Lieksajärvi maja (Copy).jpg

Analyysi seuran nykytilasta sekä esitys seuraa ja sen toimintaa koskevista muutos- ja kehittämistarpeista

 

Suomen Sotahistoriallisen Seuran hallitus teki syksyn 2015 suunnitteluseminaarin yhteydessä arvion seuran nykytilasta ja sen tulevaisuudesta vuoteen 2020 asti.

Kokonaisuudessaan voidaan todeta, että seura voi tällä hetkellä hyvin. Seuralla on vakiintunut asema sotahistorian harrastajien ja asiantuntijoiden joukossa. Seura on taloudellisesti ja toiminnallisesti vakaalla pohjalla. Seuran toiminta on monipuolista ja jäsenkunnan tarpeita ja odotuksia palvelevaa.

Tehdyn analyysin perusteella seuralla ja sen hallituksella ei ole pakottavaa tarvetta tehdä isoja muutoksia lähitulevaisuudessa. Toimintaedellytykset ovat vakaat seuraavat viisi vuotta. Merkittävien isojen kehittämishankkeiden käynnistämiseen ei ole tarvetta. Kehittäminen ja parantaminen voidaan tehdä pienin askelin osana seuran ja hallituksen normaalia toimintaa. Toiminnan kehittämisessä ja parantamisessa on otettava huomioon käytössä olevat resurssit ja erityisesti hallituksen ja muiden toimijoiden työmäärä sekä seuran vapaaehtoisuuteen perustava luonne.

Hyvästä kokonaistilanteesta huolimatta analyysi osoitti, että seuran toiminta tulee edelleen kehittää ja parantaa. Analyysin perusteella tärkeimpiä kehittämistarpeita ovat jäsenpohjan laajentaminen, toiminnan monipuolistaminen ja seuran toiminnan mahdollistavan osaamisen hallinta.

Yhtenä tärkeänä kehittämistoimenpiteenä on jäsenkunnan ikärakenteen laajentaminen ja jäsenistön monipuolistaminen. Päämääränä on, että henkilöt olisivat pidemmän ajan seuran jäseninä. Pääosa seuran jäsenistöstä ja toiminnasta on keskittynyt pääkaupunkiseudulle. Valtakunnallisena sotahistoriaan keskittyneenä seurana jäsenpohjaa tulee kasvattaa erityisesti  pääkaupunkiseudun ulkopuolelta.  Lisäksi seuran toimintaa ja tarjontaa tulee edelleen monipuolistaa koko jäsenkunnan tarpeita vastaavaksi sekä tarjota aiempaa enemmän yhä useammalle seuran jäsenelle mahdollisuuksia osallistua toimintaan.

Seuran monipuolinen tarjonta; matkat, esitelmät, seminaarit, IT palvelut ja aikakauskirja, edellyttävät, että seuran käytössä on laadukas ja monipuolinen asiantuntijapooli. Toiminnassa tarvittavan osaamisen hankkimiseksi seuran tulee ylläpitää aktiivisesti asiantuntijapoolia.  Osaamisen hallintaan kuuluu seuran jäsenistön asiantuntemuksen tiedostaminen ja monipuolinen hyödyntäminen sekä laaja-alainen verkostoituminen ja yhteistyö.

Seuran toiminnan pitäminen laadukkaana ja monipuolisena jatkossakin edellyttävät, että pääosa resursseista kohdistuvat aktiiviseen, seuran jäsenistöä palvelevaan toimintaan. Jatkuvuuden ja riittävän osaamisen varmistamiseksi seuran toimikäsikirjaa pitää tarkistaa ja päivittää säännöllisesti sekä huolehtia siitä, että hallituksen jäsenien ja toiminnan kannalta muiden avainhenkilöiden tehtävävaihdot tehdään suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti.

Seuralla on vakiintunut ja tunnustettu asema sekä jäsenistön että ulkopuolisten toimijoiden keskuudessa. Seuran aseman säilyttäminen ja toiminnan pitäminen monipuolisena edellyttävät, että tiedottaminen on riittävän tehokasta sekä seuran jäsenien keskuudessa että ulospäin. Erityinen huomio tiedottamisessa tulee kiinnittää pääkaupunkiseudun ulkopuolisten jäsenien aktivoimiseksi sekä uusien, nuorempaa ikäpolvea edustavien jäsenien hankkimiseksi. Tiedottamisessa tulee harkitusti hyödyntää monipuolisia ja erilaisia tiedotuskanavia.