Vuosikokouspöytäkirja 2019

Pöytäkirja Suomen Sotahistoriallisen Seuran vuosikokouksesta, tiistaina 19.3.2019 Tieteiden talolla (Kirkkokatu 6, Helsinki).

Ennen kokousta jaettiin seuran Pro gradu -palkinnot,

  1. palkinto (3 000 euron stipendi) kahdelle tutkielmalle:

Mikael Tammisalo: ”Valvontakomission työkalusta puolueettomuusvartioinnin etulinjaan – Suomen merivalvonnan kehitys vuosina 1944-1960” (Maanpuolustus-korkeakoulu, sotahistoria)

  1. palkinto (2 500 euron stipendi) tutkielmalle:

Sebastian Schiavone: ”Palkkamiekat kirjeissä. Skotlantilaisten palkkasoturien näyttäytyminen Ruotsin kuninkaallisten ja aatelien kirjeissä 1570-1599” (Itä-Suomen yliopisto, Suomen historian oppiaine)

Kokoukseen osallistui 83 seuran jäsentä.

Kokouksessa käsiteltiin sääntöjen 14 §:n mukaiset asiat:

1)    Kokouksen puheenjohtajan vaali

Vuosikokouksen puheenjohtajaksi valittiin Suomen Sotahistoriallisen Seuran jäsen emeritusprofessori, eversti (evp.) Pasi Kesseli. Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18.00.

2)    Kahden (2) pöytäkirjan tarkastajan ja kahden (2) ääntenlaskijan vaali

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Pertti Heinonen ja Pirjo Lamminen.

3)    Kokouksen laillisuuden toteaminen

Puheenjohtaja totesi, että Suomen Sotahistoriallisen Seuran sääntöjen mukaan kutsu vuosikokoukseen on julkaistava yhdessä suomenkielisessä Helsingissä ilmestyvässä päivälehdessä tai lähetettävä joko kirjeitse tai sähköpostitse niille jäsenille, jotka ovat ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa ainakin kymmenen päivää ennen kokousta.

Puheenjohtaja totesi, että jäsenille oli lähetetty kokouskutsu viikolla 4/2019 postitse, jonka lisäksi kokouksesta on ilmoitettu internetissä seuran kotisivuilla. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu ja työjärjestys pöytäkirjan liitteenä yksi (1).

4)    Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Puheenjohtaja totesi, jäsenistö ei ollut jättänyt hallitukselle tammikuun loppuun mennessä ilmoitusta vuosikokouksessa käsiteltäviä asioita, joten työjärjestyksessä ei ollut muita poikkeuksia.

5)    Toimintakertomus ja tilinpäätös, joka sisältää tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot sekä tilintarkastuskertomus.

Seuran puheenjohtaja apulaisprofessori, filosofian tohtori Mikko Karjalainen esitteli vuoden 2018 toimintakertomuksen. Toimintakertomus hyväksyttiin sellaisenaan. Toimintakertomus vuodelta 2018 on pöytäkirjan liitteenä kaksi (2).

Ajasta ikuisuuteen siirtyneiden jäsenten muistoksi pidettiin hiljainen hetki.

Rahastonhoitaja Pertti Räisänen esitteli vuoden 2018 tilinpäätöksen, joka osoitti 3716,25 euroa ylijäämää. Lisäksi esiteltiin tase ja tilintarkastuskertomus, jossa tilintarkastajat esittivät vastuuvapauden myöntämistä. Tasekirja ja tilintarkastuskertomus pöytäkirjan liitteenä kolme (3)

6)    Hallituksen ja muiden vastuuvelvollisten vastuuvapaus

Hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille myönnettiin vastuuvapaus.

7)    Yhdistyksen puheenjohtajan vaali

Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin apulaisprofessori, filosofian tohtori Mikko Karjalainen. Hän esitti valinnastaan kiitos-sanat.

8)    Hallituksen erovuoroisten jäsenten vaali

Puheenjohtaja totesi, että edellisen hallituksen erovuoroisista jäsenistä Petri Lonka, Jari Forsblom eivät ole enää käytettävissä. Lisäksi Max Sjöblom on ilmoittanut, ettei ole enää käytettävissä. Erovuorossa oleva hallituksenjäsen Jukka Heikkilä on halukas jatkamaan hallituksessa.

Puheenjohtaja Karjalainen esitteli mahdolliset uudet hallituksen jäsenet; Forsblomin ja Lonkan tilalle valittaisiin filosofian tohtori Ida Suolahti ja erikoistutkija Aatos Peltoniemi, sekä Max Sjöblomin tilalle valittaisiin majuri Lassi Piirainen.

Kokous hyväksyi hallituksen esityksen.

Hallituksessa jatkavat:

–                        Tietohallintojohtaja Jukka Heikkilä, erovuoro 2021

–                        Filosofian maisteri Lauri Haavisto, erovuoro 2021

–                        Filosofian maisteri Heidi Ruotsalainen, erovuoro 2022

–                        Suunnittelija Pertti Räisänen, erovuoro 2020

–                        Dosentti Pasi Tuunainen, erovuoro 2020

–                        Filosofian maisteri Riitta Blomgren, erovuoro 2021

–                        Tietokirjailija Johanna Pakola, erovuorossa 2020

–                        Informaatikko Antti Kalliola, erovuorossa 2020

–                        Sotatieteiden tohtori Jussi Pajunen 2020

–                        Sotatieteiden maisteri Miro Palm 2020

9)    Kahden (2) tilintarkastajan, joista toisen tulee olla hyväksytty, ja kahden (2) varamiehen, joista toisen tulee olla hyväksytty, vaali

Puheenjohtaja totesi, että aikaisemmin tilintarkastajana toiminut KHT kauppatieteiden lisensiaatti Seppo Pitkänen ja toiminnantarkastajana toiminut OTK Petteri Snell ovat ilmoittaneet olevansa käytettävissä edellä mainittuihin tehtäviin.

Puheenjohtaja totesi, että varatilintarkastajana toiminut KHT kauppatieteiden maisteri Jani Mantila oli lupautunut jatkamaan tehtävässään. Toiminnantarkastajan sijaisena on toiminut kauppatieteiden maisteri, kauppaneuvos Risto Korkka. Hän on myös lupautunut jatkamaan.

Varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin KHT kauppatieteiden lisensiaatti Seppo Pitkänen ja toiminnantarkastajaksi OTK Petteri Snell. Varatilintarkastajaksi valittiin KHT kauppatieteiden maisteri Jani Mantila ja toiminnantarkastajan sijaiseksi kauppatieteiden maisteri, kauppaneuvos Risto Korkka.

10) Toimintasuunnitelma

Seuran puheenjohtaja Mikko Karjalainen esitteli toimintasuunnitelman vuodelle 2019. Toimintasuunnitelma hyväksyttiin sellaisenaan. Toimintasuunnitelma vuodelle 2019 on pöytäkirjan liitteenä neljä (4).

11) Vuosi- ja liittymismaksu

Vuosimaksuksi päätettiin 33 euroa.

12) Talousarvio

Rahastonhoitaja Pertti Räisänen esitteli seuran vuoden 2019 talousarvion, joka hyväksyttiin sellaisenaan. Talousarvio vuodelle 2019 pöytäkirjan liitteenä viisi (5).

13) Muut kokouskutsussa mainitut ja hallituksen tai jäsenten kokoukselle jättämät asiat

Ei muita asioita

14) Vuosikokouksen päättäminen

     Vuosikokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.34.

Vuosikokouksen puheenjohtaja                                Pasi Kesseli

Professori, eversti evp                                         ____________________________________

Vuosikokouksen sihteeri                                           Miro Palm

Sotatieteiden maisteri                                          ____________________________________

Pöytäkirjan tarkastaja                                                Pertti Heinonen

                                                                              ____________________________________

Pöytäkirjan tarkastaja                                                Pirjo Lamminen

                                                                              ____________________________________