteeri                                          Heidi Ruotsalainen

Filosofian maisteri                                                   ____________________________________

 

 

Pöytäkirjan tarkastaja                                              Juuso Säämänen

Filosofian tohtori                                                     ____________________________________

 

 

Pöytäkirjan tarkastaja                                              Risto Koskinen

      Laitehankintapäällikkö                                             ____________________________________

 

 

VUOSIKOKOUS 2015

Pöytäkirja Suomen Sotahistoriallisen Seuran vuosikokouksesta, keskiviikkona 18.3.2015, Tieteiden talolla (Kirkkokatu 6, Helsinki).

Ennen kokousta jaettiin seuran Pro gradu -palkinnot, 1. palkinnon sai Niilo Kivistö tutkimuksestaan: "Pietarin suojaksi vai uhkaksi Saksan selustaan? Brittiläinen sukellusvenelaivue osana Venäjän Itämeren laivastoa 1914-1918"  (Helsingin yliopisto, yleinen historia, arvosana magna cum laude approbatur),  2. palkinto meni Matti Kauppilan pro gradulle: "Talvitaktiikan ja talvikoulutuksen ilmeneminen Rukajärven suunnalla 1941-1942" (MPPK, arvosana magna cum laude approbatur),  3. palkinto jaettiin seuraavasti: Juha Kontturi: "Alfan henki" - kerrottu historia ja toimintaympäristö Kosovossa 2003-2009 palvelleiden suomalaisten rauhanturvaajien yhteisössä" (Itä-Suomen yliopisto, arvosana eximia cum laude approbatur) sekä Lasse Salonen: "Anteeksipyyntöjen politiikka 2000-luvun Kroatiassa, Tutkimus neljästä vuosina 2001-2012 esitetystä historiallisesta anteeksipyynnöstä" (Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, arvosana  eximia cum laude approbatur)

Kokoukseen osallistui 65 seuran jäsentä.

Kokouksessa käsiteltiin sääntöjen 14 §:n mukaiset asiat:

1)      Kokouksen puheenjohtajan vaali

Vuosikokouksen puheenjohtajaksi valittiin Suomen Sotahistoriallisen Seuran jäsen professori, eversti Pasi Kesseli. Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18.10. Kokouksen sihteeriksi valittiin seuran sihteeri kauppatieteiden kandidaatti Jari Forsblom.

2)      Kahden (2) pöytäkirjan tarkastajan ja kahden (2) ääntenlaskijan vaali

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin eversti Ahti Lappi ja valtiotieteiden maisteri Kari Talvitie

3)      Kokouksen laillisuuden toteaminen

Puheenjohtaja totesi, että Suomen Sotahistoriallisen Seuran sääntöjen mukaan kutsu vuosikokoukseen on julkaistava yhdessä suomenkielisessä Helsingissä ilmestyvässä päivälehdessä tai lähetettävä joko kirjeitse tai sähköpostitse niille jäsenille, jotka ovat ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa ainakin kymmenen päivää ennen kokousta.

Puheenjohtaja totesi, että jäsenille oli lähetetty kokouskutsu viikolla 5/2015 postitse, jonka lisäksi kokouksesta on ilmoitettu internetissä maaliskuun 2015 alusta alkaen. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu ja työjärjestys pöytäkirjan liitteenä yksi (1).

4)      Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Työjärjestys hyväksyttiin sellaisenaan. Puheenjohtaja totesi, ettei työjärjestyksen kohdassa kolmetoista ole käsiteltäviä asioita, sillä jäsenistö ei ollut jäätänyt hallitukselle tammikuun loppuun mennessä ilmoitusta vuosikokouksessa käsiteltävistä asioista.

5)      Toimintakertomus ja tilinpäätös, joka sisältää tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot sekä tilintarkastuskertomus.

Seuran puheenjohtaja prikaatikenraali Pentti Airio esitteli vuoden 2014 toimintakertomuksen. Toimintakertomus hyväksyttiin sellaisenaan. Toimintakertomus vuodelta 2014 pöytäkirjan liitteenä kaksi (2).

Ajasta ikuisuuteen siirtyneiden jäsenten muistoksi pidettiin hiljainen hetki.

Jäsensihteeri Jukka Heikkilä esitteli Seuran nykyisen jäsentilanteen ja kertoi Kansa taisteli -lehden ja Sotahistorialliset kohteet -tietokantojen kävijämääristä.

Rahastonhoitaja Pertti Räisänen esitteli vuoden 2014 tilinpäätöksen, joka osoitti 15.539,52 euroa ylijäämää. Lisäksi esiteltiin tase ja tilintarkastuskertomus, jossa tilintarkastajat esittivät vastuuvapauden myöntämistä. Tasekirja ja tilintarkastuskertomus pöytäkirjan liitteenä kolme (3)

6)      Hallituksen ja muiden vastuuvelvollisten vastuuvapaus

Hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille myönnettiin vastuuvapaus.

7)      Yhdistyksen puheenjohtajan vaali

Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin dosentti, filosofian tohtori Mikko Karjalainen. Uusi puheenjohtaja piti lyhyen kiitospuheenvuoron kiittäen edellistä puheenjohtajaa prikaatikenraali Pentti Airiota hyvin tehdystä työstä sekä jäsenistöä valinnastaan.

8)      Hallituksen erovuoroisten jäsenten vaali

Seuran hallitus esitti, että seuran puheenjohtajaksi siirtyneen Mikko Karjalaisen sekä erovuoroisten jäsenten tilalle valittaisiin seuraavat:

-       Filosofian maisteri Lauri Haavisto, erovuoro 2018
-       Filosofian maisteri Heidi Ruotsalainen, erovuoro 2018
-       Suunnittelija Pertti Räisänen, erovuoro 2018
-       Dosentti Pasi Tuunainen, erovuoro 2018
-       Diplomi-insinööri Ville Vuolle, erovuoro 2017

Kokous hyväksyi hallituksen yllämainitun esityksen.

Hallituksessa jatkavat:

-       Filosofian maisteri Riitta Blomgren, erovuoro 2017
-       Kauppatieteiden kandidaatti Jari Forsblom, erovuoro 2016
-       Diplomi-insinööri Carl-Fredrik Geust, erovuoro 2016   
-       Tietohallintojohtaja Jukka Heikkilä, erovuoro 2016
-       Everstiluutnantti Yrjö Lehtonen, erovuoro 2017
-       Sihteeri Pirjo Pesonen, erovuoro 2016
-       Eversti Max Sjöblom, erovuoro 2017

9)      Kahden (2) tilintarkastajan, joista toisen tulee olla hyväksytty, ja kahden (2) varamiehen, joista toisen tulee olla hyväksytty, vaali

Puheenjohtaja totesi, että aikaisemmin tilintarkastajana toiminut KHT kauppatieteiden lisensiaatti Seppo Pitkänen ja toiminnantarkastajana toiminut OTK Petteri Snell ovat ilmoittaneet olevansa käytettävissä edellä mainittuihin tehtäviin.

Puheenjohtaja totesi, että varatilintarkastajana toiminut KHT kauppatieteiden maisteri Jani Mantila sekä toiminnantarkastajan sijainen ekonomi Risto Korkka ovat lupautuneet jatkamaan

Varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin KHT kauppatieteiden lisenssiaatti Seppo Pitkänen ja toiminnantarkastajaksi OTK Petteri Snell. Varatilintarkastajaksi valittiin KHT kauppatieteiden maisteri Jani Mantila ja toiminnantarkastajan sijaiseksi ekonomi Risto Korkka.

10)  Toimintasuunnitelma

Seuran puheenjohtaja, dosentti FT Mikko Karjalainen esitteli toimintasuunnitelman. Toimintasuunnitelma hyväksyttiin sellaisenaan. Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 pöytäkirjan liitteenä neljä (4).

11)  Vuosi- ja liittymismaksu

Vuosimaksuksi päätettiin 33 euroa.

12)  Talousarvio

Rahastonhoitaja Pertti Räisänen esitteli seuran vuoden 2015 budjetin. Budjetti hyväksyttiin sellaisenaan. Talousarvio vuodelle 2015 pöytäkirjan liitteenä viisi (5).

13)  Muut kokouskutsussa mainitut ja hallituksen tai jäsenten kokoukselle jättämät asiat

Ei muita asioita.

Vuosikokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.45.

Vuosikokouksen puheenjohtaja

Professori, eversti                                                     Pasi Kesseli

Vuosikokouksen sihteeri

Kauppatieteiden kandidaatti                                   Jari Forsblom

Pöytäkirjan tarkastaja

Eversti                                                                      Ahti Lappi

Pöytäkirjan tarkastaja

Valtiotieteiden maisteri                                            Kari Talvitie

VUOSIKOKOUS 2014

Pöytäkirja Suomen Sotahistoriallisen Seuran vuosikokouksesta, keskiviikkona 26.3.2014, Tieteiden talolla (Kirkkokatu 6, Helsinki).

Ennen kokousta palkittiin seuran hopeisella ansiomerkillä toiminnanjohtaja Markku Seppä ja FL Juho Kotakallio  sekä jaettiin seuran Pro gradu -palkinnot, 1. palkinnon sai Antti-Veikko Haimila , 2. palkinto jaettiin Juho Annala sekä Jussi Pekka Hiltunen kesken

Kokoukseen osallistui 64 seuran jäsentä.

Kokouksessa käsiteltiin sääntöjen 14§:n mukaiset asiat:

1)      Kokouksen puheenjohtajan vaali

Vuosikokouksen puheenjohtajaksi valittiin Suomen Sotahistoriallisen Seuran jäsen professori, eversti Pasi Kesseli. Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18.15.

2)     Kahden (2) pöytäkirjan tarkastajan ja kahden (2) ääntenlaskijan vaali

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin everstiluutnantti, FL Martti Peltonen ja  insinööri Risto Koskinen.

3)     Kokouksen laillisuuden toteaminen

Puheenjohtaja totesi, että Suomen Sotahistoriallisen Seuran sääntöjen mukaan kutsu vuosikokoukseen on julkaistava yhdessä suomenkielisessä Helsingissä ilmestyvässä päivälehdessä tai lähetettävä joko kirjeitse tai sähköpostitse niille jäsenille, jotka ovat ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa ainakin kymmenen päivää ennen kokousta.

Puheenjohtaja totesi, että jäsenille oli lähetetty kokouskutsu viikolla 5/2014 postitse, jonka lisäksi kokouksesta on ilmoitettu internetissä seuran sivustolla maaliskuun 2014 alusta alkaen. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu ja työjärjestys pöytäkirjan liitteenä yksi (1).

4)     Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Työjärjestys hyväksyttiin sellaisenaan. Puheenjohtaja totesi, ettei työjärjestyksen kohdassa kolmetoista ole käsiteltäviä asioita, sillä jäsenistö ei ollut jäätänyt hallitukselle tammikuun loppuun mennessä ilmoitusta vuosikokouksessa käsiteltävistä asioista.

5)    Toimintakertomus ja tilinpäätös, joka sisältää tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot sekä tilintarkastuskertomus.

Seuran puheenjohtaja prikaatikenraali Pentti Airio esitteli vuoden 2013 toimintakertomuksen. Toimintakertomus hyväksyttiin sellaisenaan. Toimintakertomus vuodelta 2013 pöytäkirjan liitteenä kaksi (2).

Seuran jäsensihteeri Jukka Heikkilä esitteli seuran jäsentilastoja vuodelta 2013 sekä 17.1.2014 seuran 70 vuotisjuhlissa julkaistua sotahistoriallisten kohteiden paikannustietokantaa.  

Ajasta ikuisuuteen siirtyneiden jäsenten muistoksi pidettiin hiljainen hetki.

Rahastonhoitaja Pertti Räisänen esitteli vuoden 2013 tilinpäätöksen, joka osoitti 4.781,60 euroa ylijäämää. Lisäksi esiteltiin tase ja tilintarkastuskertomus, jossa tilintarkastajat esittivät vastuuvapauden myöntämistä. Tasekirja ja tilintarkastuskertomus pöytäkirjan liitteenä kolme (3)

6)     Hallituksen ja muiden vastuuvelvollisten vastuuvapaus

Hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille myönnettiin vastuuvapaus.

7)     Yhdistyksen puheenjohtajan vaali

Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin prikaatikenraali, dosentti Pentti Airio.

8)     Hallituksen erovuoroisten jäsenten vaali

Edellisen hallituksen erovuoroisista jäsenistä oli sotahistorian  professori Ohto Manninen ilmoittanut, ettei asetu enää ehdolle seuran hallitukseen. Sen sijaan muut 3 erovuoroista ilmoittivat olevansa halukkaita jatkamaan Suomen Sotahistoriallinen Seura ry:n hallituksessa. Samaten VTM Markku Palokangas (erovuorossa v 2015) ilmoitti, ettei halua enää jatkaa seuran hallituksessa. Näin tuli hänen  tilalleen valita seuraaja vuoden toimiajalle.  Kokous hyväksyi hallituksen esityksen, että hallitukseen vuonna 2014 valitaan seuraavat 5 henkilöä:

-        Filosofian maisteri  Riitta Blomgren, erovuoro 2017

-       Filosofian tohtori Mikko Karjalainen , erovuoro 2017

-       Eversti Max Sjöblom, erovuoro 2017

-       Everstiluutnantti Yrjö Lehtonen , erovuoro 2017

-       Museonjohtaja Harri Huukko, erovuoro 2015

Hallituksessa jatkavat:

-        Suunnittelija Pertti Räisänen, erovuoro 2015

-        Erikoissairaanhoitaja Eeva Tammi, erovuoro 2015

-        Dosentti Pasi Tuunainen, erovuoro 2015

-        Kauppatieteiden kandidaatti Jari Forsblom, erovuoro 2016

-       Diplomi-insinööri Carl-Fredrik Geust, erovuoro 2016

-       Tietohallintojohtaja Jukka Heikkilä, erovuoro 2016

-       Sihteeri Pirjo Pesonen, erovuoro 2016

 

MPk

9)     Kahden (2) tilintarkastajan, joista toisen tulee olla hyväksytty, ja kahden (2) varamiehen, joista toisen tulee olla hyväksytty, vaali

Puheenjohtaja totesi, että aikaisemmin tilintarkastajana toiminut KHT ekonomi Arto Sopanen on ilmoittanut, ettei hän ole enää käytettävissä tehtävään. Sen sijaan nykyinen toiminnantarkastaja kauppatieteiden lisensiaatti, KHT Seppo Pitkänen on ilmoittanut olevansa halukas tilintarkastajan tehtävään. Toiminnantarkastajan tehtävään on vastaavasti suostumuksensa antanut nykyinen toiminnantarkastajan sijainen OKT Petteri Snell.

Puheenjohtaja totesi myöskin, että varatilintarkastajana toiminut KHT kauppatieteiden maisteri Jani Mantila oli lupautunut jatkamaan tehtävässään. Toiminnantarkastajan sijaiseksi hallitus oli tiedustellut ekonomi Risto Korkkaa.

Varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin täten KTL, KHT Seppo Pitkänen ja toiminnantarkastajaksi OKT Petteri Snell. Varatilintarkastajaksi valittiin jatkamaan KHT kauppatieteiden maisteri Jani Mantila ja toiminnantarkastajan sijaiseksi ekonomi Risto Korkka.

Toimintasuunnitelma                                                                                                   

Seuran puheenjohtaja, prikaatikenraali ST Pentti Airio esitteli toimintasuunnitelman. Toimintasuunnitelma hyväksyttiin sellaisenaan, mutta seuran toivottiin järjestävän retken Isosaaren linnakkeelle. Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 pöytäkirjan liitteenä neljä (4).

11)  Vuosi- ja liittymismaksu

Vuosimaksuksi päätettiin 33 euroa.

12)  Talousarvio

Rahastonhoitaja Pertti Räisänen esitteli seuran vuoden 2014 budjetin. Budjetti hyväksyttiin sellaisenaan. Talousarvio vuodelle 2014 pöytäkirjan liitteenä viisi (5).

13)  Muut kokouskutsussa mainitut ja hallituksen tai jäsenten kokoukselle jättämät asiat

Ei muita asioita.

Vuosikokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.44.

 

 

Vuosikokouksen puheenjohtaja

Professori, eversti                                                     Pasi Kesseli

 

Vuosikokouksen sihteeri

Kauppatieteiden kandidaatti                                   Jari Forsblom

 

Pöytäkirjan tarkastaja

Everstiluutnantti, FL                                                Martti Peltonen

 

Pöytäkirjan tarkastaja

      Insinööri                                                                   Risto Koskinen

VUOSIKOKOUS 2013

 


Pöytäkirja Suomen Sotahistoriallisen Seuran vuosikokouksesta, keskiviikkona 20.3.2013, Tieteiden talolla (Kirkkokatu 6, Helsinki).

Ennen kokousta jaettiin seuran Pro gradu -palkinnot, 1. palkinnon sai Atte Honkaniemi, 2. palkinnon Otto Aura ja 3. palkinnon Marjo Kapanen.

Kokoukseen osallistui 70 seuran jäsentä.

Kokouksessa käsiteltiin sääntöjen 14§:n mukaiset asiat:

1)      Kokouksen puheenjohtajan vaali

Vuosikokouksen puheenjohtajaksi valittiin Suomen Sotahistoriallisen Seuran jäsen professori, eversti Pasi Kesseli. Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18.15.

2)      Kahden (2) pöytäkirjan tarkastajan ja kahden (2) ääntenlaskijan vaali

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin everstiluutnantti, FL Martti Peltonen ja toimituspäällikkö Pekka Saloranta.

3)      Kokouksen laillisuuden toteaminen

Puheenjohtaja totesi, että Suomen Sotahistoriallisen Seuran sääntöjen mukaan kutsu vuosikokoukseen on julkaistava yhdessä suomenkielisessä Helsingissä ilmestyvässä päivälehdessä tai lähetettävä joko kirjeitse tai sähköpostitse niille jäsenille, jotka ovat ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa ainakin kymmenen päivää ennen kokousta.

Puheenjohtaja totesi, että jäsenille oli lähetetty kokouskutsu viikolla 7/2013 postitse, jonka lisäksi kokouksesta on ilmoitettu internetissä 13.2.2013 alkaen. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu ja työjärjestys pöytäkirjan liitteenä yksi (1).

4)      Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Työjärjestys hyväksyttiin sellaisenaan. Puheenjohtaja totesi, ettei työjärjestyksen kohdassa kolmetoista ole käsiteltäviä asioita, sillä jäsenistö ei ollut jäätänyt hallitukselle tammikuun loppuun mennessä ilmoitusta vuosikokouksessa käsiteltävistä asioista.

5)      Toimintakertomus ja tilinpäätös, joka sisältää tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot sekä tilintarkastuskertomus.

Seuran puheenjohtaja prikaatikenraali Pentti Airio esitteli vuoden 2012 toimintakertomuksen. Toimintakertomus hyväksyttiin sellaisenaan. Toimintakertomus vuodelta 2012 pöytäkirjan liitteenä kaksi (2).

Ajasta ikuisuuteen siirtyneiden jäsenten muistoksi pidettiin hiljainen hetki.

Jäsensihteeri Jukka Heikkilä esitteli Seuran nykyisen jäsentilanteen ja kertoi kotisivuilla kuluvan vuoden aikana avattavasta sotahistoriaa käsittelevästä paikkatietokannasta.

Rahastonhoitaja Pertti Räisänen esitteli vuoden 2012 tilinpäätöksen, joka osoitti 4522,81 euroa ylijäämää. Lisäksi esiteltiin tase ja tilintarkastuskertomus, jossa tilintarkastajat esittivät vastuuvapauden myöntämistä. Tasekirja ja tilintarkastuskertomus pöytäkirjan liitteenä kolme (3)

6)      Hallituksen ja muiden vastuuvelvollisten vastuuvapaus

Hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille myönnettiin vastuuvapaus.

7)      Yhdistyksen puheenjohtajan vaali

Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin prikaatikenraali, dosentti Pentti Airio.

8)      Hallituksen erovuoroisten jäsenten vaali

Kaikki edellisen hallituksen erovuoroiset jäsenet olivat ilmoittaneet olevansa halukkaita jatkamaan Suomen Sotahistoriallinen Seura ry:n hallituksessa. Kokous hyväksyi hallituksen esityksen, että hallitukseen vuonna 2013 valitaan:

-        Kauppatieteiden kandidaatti Jari Forsblom, erovuoro 2016

-       Diplomi-insinööri Carl-Fredrik Geust, erovuoro 2016

-       Tietohallintojohtaja Jukka Heikkilä, erovuoro 2016

-       Sihteeri Pirjo Pesonen, erovuoro 2016

Hallituksessa jatkavat:

-        Professori Ohto Manninen, erovuoro 2014

-        Filosofian tohtori Mikko Karjalainen, erovuoro 2014

-        Filosofian maisteri Riitta Blomgren, erovuoro 2014

-        Eversti Max Sjöblom, erovuoro 2014

-        Valtiotieteen maisteri Markku Palokangas, erovuoro 2015

-        Suunnittelija Pertti Räisänen, erovuoro 2015

-        Erikoissairaanhoitaja Eeva Tammi, erovuoro 2015

-        Dosentti Pasi Tuunainen, erovuoro 2015

9)      Kahden (2) tilintarkastajan, joista toisen tulee olla hyväksytty, ja kahden (2) varamiehen, joista toisen tulee olla hyväksytty, vaali

Puheenjohtaja totesi, että aikaisemmin tilintarkastajana toiminut KHT ekonomi Arto Sopanen ja toiminnantarkastajana toiminut KHT kauppatieteiden lisensiaatti Seppo Pitkänen ovat ilmoittaneet olevansa käytettävissä edellä mainittuihin tehtäviin.

Puheenjohtaja totesi, että varatilintarkastajana toiminut KHT kauppatieteiden maisteri Jani Mantila oli lupautunut jatkamaan tehtävässään. Toiminnantarkastajan sijaiseksi hallitus oli tiedustellut Petteri Snelliä.

Varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin KHT ekonomi Arto Sopanen ja toiminnantarkastajaksi KHT kauppatieteiden lisensiaatti Seppo Pitkänen Varatilintarkastajaksi valittiin KHT kauppatieteiden maisteri Jani Mantila ja toiminnantarkastajan sijaiseksi Petteri Snell.

10)  Toimintasuunnitelma

Seuran puheenjohtaja, prikaatikenraali ST Pentti Airio esitteli toimintasuunnitelman. Toimintasuunnitelma hyväksyttiin sellaisenaan. Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 pöytäkirjan liitteenä neljä (4).

11)  Vuosi- ja liittymismaksu

Vuosimaksuksi päätettiin 33 euroa.

12)  Talousarvio

Rahastonhoitaja Pertti Räisänen esitteli seuran vuoden 2013 budjetin. Budjetti hyväksyttiin sellaisenaan. Talousarvio vuodelle 2013 pöytäkirjan liitteenä viisi (5).

13)  Muut kokouskutsussa mainitut ja hallituksen tai jäsenten kokoukselle jättämät asiat

Ei muita asioita.

Vuosikokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.37.

Vuosikokouksen puheenjohtaja

Professori, eversti    Pasi Kesseli

Vuosikokouksen sihteeri

Kapteeniluutnantti, SM  Juuso Säämänen

Pöytäkirjan tarkastaja

Everstiluutnantti, FL  Martti Peltonen

Pöytäkirjan tarkastaja

Toimituspäällikkö Pekka Saloranta

VUOSIKOKOUS 2012

Pöytäkirja Suomen Sotahistoriallisen Seuran vuosikokouksesta, keskiviikkona 21.3.2012, Tieteiden talolla (Kirkkokatu 6, Helsinki).

Ennen kokousta jaettiin seuran Pro gradu -palkinnot, 1. palkinnon sai Liisa Vuonokari, 2. palkinnon Aki Aunala ja 3. palkinnon Sampsa Hatakka.

Kokoukseen osallistui 80 seuran jäsentä.

Kokouksessa käsiteltiin sääntöjen 14§:n mukaiset asiat:

1)      Kokouksen puheenjohtajan vaali

Vuosikokouksen puheenjohtajaksi valittiin Suomen Sotahistoriallisen Seuran jäsen everstiluutnantti, VTM Ari Raunio. Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18.15.

2)     Kahden (2) pöytäkirjan tarkastajan ja kahden (2) ääntenlaskijan vaali

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin everstiluutnantti, FL Martti Peltonen ja toimituspäällikkö Pekka Saloranta.

3)     Kokouksen laillisuuden toteaminen

Jäsenille on lähetetty kokouskutsu viikolla 7/ 2012 postitse, jonka lisäksi kokouksesta on ilmoitettu internetissä 15.2.2012 alkaen. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu pöytäkirjan liitteenä yksi (1).

4)     Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Työjärjestys hyväksyttiin sellaisenaan.

5)      Toimintakertomus ja tilinpäätös, joka sisältää tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot sekä tilintarkastuskertomus.

Seuran puheenjohtaja eversti Pasi Kesseli esitteli vuoden 2011 toimintakertomuksen. Toimintakertomus hyväksyttiin sellaisenaan. Toimintakertomus vuodelta 2011 pöytäkirjan liitteenä kaksi (2).

Ajasta ikuisuuteen siirtyneiden jäsenten muistoksi pidettiin hiljainen hetki.

Rahastonhoitaja Pertti Räisänen esitteli vuoden 2011 tilinpäätöksen, joka osoitti 178,80 euroa ylijäämää. Lisäksi esiteltiin tase ja tilintarkastuskertomus, jossa tilintarkastajat esittivät vastuuvapauden myöntämistä. Tasekirja pöytäkirjan liitteenä kolme (3)

6)      Hallituksen ja muiden vastuuvelvollisten vastuuvapaus

Hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille myönnettiin vastuuvapaus.

7)      Yhdistyksen puheenjohtajan vaali

Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin prikaatikenraali, ST Pentti Airio.

8)      Hallituksen erovuoroisten jäsenten vaali

Edellisestä hallituksen kokoonpanosta prikaatikenraali, ST Pentti Airio ei ollut käytettävissä puheenjohtajavalinnan vuoksi.

Hyväksyttiin hallituksen esitys, että hallitukseen vuonna 2012 valitaan:

-       Kauppatieteiden kandidaatti Jari Forsblom, erovuoro 2013 (UUSI, valittiin Airion loppukaudeksi)

-       Valtiotieteen maisteri Markku Palokangas, erovuoro 2015

-       Suunnittelija Pertti Räisänen, erovuoro 2015

-       Erikoissairaanhoitaja Eeva Tammi, erovuoro 2015

-       Dosentti Pasi Tuunainen, erovuoro 2015

Hallituksessa jatkavat:

-       Sihteeri Pirjo Pesonen, erovuoro 2013

-       Tietohallintojohtaja Jukka Heikkilä, erovuoro 2013

-       Diplomi-insinööri, Carl-Fredrik Geust, erovuoro 2013

-       Professori Ohto Manninen, erovuoro 2014

-       Filosofian tohtori Mikko Karjalainen, erovuoro 2014

-       Filosofian maisteri Riitta Blomgren, erovuoro 2014

-       Eversti Max Sjöblom, erovuoro 2014

 

9)      Kahden (2) toiminnantarkastajan, joista toisen tulee olla hyväksytty, ja kahden (2) varamiehen, joista toisen tulee olla hyväksytty, vaali

Todettiin, että aikaisemmista toiminnantarkastajista kauppatieteiden lisensiaatti KHT Seppo Pitkänen on halukas jatkamaan toiminnantarkastajana. Toiseksi toiminnantarkastajaksi hallitus oli tiedustellut ekonomi KHT Arto Sopasta, joka oli ilmoittanut olevansa käytettävissä varsinaisen toiminnantarkastajan tehtävään.

Varatoiminnantarkastajiksi hallitus oli tiedustellut Kauppatieteiden maisteri, KHT Jani Mantilaa ja Kauppatieteiden maisteri Hannu Sinivuorta. He olivat ilmoittaneet olevansa käytettävissä varatoiminnantarkastajan tehtävään.

Varsinaisiksi toiminnantarkastajiksi valittiin kauppatieteiden lisensiaatti KHT Seppo Pitkänen ja ekonomi KHT Arto Sopanen. Varatoiminnantarkastajiksi valittiin Kauppatieteiden maisteri, KHT Jani Mantila ja Kauppatieteiden maisteri Hannu Sinivuori.

10)  Toimintasuunnitelma

Seuran puheenjohtaja, prikaatikenraali ST Pentti Airio esitteli toimintasuunnitelman. Toimintasuunnitelma hyväksyttiin sellaisenaan. Toimintasuunnitelma vuodella 2012 pöytäkirjan liitteenä neljä (4).

11)  Vuosi- ja liittymismaksu

Vuosimaksuksi päätettiin 33 euroa.

12)  Talousarvio

Rahastonhoitaja Pertti Räisänen esitteli seuran vuoden 2012 budjetin. Budjetti hyväksyttiin sellaisenaan. Talousarvio vuodelle 2012 pöytäkirjan liitteenä viisi (5).

13)  Muut kokouskutsussa mainitut ja hallituksen tai jäsenten kokoukselle jättämät asiat

Ei muita asioita.

Vuosikokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.45.

 

 

Vuosikokouksen puheenjohtaja

Everstiluutnantti, VTM                                            Ari Raunio

 

 

Vuosikokouksen sihteeri

Kapteeniluutnantti, SM                                            Juuso Säämänen

 

 

Pöytäkirjan tarkastaja

Everstiluutnantti, FL                                                Martti Peltonen

 

 

Pöytäkirjan tarkastaja

Toimituspäällikkö                                                     Pekka Saloranta

 

VUOSIKOKOUS  15.3.2010 TIETEIDEN TALOLLA

 

Pöytäkirja Suomen Sotahistoriallisen Seuran vuosikokouksesta, maanantaina 15.3.2010, Tieteiden talolla (Kirkkokatu 6, Helsinki)
Ennen kokousta jaettiin seuran gradupalkinnot, 1. palkinnon sai Cristian Jämsen, 2. palkinnon Juuso Ylönen ja 3. palkinnon Heimo Kukkonen.
Kokouksessa käsiteltiin sääntöjen 14§:n mukaiset asiat:


1) Kokouksen puheenjohtajan vaali
Vuosikokouksen puheenjohtajaksi valittiin Maanpuolustuskorkeakoulun rehtori, kenraalimajuri Vesa Tynkkynen, joka avasi kokouksen klo 18.10.

2) Kahden (2) pöytäkirjantarkastajan ja kahden (2) ääntenlaskijan vaali
Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi lentoemäntä Pirjo Lamminen ja filosofian maisteri Tapio Koskimies

3) Kokouksen laillisuuden toteaminen
Jäsenille on 25.2. lähetetty kokouskutsu postitse, jonka lisäksi kokouksesta on ilmoitettu internetissä. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4) Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Työjärjestys hyväksyttiin.

5) Toimintakertomus ja tilinpäätös, joka sisältää tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot sekä tilintarkastuskertomus
Esitettiin toimintakertomus vuodelta 2009.

Ajasta ikuisuuteen siirtyneiden jäsenten muistoksi pidettiin hiljainen hetki.

Esitettiin tilinpäätös, joka osoitti 13 139,78 euron ylijäämää. Lisäksi tase ja tilintarkastuskertomus, jossa tilintarkastajat esittivät vastuuvapauden myöntämistä.
Talousasioiden osalta seuran jäsen kysyi seuran omistamista osakkeista.

6) Hallituksen ja muiden vastuuvelvollisten vastuuvapaus
Hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille myönnettiin vastuuvapaus.

7) Yhdistyksen puheenjohtajan vaali
Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin eversti, dosentti Pasi Kesseli.

8) Hallituksen erovuoroisten jäsenten vaali
Edellisestä hallituksesta ei ollut käytettävissä (suluissa erovuoro):
filosofian maisteri Markku Melkko (2010)
hinnoittelupäällikkö Sami Korhonen (2011)
varatuomari Heikki Pohjolainen (2012)
ekonomi KHT Timo Mäki (2012), kuoli 2010

Hyväksyttiin hallituksen esitys, että hallitukseen valitaan:
tietohallintojohtaja Jukka Heikkilä
valtiotieteiden maisteri Markku Palokangas
suunnittelija Pertti Räisänen
everstiluutnantti Max Sjöblom

lisäksi, hallituksen esityksen mukaisesti, vuonna 2010 erovuorossa olleista hallituksen jäsenistä valittiin uudelleen jatkamaan käytettävissä olevat hallituksen jäsenet:
prikaatikenraali, sotatieteiden tohtori Pentti Airio
diplomi-insinööri Carl-Fredrik Geust
sihteeri Pirjo Pesonen

Näin ollen vuoden 2010 hallitus muodostui seuraavanlaiseksi:
puheenjohtaja: yleisesikuntaeversti, dosentti Pasi Kesseli
prikaatikenraali, sotatieteiden tohtori Pentti Airio
sihteeri Pirjo Pesonen
tietohallintojohtaja Jukka Heikkilä
valtiotieteiden maisteri Markku Palokangas
suunnittelija Pertti Räisänen
filosofian maisteri Anssi Saari
toimituspäällikkö Pekka Saloranta
dosentti Pasi Tuunainen
diplomi-insinööri Carl-Fredrik Geust
professori Ohto Manninen
everstiluutnantti Max Sjöblom
erikoissairaanhoitaja Eeva Tammi

9) Kahden (2) tilintarkastajan, joista toisen tulee olla hyväksytty, ja kahden (2) varamiehen, joista toisen tulee olla hyväksytty, vaali
Todettiin, että nykyiset tilintarkastajat kauppatieteiden maisteri KHT Hannu Siniharju ja kauppatieteiden lisensiaatti KHT Seppo Pitkänen sekä varatilintarkastajat pankinjohtaja Kari Salo ja KHT Arto Sopanen, jatkavat.

10) Toimintasuunnitelma
Seuran puheenjohtaja, ye-eversti Pasi Kesseli esitteli toimintasuunnitelman. Toimintasuunnitelma hyväksyttiin.

11) Vuosi- ja liittymismaksu
Vuosi- ja liittymismaksuksi päätettiin 33 euroa.

12) Talousarvio
Talousarvio esitettiin ja hyväksyttiin.

13) Muut kokouskutsussa mainitut ja hallituksen tai jäsenten kokoukselle jättämät asiat
Ei muita asioita.

Vuosikokouksen puheenjohtaja kenraalimajuri Vesa Tynkkynen päätti kokouksen klo 18.44.


VUOSIKOKOUS 26.3.2009 TIETEIDEN TALOLLA

Kokouksen avaus klo 18.03: puheenjohtaja professori, ye-eversti Pasi Kesseli
Palkitsemiset: pro gradu -palkinto; 1. palkinto Nina Siilastolle ja Marko Tiaiselle, à 1750 euroa ja 3. palkinto Anne Wacklinille ja Virpi Vuoriselle, à 750 euroa sekä seuran hopeinen ansiomerkki VTT Esko Vuorisjärvelle.


1. Kokouksen puheenjohtajan vaali

- Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin seuran kunniajäsen ja entinen puheenjohtaja, dosentti Martti Turtola.

2. Kokouksen sihteerin nimeäminen

- Puheenjohtaja kutsui sihteerikseen Sotahistoriallisen Seuran hallituksen jäsen FM Anssi Saaren.

3. Kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden ääntenlaskijan vaali

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin eversti evp Ahti Lappi ja tietohallintojohtaja Jukka Heikkilä. Todettiin, että samat henkilöt voivat tarvittaessa toimia äänten laskijoina.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

- Kutsu vuosikokoukseen lähetettiin jäsenkirjeessä, joka postitettiin 25.2.2009. Lisäksi kokouskutsu julkaistiin Sotahistoriallisen Seuran kotisivuilla internetissä. Kokouskutsussa mainittiin kokouksessa käsiteltävät asiat. Kokous todettiin lailliseksi.

5. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

- Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin.

6. Toimintakertomus ja tilinpäätös, joka sisältää tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot sekä
tilintarkastuskertomus

- Puheenjohtaja esitteli toimintakertomuksen ja rahastonhoitaja tilinpäätöksen. Kunnioitettiin vuoden aikana poismenneitä seuran jäseniä hetken hiljaisuudessa seisten.

7. Päätetään hallituksen ja muiden vastuuvelvollisten vastuuvapauden myöntämisestä

Hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille myönnettiin vastuuvapaus.

8. Yhdistyksen puheenjohtajan vaali

- Professori, yleisesikuntaeversti Pasi Kesseli valittiin Sotahistoriallisen Seuran puheenjohtajaksi kolmannelle toimikaudelleen.

9. Hallituksen erovuoroisten jäsenten vaali

Sotahistoriallisen Seuran hallitukseen vuodelle 2009 valittiin seuraavat henkilöt:

- Prkenr, ST Pentti Airio
- Ekonomi, KHT Timo Mäki,
- Sihteeri Pirjo Pesonen
- Hinnoittelupäällikkö Sami Korhonen
- Toimituspäällikkö Pekka Saloranta
- Varatuomari Heikki Pohjolainen,
- Prof Ohto Manninen
- Erikoissairaanhoitaja Eeva Tammi,
- Dosentti Pasi Tuunainen,
- DI Carl-Fredrik Geust
- FM Markku Melkko
- suunnittelija Anssi Saari

10. Kahden tilintarkastajan ja kahden varamiehen vaali

- Sotahistoriallisen Seuran tilintarkastajiksi valittiin kauppatieteiden maisteri KHT Hannu Siniharju ja kauppatieteiden lisensiaatti KHT JHTT Seppo Pitkänen. Varatilintarkastajiksi valittiin pankinjohtaja Kari Salo ja KHT Eero Sopanen.

11. Toimintasuunnitelman käsittely ja budjetti vuodelle 2009

- Puheenjohtaja esitteli toimintasuunnitelman ja rahastonhoitaja budjetin.

12. Vuosi- ja liittymismaksun vahvistaminen

- Vuosijäsenmaksua päätettiin korottaa viidellä (5) eurolla 33 euroon. Merkittävin syy korotukseen oli Sotahistoriallisen Aikakauskirjan nousseet kustannukset. Uusi jäsenmaksu pyritään pitämään 33 eurossa ainakin seuraavat viisi vuotta.

13. Muut kokouskutsussa mainitut ja hallituksen tai jäsenten kokoukselle jättämät asiat.

- Muita asioita ei ollut.

14. Kokouksen päättäminen

- Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.40.

Kokouksessa oli läsnä 92 henkilöä.

Kokousesitelmä: FL Matti Kosonen, "Suomalainen sotilastiedustelu 1920- ja 1930-luvuilla sekä valmistautuminen sotaan".