Vuosikokouspöytäkirja 2022

Suomen Sotahistoriallinen Seura ry:n vuoden 2022 vuosikokouksen pöytäkirja

Paikka: Etäkokous, Zoom-palvelu (tekninen kokouspaikka Döbelninkatu 2, 00260 Helsinki)
Aika: 23.3.2022 klo 18:00-18:47

Kokoukseen osallistui yhteensä 35 seuran jäsentä, joista 30 tietoliikenneyhteydellä ja 5 kokouspaikalla.

Ennen kokouksen alkua julkistettiin seuran pro gradu -kilpailun palkinnot:

  1. palkinto (3 000 euron stipendi) kahdelle tutkielmalle:
  • FM Jenna Saarenketo: Suomen lotat Kolmannen valtakunnan vieraina. Lottien kokemuksia palkinto- ja virkistysmatkoilta Saksaan vuosina 1943-1944. Turun yliopisto, humanistinen tiedekunta, kulttuurihistorian oppiaine.
  • YTM Severi Grönroos: Kaukana kaatuneet. Rauhanturvaajien kuolemien käsittely Suomessa 1964-2011. Tampereen yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta, historian oppiaine.
  1. palkinto (1 000 euron stipendi) tutkielmalle:
  • FM Hilda Tolonen: (Toinen) nainen kansallisessa sotakertomuksessa. Lukion oppikirjojen esitys naisesta osana itsenäisen Suomen sotahistoriaa 1984-2018. Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta, historian oppiaine.

Saarenketo ja Grönroos esittivät kiitospuheenvuorot sekä kertoivat lyhyesti tutkielmistaan. Seuran puheenjohtaja Mikko Karjalainen onnitteli kaikkia palkittuja ja kiitti Kaatuneiden muistosäätiötä, jonka taloudellinen tuki mahdollisti kilpailun järjestämisen jo 18. kerran.

1        Kokouksen puheenjohtajan vaali

Vuosikokouksen puheenjohtajaksi valittiin Suomen Sotahistoriallisen Seuran jäsen, everstiluutnantti evp. Mika Piiroinen. Puheenjohtaja avasi varsinaisen kokouksen kello 18.15.

Seuran sihteerin ollessa virkatehtäviensä vuoksi estyneenä osallistumaan, kutsui puheenjohtaja kokouksen sihteeriksi seuran hallituksen jäsenen, yhteiskuntatieteiden maisteri Antti Kalliolan.

2        Kahden (2) pöytäkirjantarkastajan ja kahden (2) ääntenlaskijan vaali

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Johanna Palokangas ja Juhani Pulkkinen.

3        Kokouksen laillisuuden toteaminen

Sääntöjen mukaan kutsu vuosikokoukseen on julkaistava ainakin kymmenen (10) päivää ennen kokousta joko yhdessä (1) suomenkielisessä Helsingissä ilmestyvässä päivälehdessä tai lähetettävä joko kirjeitse tai sähköpostitse niille jäsenille, jotka ovat ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa.

Laki väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista covid-19-epidemian leviämisen rajoittamiseksi, 5§ (375/2021) mahdollistaa osallistumisen tietoliikenneyhteydellä sekä pakollisen ennakkoilmoittautumisen. Lain perusteella kokouskutsun määräaika lasketaan kokouskutsusta ennakkoilmoittautumisen päättymiseen, ei itse kokoukseen (molemmat toteutuvat).

Kokouskutsu ennakkoilmoittautumisohjeineen on lähetetty sähköpostitse tai kirjeitse jäsenille 24.2.2022 ja julkaistu lisäksi internetissä seuran kotisivuilla.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu ja työjärjestys pöytäkirjan liitteenä 1.

4        Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Kokouksen puheenjohtaja esitti, että työjärjestyksen kohdassa 13 käsiteltäisiin vuoden 2021 aikana saadun testamenttilahjoituksen käyttöperiaatteiden vahvistaminen.  Jäsenistö ei ollut jättänyt hallitukselle tammikuun loppuun mennessä muita ilmoituksia vuosikokouksessa käsiteltäväksi tuotavista asioista. Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin.

5        Vuoden 2021 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen (sis. tuloslaskelma, tase sekä tilintarkastuskertomus)

Seuran puheenjohtaja Mikko Karjalainen esitteli vuoden 2021 toimintakertomuksen, joka on ollut etukäteen nähtävillä seuran kotisivuilla. Toimintakertomus hyväksyttiin sellaisenaan. Vuoden 2021 toimintakertomus on pöytäkirjan liitteenä 2.

Seuran puheenjohtaja Mikko Karjalainen esitteli vuoden 2021 tilinpäätöksen, joka osoitti 207 417, 48 euroa ylijäämää, josta testamenttilahjoituksen osuus on 183 750 euroa. Lisäksi esiteltiin tase ja tilintarkastuskertomus, jossa tilintarkastajat esittivät vastuuvapauden myöntämistä. Tasekirja ja tilintarkastuskertomus ovat pöytäkirjan liitteenä 3. Tilinpäätös hyväksyttiin sellaisenaan.

6        Hallituksen jäsenten ja muiden vastuuvelvollisten vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2021 osalta

Hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille myönnettiin vastuuvapaus. Kokouksen puheenjohtaja kiitti erikseen seuran hallitusta kuluneesta toimintavuodesta.

7        Yhdistyksen puheenjohtajan vaali

Yhdistyksen puheenjohtajaksi vuodelle 2022 valittiin apulaisprofessori Mikko Karjalainen, joka esitti valinnan jälkeen kiitossanat sekä muistutti lyhyessä puheenvuorossaan, ettei puheenjohtajuus ole eläkevirka. Karjalainen kannusti puheenjohtajuudesta kiinnostuneita tai hyviä puheenjohtajaehdokkaita tuntevia ottamaan yhteyttä.

8        Hallituksen erovuoroisten jäsenten vaali

Seuran puheenjohtaja Mikko Karjalainen totesi, että kaikki hallituksen erovuoroiset jäsenet ovat valmiita jatkamaan hallituksessa.

Puheenjohtaja esitti, että hallituksen erovuoroiset jäsenet vuodelta 2022 (Otto Aura, Jukka Heikkilä, Lassi Piirainen, Juuso Säämänen) valittaisiin uudelleen.

Vuosikokous hyväksyi esityksen.

Vuoden 2022 hallitus erovuoroineen:

Oppiarvo tai ammatti ja nimi Erovuoro (vuosi)
filosofian maisteri Riitta Blomgren 2023
yhteiskuntatieteiden maisteri Antti Kalliola 2023
dosentti Jussi Pajunen 2023
tietokirjailija Johanna Pakola 2023
filosofian maisteri Lauri Haavisto 2024
sotatieteiden tohtori Heidi Ruotsalainen 2024
suunnittelija Pertti Räisänen 2024
dosentti Pasi Tuunainen 2024
valtiotieteiden tohtori Otto Aura 2025
tietohallintojohtaja Jukka Heikkilä 2025
majuri evp. Lassi Piirainen 2025
dosentti Juuso Säämänen 2025

9        Kahden (2) tilintarkastajan sekä kahden (2) varamiehen vaali

Kokouksen puheenjohtaja totesi, että aikaisemmin tilintarkastajana toiminut KHT kauppatieteiden lisensiaatti Seppo Pitkänen ja toiminnantarkastajana toiminut OTK Petteri Snell ovat ilmoittaneet olevansa käytettävissä edellä mainittuihin tehtäviin.

Puheenjohtaja totesi, että aikaisemmin varatilintarkastajana toiminut KHT kauppatieteiden maisteri Jani Mantila on halukas jatkamaan tehtävässään. Toiminnantarkastajan sijaisena toiminut kauppatieteiden maisteri, kauppaneuvos Risto Korkka ei ole käytettävissä tehtävään. Toiminnantarkastajan sijaiseksi on tiedusteltu kommodori evp. Aulis Minkkistä, joka on ilmoittanut olevansa käytettävissä tehtävään.

Varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin KHT kauppatieteiden lisensiaatti Seppo Pitkänen ja toiminnantarkastajaksi OTK Petteri Snell. Varatilintarkastajaksi valittiin KHT kauppatieteiden maisteri Jani Mantila ja toiminnantarkastajan sijaiseksi kommodori evp. Aulis Minkkinen.

10    Vuoden 2022 toimintasuunnitelman hyväksyminen

Seuran puheenjohtaja Mikko Karjalainen esitteli toimintasuunnitelman vuodelle 2022, joka on ollut etukäteen nähtävillä seuran kotisivuilla. Toimintasuunnitelma hyväksyttiin sellaisenaan. Toimintasuunnitelma vuodelle 2022 on pöytäkirjan liitteenä 4.

11    Vuosi- ja liittymismaksun määrääminen

Vuosi- ja liittymismaksuksi vuodelle 2022 päätettiin 33 euroa.

12    Vuoden 2022 talousarvion hyväksyminen

Seuran puheenjohtaja Mikko Karjalainen esitteli vuoden 2022 talousarvion.

Veli-Matti Puranen kysyi talousarvioon liittyen aiemmin esille tulleesta Mikkelin kesäkuisen maakuntaseminaarimatkan perumisesta, vaikka matkaan oli osoitettu talousarviossa määrärahaa. Seuran puheenjohtaja vastasi, että Mikkelin matkan perumisesta tehtiin päätös seuran hallituksen kokouksessa vuosikokousta edeltävänä päivänä 22.3. ja että matkasihteeri informoi peruutuksesta ilmoittautuneita lähipäivinä. Syynä peruuttamiselle oli ilmoittautuneiden liian pieni määrä. Tällä hetkellä ei ole kategorista päätöstä siitä, että kaikki suunnitellut matkat ja retket peruttaisiin, vaan tilannetta tarkastellaan aina tapauskohtaisesti.

Puranen toi vielä jatkopuheenvuorossaan esille, ettei yhdistyksen tarkoituksena ole kerätä voittoa vaan mahdollista ylijäämää tulisi käyttää kaikkien jäsenten yhteiseksi hyödyksi. Seuran puheenjohtaja kommentoi, että tämä on hyvä muistutus: emme pyri kasvattamaan tietoisesti seuramme varallisuutta vaan tavoitteena on ylläpitää mahdollisimman laajaa ja jäsenistöä hyödyttävää toimintaa, josta tuleva kotisivu-uudistus on esimerkkinä. Testamenttilahjoitusta käsitellään erikseen ja se pidetään yleisestä taloudenpidosta erillisenä.

Vuosikokous hyväksyi vuoden 2022 talousarvion ja se on pöytäkirjan liitteenä 5.

13    Muut kokouskutsussa mainitut ja hallituksen tai jäsenten kokoukselle jättämät asiat

  1. Vuoden 2021 aikana saadun testamenttilahjoituksen käyttöperiaatteiden vahvistaminen

Seuran puheenjohtaja Mikko Karjalainen esitteli vuoden 2021 aikana saadun testamenttilahjoituksen taustoja: Irma Ruuskanen-Sere on testamentannut Suomen Sotahistorialliselle Seuralle yhteensä 183 750 euroa toiveenaan, että sillä tuettaisiin sotahistoriallista tutkimustyötä. Seuran puheenjohtaja esitteli myös hallituksen esityksen testamenttilahjoituksen käyttöperiaatteiksi ja se hyväksyttiin sellaisenaan. Kooste suunnitelluista käyttöperiaatteista on pöytäkirjan liitteenä 6.

Muita asioita ei ollut.

14    Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.47.

Vuosikokouksen puheenjohtaja

Mika Piiroinen

Everstiluutnantti evp.

Vuosikokouksen sihteeri

Antti Kalliola

Yhteiskuntatieteiden maisteri

Pöytäkirjan tarkastaja

Johanna Palokangas

Pöytäkirjan tarkastaja

Juhani Pulkkinen