Vuosikokouspöytäkirja 2017

Pöytäkirja Suomen Sotahistoriallisen Seuran vuosikokouksesta, keskiviikkona 22.3.2017 Tieteiden talolla (Kirkkokatu 6, Helsinki).

Ennen kokousta jaettiin seuran Pro gradu -palkinnot,

I.palkinto:

FM Olli Siitonen: ”It don’t mean nothing.” – Yhdysvaltalaissotilaiden kertomukset ja tappamisen psykologia Vietnamin sodassa. (Helsingin yliopisto, yleinen historia)

II palkinto:

FM Anna Warsell: ”Isä kuollut kapinassa”. Ruoveden punaorpohuolto ja sodan muisteltu lapsuus vuosina 1918–1924. (Jyväskylän yliopisto, Suomen historia)

III palkinto kahdelle tutkimukselle:

SM Erik Stenström: Syvän ja aktiivisen puolustuksen puolestapuhuja. Y. A. Järvisen vaikutus suomalaisen taktiikan kehitykseen ennen talvisotaa. (Maanpuolustuskorkeakoulu, sotahistoria)

FM Jani Malmi: Kranaatteja ja korvikkeita Itärajalla. Talvisodan ja jatkosodan historiakuva Itä-Suomen sotahistoriallisissa museoissa. (Itä-Suomen yliopisto, Suomen historia)

Kokoukseen osallistui 130 seuran jäsentä.

Kokouksessa käsiteltiin sääntöjen 14 §:n mukaiset asiat:

1)      Kokouksen puheenjohtajan vaali

Vuosikokouksen puheenjohtajaksi valittiin Suomen Sotahistoriallisen Seuran jäsen professori, eversti Pasi Kesseli. Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18.05.

2)     Kahden (2) pöytäkirjan tarkastajan ja kahden (2) ääntenlaskijan vaali

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Risto Koskinen ja Juuso Säämänen.

3)     Kokouksen laillisuuden toteaminen

Puheenjohtaja totesi, että Suomen Sotahistoriallisen Seuran sääntöjen mukaan kutsu vuosikokoukseen on julkaistava yhdessä suomenkielisessä Helsingissä ilmestyvässä päivälehdessä tai lähetettävä joko kirjeitse tai sähköpostitse niille jäsenille, jotka ovat ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa ainakin kymmenen päivää ennen kokousta.

Puheenjohtaja totesi, että jäsenille oli lähetetty kokouskutsu viikolla 4/2017 postitse, jonka lisäksi kokouksesta on ilmoitettu internetissä seuran kotisivuilla.. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu ja työjärjestys pöytäkirjan liitteenä yksi (1).

4)     Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Työjärjestys hyväksyttiin sellaisenaan. Puheenjohtaja totesi, ettei työjärjestyksen kohdassa kolmetoista ole käsiteltäviä asioita, sillä jäsenistö ei ollut jäätänyt hallitukselle tammikuun loppuun mennessä ilmoitusta vuosikokouksessa käsiteltävistä asioista.

5)      Toimintakertomus ja tilinpäätös, joka sisältää tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot sekä tilintarkastuskertomus.

Seuran puheenjohtaja dosentti, filosofian tohtori Mikko Karjalainen esitteli vuoden 2016 toimintakertomuksen. Toimintakertomus hyväksyttiin sellaisenaan. Toimintakertomus vuodelta 2016 on pöytäkirjan liitteenä kaksi (2).

Ajasta ikuisuuteen siirtyneiden jäsenten muistoksi pidettiin hiljainen hetki.

Rahastonhoitaja Pertti Räisänen esitteli vuoden 2017 tilinpäätöksen, joka osoitti 1276,14 euroa ylijäämää. Lisäksi esiteltiin tase ja tilintarkastuskertomus, jossa tilintarkastajat esittivät vastuuvapauden myöntämistä. Tasekirja ja tilintarkastuskertomus pöytäkirjan liitteenä kolme (3)

6)      Hallituksen ja muiden vastuuvelvollisten vastuuvapaus

Hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille myönnettiin vastuuvapaus.

7)      Yhdistyksen puheenjohtajan vaali

Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin dosentti, filosofian tohtori Mikko Karjalainen. Hän esitti valinnastaan kiitossanat.

8)      Hallituksen erovuoroisten jäsenten vaali

Puheenjohtaja totesi, että edellisen hallituksen erovuoroisista jäsenistä Pirjo Pesonenei ole enää halukas jatkamaan hallituksessa. Samaten diplomi-insinööri Ville Vuolle ja apulaissotilasasiamies majuri Vladimir Panschin lopettavat hallituksen jäsenenä. Muut erovuoroiset hallitusjäsenet ovat halukkaita jatkamaan.

Puheenjohtaja Karjalainen esitteli mahdolliset uudet hallituksen jäsenet:

–        Yhteiskuntatieteiden maisteri Antti Kalliola – Ville Vuolleen tilalle

–        Filosofian maisteri Johanna Pakola – Pirjo Pesosen tilalle

–        Diplomi-insinööri Petri Lonka – Vladimir Panchinin tilalle

Kokous hyväksyi hallituksen esityksen.

Hallituksessa jatkavat:

–        Kauppatieteiden kandidaatti Jari Forsblom, erovuoro 2019

–       Tietohallintojohtaja Jukka Heikkilä, erovuoro 2019

–       Majuri Vladimir Panschin, erovuoro 2019

–       Majuri Markku Wahlstein, erovuoro 2017

–       Filosofian maisteri Lauri Haavisto, erovuoro 2018

–       Filosofian maisteri Heidi Ruotsalainen, erovuoro 2018

–       Suunnittelija Pertti Räisänen, erovuoro 2018

–       Dosentti Pasi Tuunainen, erovuoro 2018

–       Eversti Max Sjöblom, erovuoro 2017

–       Filosofian maisteri Riitta Blomgren, erovuoro 2017

9)     Kahden (2) tilintarkastajan, joista toisen tulee olla hyväksytty, ja kahden (2) varamiehen, joista toisen tulee olla hyväksytty, vaali

Puheenjohtaja totesi, että aikaisemmin tilintarkastajana toiminut KHT kauppatieteiden lisensiaatti Seppo Pitkänen ja toiminnantarkastajana toiminut OTK Petteri Snell ovat ilmoittaneet olevansa käytettävissä edellä mainittuihin tehtäviin.

Puheenjohtaja totesi, että varatilintarkastajana toiminut KHT kauppatieteiden maisteri Jani Mantila oli lupautunut jatkamaan tehtävässään. Toiminnantarkastajan sijaisena on toiminut ekonomi Risto Korkka. Hän on myös lupautunut jatkamaan.

Varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin KHT kauppatieteiden lisensiaatti Seppo Pitkänen ja toiminnantarkastajaksi OTK Petteri Snell.  Varatilintarkastajaksi valittiin KHT kauppatieteiden maisteri Jani Mantila ja toiminnantarkastajan sijaiseksi ekonomi Risto Korkka.

10)  Toimintasuunnitelma

Seuran puheenjohtaja Mikko Karjalainen esitteli toimintasuunnitelman vuodelle 2017. Toimintasuunnitelma hyväksyttiin sellaisenaan. Toimintasuunnitelma vuodelle 2017 on pöytäkirjan liitteenä neljä (4).

11)  Vuosi- ja liittymismaksu

Vuosimaksuksi päätettiin 33 euroa.

12)  Talousarvio

Rahastonhoitaja Pertti Räisänen esitteli seuran vuoden 2017 talousarvion, joka hyväksyttiin sellaisenaan. Talousarvio vuodelle 2017 pöytäkirjan liitteenä viisi (5).

13)  Muut kokouskutsussa mainitut ja hallituksen tai jäsenten kokoukselle jättämät asiat

Ei muita asioita.

Vuosikokouksen päättäminen

Vuosikokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.51.

Vuosikokouksen puheenjohtaja                               Pasi Kesseli

Professori, eversti                                                    ____________________________________

Vuosikokouksen sihteeri                                          Heidi Ruotsalainen

Filosofian maisteri                                                   ____________________________________

Pöytäkirjan tarkastaja                                              Juuso Säämänen

Filosofian tohtori                                                     ____________________________________

Pöytäkirjan tarkastaja                                              Risto Koskinen

      Laitehankintapäällikkö                                             ____________________________________